Uchafbwyntiau Chwarae Teg Ers 2008

Fel elusen, ers 1992 rydym wedi bod yn gweithio i helpu i sicrhau y gall menywod yng Nghymru fynd i mewn i'r gweithle, datblygu eu sgiliau ac adeiladu gyrfaoedd gwerth chweil.

Prosiectau Chwarae Teg. Dysgwch fwy am ein gwaith.

 

2014 ~ Ein Gweledigaeth a'n Cenhadaeth. Prosiect Cenedl Hyblyg Chwarae Teg

Wrth symud ymlaen, mae ein Cenhadaeth yn ein helpu i dargedu ein gwaith. Bydd 2014 hefyd yn cael ei gofio am ein prosiect blaenllaw a gwblhawyd ar ôl 6 mlynedd o waith anhygoel gan 'Dîm Chwarae Teg'.

 

Ffotograff. Allanol. Prosiect Cenedl Hyblyg Chwarae Teg, grŵp o gyfranogwyr Esgyniad yn falch arddangos eu tystysgrifau Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Dathlu ein cyflawniadau

Er mwyn cyflawni ein gweledigaeth, rydym wedi datblygu 3 genadaethau: gweithio gyda menywod, cyflogwyr, dylanwadwyr ac addysgwyr.

Mae prosiect Cenedl Hyblyg Chwarae Teg wedi helpu cyfanswm o 3477 o gyfranogwyr. £ 400,000 yn fwy i mewn i bocedi menywod drwy symud ymlaen i swyddi newydd.

2298 o fenywod wedi ennill cymhwyster mewn Dîm Arwain a Rheoli. 349 o ferched wedi symud ymlaen i rolau uwch. 594 addysgwyr wedi derbyn hyfforddiant ymwybyddiaeth rhyw. Rydym hefyd wedi comisiynu 4 darn pwysig o waith ymchwil er mwyn cryfhau ein dealltwriaeth o’r materion sy’n effeithio cynnydd menywod yn y gweithle. LLONGYFARCHIADAU i BAWB!

 

2013 ~ Lle'r Fenyw

Ein gwaith ymchwil mwyaf sylweddol mewn degawd. #1 — Menywod yn y gweithlu. #2 — Cydraddoldeb rhywiol yn y gweithle. #3 — Sgiliau a chynnydd yn y gwaith. #4 - Cydbwyso gofal a gwaith. #5 - Camau at gydraddoldeb rhywiol.

 

Llun i'r wasg. Allanol. Prif Weithredwr Chwarae Teg - Joy Kent.

Rhannu gwybodaeth

Ymhlith llwyddiannau eraill ar draws Chwarae Teg, bydd 2013 yn cael ei gofio am y gwaith gan Dee, Natasha, Anne, Chrissy ac Emma wrth greu un o’r darnau mwyaf helaeth o ymchwil a wnaed gan Chwarae Teg – Lle’r Fenyw..

Mi Oedd 2013 yn flwyddyn hynod o gyffrous i ni – ym mis Tachwedd cynhaliwyd ein dathliad pen-blwydd 21ain. Ymunodd Jane Hutt AC ein dathliadau, a chyflwynodd ein Gwobr Cyflogwyr Enghreifftiol i nifer o gyflogwyr.

 

2012 ~ Dathlu 20 mlynedd

Ni allem fod wedi dymuno am ffordd broffil anymore fwy uchel i gychwyn y flwyddyn gyda'n Arddangosfa Pen-blwydd 20fed yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe tan 4 Mehefin.

 
Llun i'r wasg. Tu mewn. Cyfranogwyr Esgyniad yn dathlu ennill eu cymhwyster arweinyddiaeth.

Dyfodol arloesol

Mynychodd dros 50 o bobl i’r digwyddiad dathlu, gan gynnwys enillwyr Cystadleuaeth Ddylunio Chwarae Teg, Jane Hutt AC, Ymgynghorydd Delwedd Sue Smart, cyflwynydd teledu Sara Edwards, ac un-ac-yn-unig Jane Hartley, sef Opera Canwr o fri mawr.

Gweler ein llyfryn hynod-lliwgar: Chwarae Teg: Dod i Oed: Ein Cyflawniadau 2012-2013.

Gweld fel dogfen PDF.

 

2011 ~ Ein hail Gwobr i Deuluoedd sy'n Gweithio dderbyniwyd

Prosiect Cenedl Hyblyg Chwarae Teg yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i 1642 o ferched. Ar yr un pryd, roeddem yn hynod falch o fod wedi ennill gwobr ein hunain!

