Gweledigaeth a Chenhadaeth

Er mwyn cyflawni ein gweledigaeth 'Cymru lle mae menywod yn cyflawni ac yn ffynnu' – rydym wedi datblygu tair cenhadaeth a fydd yn ein helpu i dargedu ein gwaith.


Cenhadaeth 1: Gweithio gyda menywod i ehangu gorwelion a meithrin hyder a sgiliau.

Cyflawnir y genhadaeth hon trwy’r gwaith rydym yn ei wneud yn uniongyrchol gyda menywod.

Llun i'r wasg. Allanol. Cyfranogwr Prosiect Cenedl Hyblyg Chwarae Teg gyda thystysgrif cymhwyster ILM.

Ymchwilio, dylunio a chyflawni prosiectau

Ers ei sefydlu, mae Chwarae Teg wedi datblygu enw da am ymchwilio, cynllunio a darparu prosiectau sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda menywod i gefnogi a gwella eu cyfleoedd i gamu ymlaen yn y gwaith.

Ar hyn o bryd, rydym yn cynnal prosiect Cenedl Hyblyg, sef prosiect gwerth £12.5 miliwn a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru.

Mae’n cynnwys ein rhaglen Esgyniad sydd wedi helpudros 2,700 o fenywod i:

  • fagu hyder
  • symud ymlaen i swyddi newydd a chael dyrchafiad

 

Cenhadaeth 2: Gweithio gyda chyflogwyr i greu gweithleoedd modern sy’n llwyddo drwy ddefnyddio cyfraniad pawb.

Mae llawer o’r rhwystrau sy’n wynebu menywod wrth iddynt geisio camu ymlaen yn eu gyrfaoedd yn cael eu chwalu pan fo cyflogwyr yn mabwysiadu agwedd arloesol at y ffordd mae eu sefydliadau’n gweithio. Wrth gwrs, mae’r dynion a gyflogir yn elwa hefyd, felly mae pawb ar eu hennill.

Llun i'r wasg. Enillwyr 'Gwobr Cyflogwr Enghreifftiol' Cenedl Hyblyg Chwarae Teg. Dwy o ferched gyda eu tystysgrif dyfarniad.

Ffyrdd newydd o weithio

Gyda’r genhadaeth hon, rydym yn rhoi cymorth uniongyrchol i gyflogwyr i’w helpu i weddnewid diwylliant y gweithle, o fod yn ddiwylliant sy’n seiliedig ar yr hen ffordd draddodiadol a’r hen hierarchaeth a sefydlwyd yn ystod yr oes ddiwydiannol i fod yn weithle sy’n fwy priodol i’r unfed ganrif ar hugain, lle mae pobl yn cael eu gwerthfawrogi a’u cefnogi i gyfrannu cymaint â phosibl at lwyddiant y sefydliad.

Trwy annog strwythurau lefel, yn seiliedig ar y berthynas rhwng un oedolyn ac oedolyn arall, mae pobl a sefydliadau’n ffynnu drwy gael synnwyr o ddiben, uchelgais ac o fod yn benderfynol i lwyddo.

O’u cyfuno ag arferion gwaith sy’n adlewyrchu cymhlethdod bywyd bob dydd a thrwy ganiatáu i bobl weithio ar adegau ac mewn llefydd ac amgylcheddau sy’n cefnogi eu gallu a’u hamgylchiadau, mae cyflogwyr yn creu gweithleoedd modern sy’n galluogi pawb i roi o’u gorau.

 

Cenhadaeth 3: Gweithio gyda dylanwadwyr, addysgwyr a’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau i greu cymdeithas sy’n gwerthfawrogi, yn cefnogi ac yn sicrhau manteision cyfartal i fenywod a dynion.

Mae gennym gysylltiadau uniongyrchol ag amryw o ddylanwadwyr a phobl sy’n gwneud penderfyniadau o fyd gwleidyddiaeth, y byd academaidd, y trydydd sector a diwydiant.

Llun i'r wasg. Allanol. Prif Weithredwr Chwarae Teg Joy Kent, a Ken Skates Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth. Mynychu digwyddiad Chwarae Teg i ddathlu gwaith ysgol tuag at greu amgylchedd dysgu mwy cyfartal.

Dylanwadwyr, addysgwyr a gwneuthurwyr penderfyniadau

Mae’r cysylltiadau hyn yn hynod werthfawr gan eu bod yn ffordd i rannu ein hymchwil a’n gwybodaeth am y materion sy’n effeithio ar fenywod nawr ac yn y dyfodol.

Mae ein tîm yn darparu cyngor arbenigol ar y rhywiau ac yn ymateb i ymgynghoriadau gan Lywodraeth Cymru, ac mae’n gweithio gyda’r Cynulliad i ddatblygu polisïau.

Rydym yn rhan o’r Grŵp Trawsbleidiol newydd ar Fenywod, yn mynychu cynadleddau allweddol ac yn trefnu digwyddiadau sy’n mynd i’r afael â materion sy’n effeithio ar fenywod.

Er mwyn cefnogi’r genhadaeth hon, rydym yn cryfhau ein polisi a’n gallu i ymchwilio er mwyn helpu i sicrhau y gallwn ni ddarparu mwy o gymorth, cyngor ac arweiniad wrth i’r dirwedd barhau i newid.