Mae’r Bil Diwygio Lles a Gwaith yn gweithio’i ffordd drwy Senedd y DU ar hyn o bryd.

Os bydd y Bil yn cael ei basio bydd yn cyflwyno nifer o newidiadau i fudd-daliadau a chredydau treth, gan gynnwys rhewi budd-daliadau am 4 blynedd, cyfyngu credydau treth i 2 o blant yn unig a chynyddu’r amodau y bydd yn rhaid i ofalwyr eu bodloni er mwyn derbyn eu budd-daliadau.

Fel sawl sefydliad arall, mae Chwarae Teg yn bryderus y bydd y polisïau yn y Bil yn effeithio’n fwy ar fenywod. I dynnu sylw at hyn, rydym wedi llunio cyfarwyddyd sy’n edrych ar bob rhan o’r Bil a fydd yn effeithio ar fenywod yn ein barn ni.

Dolen i’r cyfarwyddyd yma

Lawrlwytho (PDF, Saesneg). Papur Briffio. Bil “Diwygio Lles a Gwaith”. Awst 2015.

Sut gallwch chi wneud gwahaniaeth

Rydym wedi rhannu’r papur hwn gyda holl ASau Cymru a’u hannog i sicrhau bod effaith y Bil ar y rhywiau’n cael ei hystyried wrth i’r Senedd graffu arno.

Os ydych chi’n cytuno â ni, gallwch gysylltu â’ch AS i rannu’ch pryderon a gofyn iddynt eu codi yn y Senedd.

I weld pwy yw eich AS a chael eu manylion cyswllt, ewch i: parliament.uk/mps-lords-and-offices/mps.

Testun enghreifftiol ar gyfer llythyr / e-bost i AS.

Annwyl (rhowch enw’r AS)

Bydd y Bil Diwygio Lles a Gwaith yn arwain at newidiadau i’r system les a fydd yn debygol o effeithio’n fwy ar fenywod na dynion. Mae’r diwygiadau lles eisoes wedi cael effaith anghymesur ar fenywod.

Awgryma amcangyfrifon fod 74% o’r arbedion sydd wedi’u gwneud hyd yma wedi dod yn uniongyrchol o bocedi menywod ac awgryma dadansoddiad pellach gan Lyfrgell Tŷ’r Cyffredin y bydd 70% o’r arbedion sydd ar y gweill erbyn 2020/21 hefyd yn dod o bocedi menywod.

Gallai’r newidiadau newydd olygu y bydd llawer o fenywod a’u teuluoedd yn cael trafferth cael dau ben llinyn ynghyd a’u rhoi mewn perygl o fyw mewn tlodi.

Er mwyn sicrhau nad yw hyn yn digwydd, dylai’r Bil hwn gael ei asesu’n llawn o ran ei effaith ar y rhywiau i sicrhau na fydd y newidiadau a ddaw yn ei sgil yn effeithio’n annheg ar fenywod.

O leiaf mae angen i’r gwaith o graffu ar y Bil ystyried yr effaith y bydd yn ei chael ar y rhywiau.

Gan mai chi yw fy AS, gobeithio y byddwch yn manteisio ar y cyfle hwn i dynnu sylw at y mater hwn a gofyn am gynnal asesiad llawn o’i effaith ar y rhywiau.

Yn gywir,

(rhowch eich enw yma)

Ar y gweill.

Fel rhan o’n gwaith i greu Cymru lle mae menywod yn cyflawni a ffynnu, mae ein tîm polisi yn ceisio gweithio’n agos gyda gwleidyddion a phenderfynwyr i sicrhau bod polisïau a phenderfyniadau o fudd cyfartal i ddynion a menywod a bod rhwystrau sy’n effeithio ar fenywod yn cael eu dymchwel yn effeithiol.

Byddwn yn rhannu’r polisïau a’r pynciau y byddwn yn eu hystyried i roi cyfle i chi greu Cymru sydd o fudd cyfartal i ddynion a menywod. Dyma erthyglau blaenorol.