 

Ffotograff. Tu mewn. Grwp eistedd a sgwrsio.

Gwobr Teuluoedd sy’n Gweithio

Dwbl llwyddiant ar gyfer Chwarae Teg yn y Wobr i Deuluoedd sy’n Gweithio. Yn y digwyddiad ‘Cyflogwr Gorau ar gyfer Gweithio Teuluoedd’ yn Llundain ym mis Hydref 2011, a drefnwyd gan yr elusen Working Families, enillodd Chwarae Teg y categori BBaCh Gorau.

Gwobr Teuluoedd Gweithio: Chwarae Teg ei gynnwys yn y 30 Cyflogwr Gorau i Deuluoedd Gweithio yn y DU, ynghyd â chwmnïau rhyngwladol megis McDonalds, Banc Barclays a Sainsbury.

 

2010 ~ Womenspire, Atebion

Dathliadau Diwrnod menywod rhyngwladol. Gwesteion arbennig yn cynnwys Hayley Parsons, Tessa Sanderson CBE.

 

Llun i'r wasg. Tu mewn. Enillydd medal aur Olympaidd Tessa Sanderson CBE, Hayley Parsons, Prif Weithredwr Gocompare.com.

Menywod yn Ysbrydoli Menywod

Yn 2010 Chwarae Teg yn lansio ymgyrch Cenedl Hyblyg Womenspire, a gynlluniwyd i annog menywod yng Nghymru i siarad am y pethau sy’n eu hysbrydoli.

Ymhlith y siaradwyr roedd enillydd medal aur Olympaidd Tessa Sanderson CBE, Bethan Jenkins AC a Hayley Parsons, Prif Weithredwr Gocompare.com.

Ers hynny, @womenspire! Gadewch i ni gysylltu.

Yn ogystal, lansiodd Chwarae Teg ‘Atebion’, cyfres o weithdai, cyrsiau a digwyddiadau hyfforddi ar gyfer busnesau.

 

2009 ~ Prosiect Cenedl Hyblyg lansio'n ffurfiol!

Derbyniodd y prosiect Cenedl Hyblyg cydnabyddiaeth arbennig yn y Gwobrau Rhyngwladol BFIIN.

 

Digwyddiad Lansio Prosiect Cenedl Hyblyg Chwarae Teg. Yn cynnwys Jane Hutt AC a 'Sound of Music Star' Connie Fisher.

Natur “Hyblyg” y prosiect

Prosiect Cenedl Hyblyg a lansiwyd yn ffurfiol gan Jane Hutt AC a Connie Fisher mewn digwyddiadau yn Ne a Gogledd Cymru ar 10 Chwefror. Agorwyd tair swyddfa prosiect Cenedl Hyblyg newydd yn Nhrefforest, Bae Colwyn a Llanelli.

Dangosodd y digwyddiadau hyn y natur ystwyth y prosiect a’i sylw ar draws Cymru.

Dechreuodd timau rhanbarthol ymgysylltu â chyfranogwyr, menywod a chyflogwyr.

 

2008 ~ Prosiect Cenedl Hyblyg yn cael ei gymeradwyo

Yn 2008, cyhoeddodd Jane Hutt cymeradwyaeth y prosiect Cenedl Hyblyg.

 

Llun i'r wasg. Tu mewn. Emma Richards a Hayley Dunne, rheolwyr yn Chwarae Teg yn sefyll o flaen faneri hyrwyddo.

Cronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cynulliad Cymru

Jane Hutt, y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, yn cyhoeddi ei bod yn cymeradwyo prosiect gwerth £12.5 miliwn Cenedl Hyblyg Chwarae Teg sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Cynhaliwyd y cyhoeddiad ffurfiol ar 21 Hydref yn Tai Cymuned Caerdydd.

Mae prosiect Cenedl Hyblyg ei gynllunio i helpu mwy na 2,700 o fenywod a 600 o fusnesau i ddarganfod ffyrdd newydd o weithio.

 

1992 ~ Dechreuwch ar y dechrau! Nodi'r materion

Ym 1992, cynnal yr arolwg mawr cyntaf o rôl menywod yn economi Cymru yn y De. O ganlyniad i'r gwaith ymchwil hwn, sefydlwyd menter Chwarae Teg gyda chynllun gweithredu i ehangu rôl menywod yn economi Cymru.

Ffotograff du a gwyn. Tu allan. Tîm Chwarae Teg gwreiddiol, llun a gymerwyd tua 1993.Y Tîm gwreiddiol Chwarae Teg, 1992.


Prosiectau Chwarae Teg. Dysgwch fwy am ein gwaith.