Sut mae menywod ifanc yn gweld eu rhagolygon gyrfa?

25 mlynedd ers ei sefydlu, ac mae Chwarae Teg yn edrych tua’r dyfodol. Rydyn ni eisiau clywed gan fenywod ifanc o bob cwr o Gymru am eu cynlluniau gyrfa a sut beth fyddai eu gweithle delfrydol!

Os ydych chi’n fenyw ifanc 16-25 oed, byddem yn ddiolchgar pe gallech roi 10 munud o’ch amser i gwblhau ein harolwg ar-lein. Mae cyfle i chi ennill £50.

25 mlynedd ers ei sefydlu, mae Chwarae Teg yn cynnal ymchwil i fapio dyfodol y farchnad lafur yng Nghymru a llwybrau gyrfa menywod o fewn y farchnad honno. Bydd yr ymchwil yn archwilio ble mae menywod ifanc (16-25 oed) yn gweld eu hunain mewn 25 mlynedd, a beth yw eu dyheadau gyrfa.

Ers sefydlu Chwarae Teg, mae llawer o gynnydd wedi’i wneud yn yr agenda gydraddoldeb rhywiol ac amrywiaeth diolch i ymdrechion cyson llawer o bobl. Ond eto, mae anghydraddoldeb rhywiol yn dal i fod yn broblem ym myd gwaith a bywyd cyhoeddus. Dydy menywod ddim yn cael eu cynrychioli’n ddigonol o hyd mewn diwydiannau STEM; mae menywod yn dal i ennill llai na dynion; mae menywod yn dal i gael eu hystyried fel y prif ofalwyr; a menywod sy’n dominyddu’r rhan fwyaf o’r swyddi rhan-amser a’r swyddi cyflog isel sydd ar gael. Mae’r darlun hwn yn dangos bod llawer o waith i’w wneud o hyd, ond mae Chwarae Teg mor benderfynol ag erioed i gymryd y camau angenrheidiol tuag at gydraddoldeb rhywiol.

Cwblhewch ein harolwg!
Bydd yr arolwg yn gofyn i chi am eich diddordebau, eich dyheadau gyrfa a’ch barn am ddatblygiad gyrfa menywod ac yn archwilio ble rydych chi’n gweld eich hun mewn 25 mlynedd. Mae pob ymateb i’r arolwg yn gwbl gyfrinachol. Bydd yn cymryd tua 10 munud i’w gwblhau.

Cliciwch yma

Create your own user feedback survey
Ymunwch â chyfarfod grŵp ffocws!
Byddwn yn cynnal cyfarfodydd grŵp ffocws ledled Cymru fel rhan o’r ymchwil. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn mynegi eich barn fel rhan o sgwrs gyfeillgar, cysylltwch â phartner ymchwil Chwarae Teg, Dr Hade Turkmen (Hade.Turkmen@chwaraeteg.com), i gael mwy o fanylion.