Efallai eich bod chi’n cofio’r olygfa yn y ffilm ‘The Life of Brian’ gan Monty Python lle mae John Cleese yn gofyn beth mae’r Rhufeiniaid wedi’i wneud i ni erioed?

Rwy’n meddwl am yr olygfa hon bob tro wrth wrando ar bobl yn trafod cyllid yr UE yng Nghymru. Gan ei bod yn anodd cyfrifo ffigurau a bod unrhyw wybodaeth yn y papurau newydd yn anghytbwys fel arfer, rwy’n tueddu i fyfyrio ar fy mhrofiad fy hun wrth ystyried y cwestiwn hwn.

Ar Ddiwrnod Ewrop 2017, roeddwn i’n meddwl y byddai’n syniad da rhannu fy mhrofiad o’r UE a mynegi fy niolch am y newidiadau cadarnhaol rwyf wedi’u gweld dros y blynyddoedd.

Hamdden – Yn y pentref lle rwy’n byw, mae’r warchodfa natur yn fenter a ariennir gan yr UE. Cyn y buddsoddiad hwn yn y pentref, roedd y tir hwn yn segur ac yn anniddorol. Dros y penwythnos fe welsom flodau gwyllt, hwyaid, ieir bach yr haf a siarc* yn y warchodfa.

Treftadaeth – Pan fydd fy merch a mi yn ymweld â lleoedd gwahanol yn y Gogledd, mae mentrau rhagorol yr UE o’n cwmpas ymhobman, gan gynnwys Harbwr y Rhyl a Phont y Ddraig, y tram ar Ben y Gogarth yn Llandudno, rhodfa Bae Colwyn ar ei newydd wedd gan gynnwys canolfan chwaraeon dŵr, a’r caffi ar gopa’r Wyddfa.

Rhwydweithiau – Mae’r rhwydwaith Gender Wage Watchers a’r Platfform Electronig ar gyfer Dysgu Oedolion yn Ewrop (EPALE) yn cael eu hariannu gan fuddsoddiad Ewropeaidd. Heb y rhwydweithiau hyn, byddai’n llawer mwy anodd i mi wneud fy ngwaith a chyfarfod â phobl debyg o wledydd eraill.

Fy swydd i! – Rwyf wedi gweithio i Chwarae Teg ers chwe blynedd bellach, gan gyfrannu at ddau brosiect sydd wedi’u hariannu gan yr Undeb Ewropeaidd – Cenedl Hyblyg a Chenedl Hyblyg 2. Rwyf wedi arwain ein gwaith trawswladol ac wedi cael cyfle i hyrwyddo mentrau rhagorol Cymru mewn nifer o wledydd eraill.

Arferion gwaith modern – Rwy’n gallu manteisio ar arferion gwaith hyblyg gan fod Chwarae Teg yn cefnogi arferion modern o’r fath. Hefyd, mae prosiect Cenedl Hyblyg 2 a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru yn caniatáu arferion gwaith hyblyg, sy’n ddefnyddiol iawn i fam sengl sy’n gweithio, ac un peth yn llai i boeni amdano bob dydd.

Hyfforddiant – mae’r rhan fwyaf o’r hyfforddiant a’r digwyddiadau di-dâl rwyf wedi’u mynychu yn yr ardal leol dros y chwe blynedd diwethaf wedi’u hariannu gan yr UE. Byddai fy CV yn dipyn gwanach pe bai’n rhaid i mi dalu am ddysgu a datblygu fy hun – er bod y gwaith papur ar gyfer digwyddiadau di-dâl yn gallu bod yn dipyn o her weithiau.

Felly, wrth ailystyried y cwestiwn, “Beth mae cyllid yr UE wedi’i wneud i mi erioed?”, gallaf ateb yn gwbl onest  –  llawer iawn mewn gwirionedd.

 

Amy Kordiak, Arweinydd Ewropeaidd Cenedl Hyblyg 2

*Diolch i ddychymyg byw fy mhlentyn pedair oed.
Share on Facebook

Tweet this

Share on Google+