Yn y cyntaf o bedwar erthyglau am ein ‘Adroddiad Hyder’, Mair Rowlands yn rhannu ei phrofiad o hyder yn y gweithle.

Gan Mair Rowlands: Cydlynydd Prosiect Rhanbarthol – Gogledd Cymru.

Y CYNTAF mewn cyfres o 4 erthygl am ein Adroddiad Hyder newydd. Pori pob un o’r 4 erthyglau.

Yn yr 20 mlynedd diwethaf, pobl dros 50 sydd i gyfrif am 72 y cant o’r twf yng nghyflogaeth menywod yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol ( ONS, Labour Force Survey, 2012 & 2013 ).

Mae ymchwil wedi dangos bod menywod yn eu hugeiniau yn ystyried bod henaint yn dechrau pan rydych chi’n troi’n 51 ond fel menyw ychydig ( wel, tipyn ) dros ei hanner cant, dw i ddim yn gweld bod gen i lai i’w gynnig na neb arall. A dweud y gwir, dw i’n credu bod gen i fwy i gynnig na rhywun hanner fy oedran, er nad oes gen i’r cymwysterau sydd ganddyn nhw o bosib.

Dw i wedi gweithio’n gyson ers mod i’n bedair ar ddeg, wedi rheoli archfarchnad fawr a bod yn gyfrifol am yr arian sy’n cael ei wario yno, gwerth miliynau o bunnoedd, ac wedi bod yn gyfrifol am siop gyfan o staff a chwsmeriaid.

Dw i wedi bod yn gyfrifol am y llyfr pryniadau, y llyfr gwerthiant ac am TAW cwmni sydd â throsiant o £3 miliwn, tra’n magu fy mhlant a gwneud yffach o jobyn da.

Felly onid yw hyn yn berthnasol pan dw i’n gwneud cais am ddyrchafiad? Ydy, mae e, ond fyddai’n dweud hyn i gyd yn fy nghyfweliad? Siŵr o fod ddim, am fod gen i ofyn y byddan nhw’n adio’r holl flynyddoedd at ei gilydd ac yn dod i’r casgliad bod yn well ganddyn nhw ddewis rhywun iau.

Rydyn ni’n byw mewn diwylliant ieuenctid lle gall pobl fod yn enwog am sut maen nhw’n edrych yn hytrach nag am beth maen nhw’n ei wneud.

Ystyrir bod edrych yn iau na’ch oedran yn gompliment anferth i fenyw felly does dim syndod bod menywod yn ymwybodol o’u hoedran a’u bod yn dioddef o ddiffyg hyder.

Er bod ymchwil bellach yn dangos bod cyflogwyr yn cydnabod gwerth cyflogi menywod dros eu hanner cant ac mai ychydig iawn fyddai’n gwahaniaethu wrth chwilio am staff, mae menywod yn dal i feddwl fod hyn yn broblem.

Magu hyder yw un o’r pethau anoddaf ac mae’r rhan fwyaf o fenywod yn sobor o wael am hyrwyddo’u hunain. Serch hynny, pe baem ni’n rhestru’r holl swyddi rydyn ni’n eu gwneud fel gwragedd, mamau, gofalwyr, wrth gadw’r tŷ a’r holl rolau eraill rydyn ni’n eu gwneud, ac yna’n rhestru’r holl sgiliau sydd eu hangen i’w cyflawni i gyd, fe fydden ni’n sylweddoli pam mor dalentog ac anhygoel ydyn ni mewn gwirionedd.

Darllenwch ein hadroddiad hyder: Pwysau, Dyrchafiad, Codiadau Cyflog a Chydraddoldeb. Mae astudiaeth yn archwilio’r rhwystrau i hyder a dilyniant menywod yn y gweithle.