hyrwyddo problemau’r Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau.

Mae Chwarae Teg yn cael ei gydnabod yn fawr am y gwaith mae’n ei wneud yng Nghymru.

Er hynny, mae’n hen bryd ein bod yn dechrau cyhoeddi i’r byd a’r betws y gwaith rydyn ni’n ei wneud dramor!

Yn y cefndir, buom yn brysur iawn yn creu partneriaethau trawswladol â gwledydd eraill sy’n ymddiddori yn y maes ac sy’n gweithio ar y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau yn eu gwledydd eu hunain.

Mae’r prosiect, Train the Gap, sy’n rhan o raglen Erasmus+, yn bartneriaeth rhwng 5 sefydliad mewn pedair gwlad sef, Sbaen, Sweden, Lithwania ac Iwerddon.

Ffocws y rhaglen yw cefnogi menywod mewn ardaloedd gwledig i hogi eu sgiliau entrepreneuraidd.

Mae Chwarae Teg yn cefnogi’r rhaglen hon fel partner segur, ac yn defnyddio’i arbenigedd y tu ôl i’r llenni i helpu i ddatblygu holiaduron a deunyddiau ac yn y dyfodol, bydd yn mynd ati i werthuso a lledaenu’r rhaglen a helpu i roi’r gair ar led yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i: meag.ie.

Ac i’r un perwyl, mae Chwarae Teg wedi bod yn meithrin ei rwydweithiau trawswladol trwy fynd i ddigwyddiadau allweddol yn Ewrop a hefyd drwy rwydwaith Gender Pay Watchers, rhwydwaith a gynhelir gan rai o’n cyfeillion yn Ewrop.

Mae’r rhwydwaith Ewropeaidd, Gender Wage Watchers, yn cynnwys arbenigwyr ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau a sefydliadau sy’n dymuno gweithio i ddileu’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn eu gwlad gartref a dysgu oddi wrth eu cymdogion Ewropeaidd.

Ffocws ar gyfer Cymru.

Ymunodd Chwarae Teg â’r rhwydwaith hwn i rannu meysydd ffocws allweddol ar gyfer Cymru a mentrau arfer gorau.

Mae’r rhwydwaith yn rhan o’r Prosiect Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau, a ariennir ar y cyd gan Raglen PROGRESS yr Undeb Ewropeaidd.

Mae’r gwledydd canlynol yn aelodau llawn o’r prosiect hwn: Awstria, Gwlad Belg, Croatia, Estonia, yr Almaen a Sbaen.

I ddysgu rhagor am y mentrau hyn, ewch i: genderpaygap.eu. Ar y wefan hon, gallwch ddarllen taflenni gwybodaeth am nifer o wledydd Ewropeaidd yn sôn am y gwaith maen nhw’n ei wneud i ddileu’r Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau.

Perthnasol.

Prosiectau – Drawswladol.

Newyddion: Uwchgynhadledd Rhywedd 2015, Berlin.

Os ydych chi’n ymwybodol o sefydliad mewn gwlad arall y credwch y dylai Chwarae Teg gysylltu ag ef, mae croeso i chi roi gwybod am hyn trwy gysylltu ag amy.kordiak@chwareteg.com.