Menywod mewn Bywyd Cyhoeddus.

Daeth yr Arglwydd Lefarydd, y Farwnes D’Souza, i Chwarae Teg i drafod menywod mewn democratiaeth a’r rhwystrau a’r heriau sy’n wynebu menywod mewn bywyd cyhoeddus. Aeth ati hefyd i rannu gwaith Tŷ’r Arglwyddi a’i phrofiadau o fod yn fenyw mewn bywyd cyhoeddus, yn enwedig ei gwaith fel yr Arglwydd Lefarydd.

Y Farwnes D’Souza yw’r ail Arglwydd Lefarydd etholedig.

Mae ei gwaith yn cynnwys llywyddu busnes yn Nhŷ’r Arglwyddi a bod yn llysgennad ar gyfer Tŷ’r Arglwyddi.

Wrth siarad am ei hymweliad allgymorth, dywedodd:

— “Mae’n hollbwysig bod cynrychiolwyr Tŷ’r Arglwyddi yn gallu cysylltu â phob math o gymunedau ledled y DU i drafod gwaith y Tŷ a’r materion sydd o bwys i’r cymunedau hyn.”

Emma Tamplin, Chwarae Teg yn cynnal trafodaethau gyda Farwnes D’Souza.

— “What do you think society could do to encourage more women into public life?”

— “Make childcare affordable.”

 

Cynllun Datblygu Menywod mewn Bywyd Cyhoeddus.

Cyfarfu’r Farwnes D’Souza â chyfranogwyr a phartneriaid allweddol o Gynllun Datblygu Menywod mewn Bywyd Cyhoeddus y Cynulliad.

Sef cynllun a sefydlwyd gan y cyn-Lywydd Rosemary Butler i sicrhau bod gan fenywod y sgiliau a’r hyder i wneud cais am swyddi dylanwadol sy’n cynnwys gwneud penderfyniadau pwysig mewn bywyd cyhoeddus, a chael eu penodi i’r swyddi hynny.

Gan nad oes gan fenywod gynrychiolaeth ddigonol mewn bywyd cyhoeddus, roedd gan y cynllun hwn gyfraniad pwysig i’w wneud.

Fe helpodd i sicrhau datblygiad effeithiol menywod mewn swyddi sydd yn aml yn cael dylanwad uniongyrchol ar fywydau pobl ledled Cymru.

Darparwyd y cynllun ar ran y Cynulliad gan Chwarae Teg ac Ysgol Fusnes Caerdydd.

Thros gyfnod o 18 mis, cymerodd 13 o bobl ran mewn cynllun a oedd yn cynnwys hyfforddiant sgiliau a datblygiad personol dwys, cymorth mentora un-i-un a chyfleoedd cysgodi swydd ar y lefelau uchaf mewn cyrff cyhoeddus.

#POWiPL, cyflawniadau:

Ers cwblhau’r Cynllun ym mis Ionawr 2016:

  • Mae 85% (11/13) o’r cyfranogwyr wedi gwneud cais am swydd mewn bywyd cyhoeddus.
  • Mae 31% (4/13) o’r cyfranogwyr wedi gwneud cais am fwy nag un swydd mewn bywyd cyhoeddus.
  • Mae 54% (7/13) o’r cyfranogwyr wedi cael swydd mewn bywyd cyhoeddus.
  • Mae 15% (2/13) o’r cyfranogwyr wedi cael mwy nag un swydd mewn bywyd cyhoeddus.

Cysylltiedig,

Flickr. Lluniau. Farwnes D’Souza, Chwarae Teg.

Newyddion. Menywod Cymru: annog menywod ledled Cymru i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus.

@womenspire #POWiPL.