Ein gwaith

Rydym yn cefnogi busnesau Cymreig. Rydym yn cynllunio a chyflwyno prosiectau llwyddiannus iawn. Rydym ddylanwadu ar bolisi. Rydym yn ymgymryd ag ymchwil gwreiddiol i gryfhau ein dealltwriaeth o'r materion sy'n effeithio cynnydd menywod yn y gweithle. Rydym yn cefnogi ac yn cymryd rhan mewn nifer o Rwydweithiau ledled Cymru.


Ffotograff. Proffil Joy Kent - Prif Weithredwr Chwarae Teg, yn annerch y gynulleidfa yn y digwyddiad lansio brif waith ymchwil Chwarae Teg — Lle'r Fenyw —. Lleoliad, Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd, Ebrill 2014.

Dilynwch Joy ar Twitter: @joy_chwaraeteg.

 

Cefnogi menywod yn uniongyrchol

Hyrwyddo mabwysiadu gweithleoedd modern hynod effeithiol a gweithio gyda phenderfynwyr, academyddion a chyrff ym maes diwydiant a dylanwadu arnynt.

Mae’r gwaith rydym yn ei gyflawni’n llwyr gefnogi’r angen economaidd yng Nghymru i fanteisio’n llawn ar sgiliau menywod.

O ystyried mai menywod yw mwyafrif poblogaeth Cymru, ac fel cymdeithas wirioneddol ddemocrataidd, mae’n rhaid mynd i’r afael â’r anghydbwysedd hwn, nid yn unig er mwyn bod yn deg i fenywod, ond hefyd i sicrhau ein bod yn datblygu ac annog y doniau gorau yn ein gwlad fach, heb ystyried rhyw neb.

 

Yr hyn rydym yn ei wneud

Mae menywod sy’n cychwyn yn y gweithle ac yn camu ymlaen yn eu gyrfa yn wynebu amryw o rwystrau penodol sy’n atal eu llwybrau gyrfa:

Rôl menywod yn y gymdeithas

Mae disgwyliad parhaus bod gofalu yn bennaf rôl merch.

Nid yw menywod mewn swyddi uwch

Mae thangynrychiolaeth sylweddol o fenywod mewn swyddi uwch.

Gweithleoedd ag arferion anhyblyg

Nad ydynt yn bodloni gofynion bywyd modern.

Parhad ystrydebau rhyw

Bod merched a dynion yn cymryd yn ganiataol rolau penodol yn y gweithle ac o fewn ein cymdeithas.

Parhad ystrydebau rhyw

Mae ein dadansoddiad o fylchau cyflog rhwng y rhywiau yn dangos bod enillion gros fesul awr ac enillion amser llawn canolrifol blynyddol dynion yn uwch nag enillion menywod ym mhob un o’r naw prif grŵp galwedigaethol – ni waeth a yw’r grŵp fel cyfanrwydd yn cynnwys cydbwysedd rhwng y rhywiau neu’n gwahanu rhwng y rhywiau.
* Mapio galwedigaethol: Gwahanu Rhyw gan ddiwydiant, galwedigaeth a chontract cyflogaeth. Cyfeirnod: wavewales.co.uk – Mapio Galwedigaethol.
* Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth yn — Working Patterns in Wales: Gender, Occupations and Pay — Alison Parken, Eva Pocher a Rhys Davies. Patrymau Gweithio yng Nghymru: Rhyw, Galwedigaethau a Chyflog, Dogfen PDF.

I ddysgu mwy, edrychwch ar ein hymchwil — Lle’r Fenyw — sy’n nodi pum mater allweddol sy’n effeithio ar gynnydd menywod yn y gweithle.