Cefnogwr Chwarae Teg

Os ydych chi’n credu y byddai’r byd yn lle gwell o gael cynrychiolaeth fwy cyfartal i ddynion a menywod ar draws gwahanol sectorau ac mewn gwahanol haenau o sefydliadau, ymunwch â’r ymgyrch drwy ddod yn Gefnogwr!

NEWYDDION! Y diweddaraf am Cefnogwyr Chwarae Teg.
Ar LinkedIn? Dilynwch ein tudalen arddangosfa NEWYDD: Cefnogwyr Chwarae Teg.


English description: Large illustration, line art: Purple coloured woman character wearing a purple and white scarf and holding football rattle.

 

Ydych chi’n credu mewn Chwarae Teg?

Yn hanesyddol, o’r rheng flaen i ystafell y bwrdd, nid yw sgiliau menywod wedi cael eu defnyddio ddigon yn y gweithle ond mae hyn y newid: mae cyflogwyr deallus yn cydnabod mai cyrraedd y dewis ehangaf o’r doniau sydd ar gael a gwneud y gorau o sgiliau pawb yw’r ffordd orau o greu sefydliadau llwyddiannus a chynaliadwy. Dyma’r peth iawn i’w wneud hefyd.

 

Wrth groesawu ein Cefnogwyr mwyaf newydd, United Welsh, RenewableUK Wales, DVLA.

 

Ymuno â’r clwb!

Mae Chwarae Teg yn arwain yr ymgyrch i gael cydraddoldeb rhywiol yn y gweithle yng Nghymru ac rydym am weithio gyda chyflogwyr bach a mawr, yn y sectorau preifat a chyhoeddus a’r trydydd sector i gyflawni hyn. Felly, os ydych chi’n credu y byddai’r byd yn lle gwell o gael cynrychiolaeth fwy cyfartal i ddynion a menywod ar draws gwahanol sectorau ac mewn gwahanol haenau o sefydliadau, ymunwch â’r ymgyrch drwy ddod yn . . .

 

. . . Gefnogwr Chwarae Teg

Pan fyddwch yn cofrestru i fod yn Gefnogwr Chwarae Teg gallwch ddefnyddio logo Cefnogwr Chwarae Teg yn eich brandio i ddangos i’r byd eich bod yn gweithio gyda ni ac yn ein cefnogi ni i wneud sefydliadau Cymru’n fwy llwyddiannus a gweithleoedd Cymru yn llefydd gwell i weithio ynddynt.

 

Drwy ddod yn Gefnogwr Chwarae Teg byddwch hefyd yn derbyn:

Cyngor wedi ei deilwra i’ch galluogi chi i wella’r cydbwysedd rhwng y rhywiau yn eich gweithle, gwerth o leiaf £750

‘Yr Hanner Arall’ — ein cylchlythyr ar-lein sy’n cynnwys newyddion a sylwadau ar bopeth sy’n ymwneud â rhywedd a’r byd gwaith.

Yn cael gwybod am amrywiaeth o ddigwyddiadau gydol y flwyddyn ac fel Cefnogwr byddwch yn cael y cyfle cyntaf i fynychu’r digwyddiadau hyn!

Yn derbyn gostyngiad ar bob digwyddiad â thâl.

Bydd eich logo’n ymddangos ar hafan ein gwefan.

 

Mae’n hawdd dod yn Gefnogwr!

Y cyfan sydd angen yw llenwi un ffurflen hawdd. Lawrlwythwch y ffurflen gais Cefnogwr Chwarae Teg (PDF).

 

Ffioedd Cefnogwr Chwarae Teg

Mae’r cyfraniad y byddwch yn ei dalu er mwyn cefnogi Chwarae Teg i greu Cymru lle mae menywod yn cyflawni a ffynnu yn dibynnu ar faint o weithwyr sydd gennych chi yn eich sefydliad. Mae’r dull cadarn hwn yn helpu i sicrhau bod cymaint o sefydliadau â phosibl yn gallu fforddio dod yn gefnogwyr.

 

Maint

Gweithwyr

Ffi (heb TAW)

Micro

1 i 9

£95

Bach

10 i 50

£295

Canolig

51 i 249

£495

Mawr

250 ac uwch

£795

 

Cwestiynau?

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am fod yn Gefnogwr Chwarae Teg Noddwr cysylltwch â ni.