Mae Grŵp Seren a Chwarae Teg wedi creu cyfle cyffrous. Cyfleoedd Cysgodi Cyfarwyddwyr Anweithredol. Profiad ymarferol a rhoi’r sgiliau a’r hyder i chi.

 

Diolch yn fawr i bawb a gymhwysir gan yr 8fed o Fehefin!

 

Annog mwy o fenywod ifanc ( 18-25 oed ), i swyddi Cyfarwyddwyr Anweithredol, gan ddarparu rhaglen o gyfleoedd cysgodi dros 18 mis.

Cewch brofiad ymarferol a hyfforddiant mewn llywodraethu a rôl Cyfarwyddwyr Anweithredol drwy gymryd rhan.

Mae poblogaeth Cymru yn agos i fod wedi’i rhannu’n gyfartal 50/50 rhwng menywod a dynion.

Ond nid yw’r rhaniad rhyw hwn yn cael ei adlewyrchu mewn swyddi penderfynu ar lefel uwch yn y gweithle, boed yn y sector preifat, y sector cyhoeddus neu’r trydydd sector.

Mae prinder menywod yn y swyddi hyn o hyd ac mae hyn yn effeithio ar allu menywod i symud ymlaen i swyddi ar lefel uwch a hefyd ar alluoedd y sefydliadau dan sylw i wneud penderfyniadau. ~ 50/50 erbyn 2020.

Pwy ydym ni?

Mae Grŵp Seren yn Grŵp o sefydliadau arloesol a bywiog sy’n gweithio yn y sector dielw yn darparu tai a chymorth sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.

Chwarae Teg yw’r Elusen yng Nghymru sy’n helpu menywod i gyflawni a ffynnu, gan weithio i sicrhau bod gan fenywod fynediad cyfartal i gyfleoedd addysg, hyfforddiant, cyflogaeth ac entrepreneuriaeth a mynd i’r afael â’r rhwystrau sy’n eu hatal rhag gwireddu eu llawn botensial.

Y cyfle.

Mae Grŵp Seren yn gweithio gyda Chwarae Teg i gynnig cyfle unigryw i ddwy fenyw gymryd rhan mewn rhaglen 18 mis i ddysgu am lywodraethu a rôl Cyfarwyddwyr Anweithredol.

Bydd y rhaglen yn cynnig cyfle i chi gael profiad ymarferol a rhoi’r sgiliau a’r hyder i chi ymgeisio am swyddi mewn bywyd cyhoeddus yn y dyfodol.

Wyddech chi:

Menywod yw 50% o boblogaeth Cymru, ond mae prinder menywod o hyd mewn swyddi penderfynu ar lefel uwch. Mae Cymru angen mwy o amrywiaeth ar y lefelau uchaf mewn sefydliadau, elusennau ac yn y llywodraeth i sbarduno newid cadarnhaol.

Beth nesaf? Wel, tan tro nesaf, pob lwc pawb!