Chris Price, Chwarae Teg, yn Sumlab 2014.

Yn ddiweddar cefais gyfle gwerth chweil i fynd i Sumlab2014, lle’r oedd criw dethol o arbenigwyr cyfathrebu wedi dod ynghyd i rannu ffyrdd newydd o ddysgu / rhannu arfer da ar draws prosiectau’r Undeb Ewropeaidd. Cawsom gyfle i rannu llawer o syniadau a dyma 3 yn unig o’r nifer fawr o syniadau gwych a drafodwyd!

Llinell Amser Twitter: #SumLab2014.

1. Mae Unrhyw Newid yn Boenus!

Rhoddodd Mark Comerford, darlithydd mewn newyddiaduraeth a’r cyfryngau newydd, gipolwg gwerthfawr i ni o fyd o newidiadau a chyfathrebu.

Roedd ei sylwadau agoriadol yn ymwneud â’r syniad bod newid yn tarfu ac yn creu drwgdeimlad, a bod y drwgdeimlad hwn yn boenus a’r boen yn arwain at ymddieithrio ymysg gweithwyr cyflogedig a rhanddeiliaid eraill.

Er mwyn dangos hyn, dangosodd arbrawf yn cynnwys myfyrwyr yr oedd gofyn iddyn nhw gerdded i lawr stryd gefn cyn cael eu taro yn eu hwynebau. Hysbyswyd y grŵp rheoli y bydden nhw’n cael eu taro rhyw bryd neu’i gilydd, ond ni hysbyswyd y grŵp arbrawf. Roedd y grŵp rheoli’n cofrestru llawer llai o boen, er gwaethaf y ffaith eu bod wedi’u taro yn eu hwynebau’n eithaf caled.

Roedd hyn yn dangos sut y gall deall newid, a’i roi mewn cyd-destun, arwain at lai o wrthdaro ac felly, llai o boen.

2. Byddwch Sicr o’ch Gwerthoedd a bydd y Neges yn Dilyn.

Adroddodd Mark stori wrthym am hysbyseb Cheerios yn yr Unol Daleithiau o oedd â chast o deulu gyda gwahanol liw croen fel rhan o’u hymgyrch. Roedden nhw wedi derbyn nifer o gwynion gan rai aelodau o’r cyhoedd nad oedd yn cymeradwyo natur y castio. Yn hytrach na chwyno neu alw’r hysbyseb yn ôl, penderfynwyd cyhoeddi datganiad yn datgan yn effeithiol nad oedden nhw am i’r bobl hyn brynu eu cynnyrch. Efallai eu bod wedi colli allan ar werthiant ond mae’r hyn y maen nhw wedi’i ennill drwy lynu at eu gwerthoedd a’u hegwyddorion yn ddi-fesur.

“Mae gan bob un ohonom gynllun nes ein bod yn cael ein llorio.”- Mike Tyson

Dyma’r unig ddyfyniad ysbrydoledig yma, rwy’n addo!

Pan nad yw pethau’n mynd fel roeddech chi wedi’i obeithio neu pan fo’r strategaeth a oedd gennych chi yn y lle cyntaf yn chwalu a chithau’n troi at eich gwerthoedd a’ch moeseg, mae’n bwysig eich bod yn gwybod dros beth rydych chi’n sefyll a dros beth nad ydych chi’n sefyll.

3. Byddwch yn Greadigol.

Buom yn siarad llawer am ymgyrchoedd rhad ac effeithiol, a dyma rai syniadau sydd wedi gwneud argraff arna i.

Marchnata Herwfilwyr.

Dangosodd Jiri o Brâg baentiadau celf stryd 3D anhygoel i ni a gafodd eu creu gan artist lleol. Roedden nhw’n hawdd eu creu, yn denu llawer o sylw ac yn gwneud lluniau gwych i bobl eu rhannu.

Doeddwn i ddim yn gallu dod o hyd i’r rhai a ddangosodd Jiri i ni, ond dyma un o fy hoff enghreifftiau o gelf stryd 3D.

Celf stryd 'Spiderman' gan Kurt Wenner.

Fideos Cyflym

Dangosodd @DorotheeFischer i ni sut y gall fideos cyflym, fideos real wedi’u golygu, gael effaith sylweddol o hyd a sut mae apps fel Vine ac Instagram yn newid y ffordd rydym ni’n cyfathrebu. Mae’n rhaid i ni fod yn gyflymach, yn fwy slic ac yn fwy creadigol wrth gyfathrebu mewn fideo.

Babies Is A Better Dancers Than You‘ Casgliad: On YouTube.

Dyma’r rhestr chwarae Youtube o’r hysbysebion a ddangosodd Dorothee i ni. Dyma fy ffefryn mae’n siŵr, sef yr un o’r Dollar Shave Club. Rwy’n credu ei fod yn dangos sut y gallwch chi gyfleu eich neges yn ddoniol ac arloesol heb gostau cynhyrchu uchel, ac mae’n ddoniol iawn!

Matera yn Ne Eidal.

Cynhaliwyd y gynhadledd yn ninas brydferth Matera yn Ne’r Eidal. Roedd mwynhau’r golygfeydd godidog o’r ddinas hudolus yn brofiad gwerth chweil a chawsom gyfle i flasu’r bwyd a’r gwin lleol, hyfryd.

Mae Matera yn ymgyrchu i gael ei galw’n Ddinas Diwylliant Ewropeaidd 2019 ac ar ôl clywed ei hanes a chael blas ar ei lletygarwch, rydw i’n gobeithio’n wir y bydd yn llwyddo.

Gan Chris Price. Twitter: @Cjprice88.