Joy Kent yw Prif Weithredwr Chwarae Teg, yr elusen sy’n gweithio i greu Cymru lle mae menywod yn llwyddo ac yn ffynnu.

Fel rhan o’n cyfres Wythnos Ymddiriedolwyr, mae Joy yn dweud wrthym am ei phrofiadau fel ymddiriedolwr ac yn rhoi rhai awgrymiadau ar gyfer y rhai sy’n meddwl dod yn un.

Rwyf yn falch iawn o gael fy ngwahodd i ddarparu blog yn ystod Wythnos yr Ymddiriedolwyr. Mae’n bwysig ein bod yn cael rhagor o fenywod ar fyrddau elusennau, a bod cyflogwyr yn cymell ac yn annog eu staff i ddod yn ymddiriedolwyr.

A siarad yn bersonol, rwyf wedi dal nifer o swyddi fel ymddiriedolwr ac aelod o fwrdd. Y gyntaf oedd fel aelod o fwrdd y gymdeithas dai leol, a’r ail oedd bod yn ymddiriedolwr i WCVA ac rwyf yn parhau’n gyfarwyddwr ar Wasanaethau WCVA.

Rwyf hefyd wedi fy mhenodi i swydd gyhoeddus yn aelod annibynnol o’r Pwyllgor Monitro Rhaglen sy’n goruchwylio’r defnydd o gyllid Ewropeaidd yng Nghymru.

Fy ngobaith yw fy mod wedi cyfrannu’n gadarnhaol at y sefydliadau hyn drwy’r swyddi hyn, ac rwyf yn annog menywod eraill a’u cyflogwyr i roi cynnig arni!

Mae corff cynyddol o ymchwil yn dangos yn glir fod cydbwysedd rhwng y rhywiau wrth wneud penderfyniadau’n dod â manteision mawr wrth gynllunio a darparu gwasanaethau a chynhyrchion.

Menywod yw mwyafrif y boblogaeth yng Nghymru, ond mae llai o fenywod nag o ddynion mewn swyddi cyhoeddus a rhaid cywiro’r diffyg cydbwysedd hwn.

Nid er mwyn bod yn deg â menywod unig y mae hyn, ond hefyd i sicrhau ein bod gwlad fach ni’n meithrin ac yn hybu’r talentau gorau, beth bynnag yw eu rhyw.

Dyfyniad Erthygl trwy garedigrwydd WCVA.

Darllenwch yr erthygl lawn: Awgrymiadau ar gyfer ymddiriedolwyr.