Tîm Polisi ac Ymchwil

Mae’r tîm Polisi ac Ymchwil yn darparu gwybodaeth sy’n ceisio ‘newid meddwl’ a dylanwadu ar benderfyniadau. Rydym yn gweithio gyda llunwyr polisïau, addysgwyr a’r cyfryngau, gan rannu ein gwybodaeth a’n harbenigedd i gefnogi datblygiad polisi, gan helpu i greu Cymru lle gall menywod gyflawni a ffynnu.


Ffotograff. Mawrth 2014. Grŵp o bump ffurfio'r Tîm Polisi. O'r chwith i'r dde. Natasha Davies — Partner Polisi. Christine O’Byrne — Arweinydd Polisi ac Ymchwil. Emma Tamplin — Partner Ymgysylltu. Anne Howells — Cydgysylltydd Polisi.

Dilynwch ar Twitter:

Natasha Davies @daviesna2.

Christine O’Byrne @cobyrne703.

 

Cyflawniadau Allweddol 2013 a 2014

Mae ein hymchwil yn cryfhau ein dealltwriaeth o’r materion sy’n effeithio cynnydd menywod yn y gweithle.

Rydym yn gweithio gyda llunwyr polisïau, addysgwyr a’r cyfryngau, gan rannu ein gwybodaeth a’n harbenigedd i gefnogi datblygiad polisi, gan helpu i greu Cymru lle gall menywod gyflawni a ffynnu.

Ymchwil: Lle’r Fenyw

Canfyddiadau allweddol astudiaeth o rolau menywod yng ngweithlu Cymru. Fel rhan o’n gwaith i gefnogi datblygiad effeithiol menywod yn y gweithlu, rydym wedi comisiynu ein gwaith ymchwil mwyaf sylweddol mewn degawd.

Cynghori Llywodraeth: gynrychiolaeth menywod mewn gyrfaoedd ac addysg STEM

Cael gwahoddiad i gynghori’r Dirprwy Weinidog Gwyddoniaeth a Thechnoleg ar beth ellir ei wneud i gynyddu cydraddoldeb rhwng y rhywiau o fewn y portffolio Sgiliau a Thechnoleg.

Cynhadledd: Beth fyddai Mrs Pankhurst yn ei wneud?

Cynhadledd i ganfod, trafod a datblygu camau gweithredu i herio effaith Diwygiadau Lles yr ugeinfed ganrif ar hugain ar fenywod yng Nghymru.

Lobïo: cefnogi teuluoedd

Lobïo’r Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth yn llwyddiannus ar ostyngiadau aml-ddefnydd ar gyfer teithio ar y trên.

Hysbysu trafodaeth: rhannu ymchwil

Ymwneud mwy â Chynulliad Cenedlaethol Cymru drwy bapurau briffio sy’n darparu gwybodaeth benodol am y rhywiau i lywio trafodaethau; drwy ddosbarthu adroddiadau ymchwil; a thrwy fynychu cyfarfodydd un-i-un gydag Aelodau Cynulliad.

Gwneud effaith: cymryd rhan mewn trafodaethau gwleidyddol

Cynyddu’r effaith a geir drwy gyfarfodydd â Gweinidogion a chyfarfodydd fforymau’r Trydydd Sector drwy gyflwyno papurau amserol sy’n gwneud argymhellion clir ar gyfer newid.

Rhwydweithiau: cefnogi partneriaethau gwerthfawr

Cryfhau ein cysylltiad â’r rhwydwaith cyflogaeth yn unol â’n cyfrifoldebau ar y Cyngor Partneriaeth Trydydd Sector.

Tystiolaeth: rhannu ein gwybodaeth a’n harbenigedd

Darparu tystiolaeth ysgrifenedig a llafar i ystod eang o ymgynghoriadau cyhoeddus fel yr Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb Coridor yr M4, Strategaethau Gwasanaethau Ieuenctid a’r Bil Lobïo.

Ymgysylltu: perthnasoedd a phartneriaethau

Ymwneud mwy â Ffrindiau Chwarae Teg, Aelodau Cynulliad a phartneriaid eraill drwy — Yr Hanner Arall —, ein cylchlythyr polisi a gyhoeddir bob pythefnos.