Dyna ni wedi’i ddweud e! Mae’n swyddogol. Yn Chwarae Teg, lle rydym ni’n gweithio er mwyn creu Cymru lle gall menywod gyflawni a ffynnu, does dim cywilydd arnom ni i ddweud bod ni’n caru dynion.

Efallai eich bod yn meddwl “Ond sut?, Siawns mai elusen i fenywod yn unig yw Chwarae Teg? Y dynion yw’r drwg yn y caws, ie ddim?”

Yr ateb yn syml yw “Na” ac mae hynny am sawl rheswm da iawn.

Er mwyn helpu i egluro hyn, rydym ni wedi penderfynu datgan gyda balchder ein bod yn caru dynion, ac yn benodol, y dynion hynny sydd wedi cefnogi menywod ac sydd wrthi’n eu cefnogi’n ddyfal yn bersonol ac yn broffesiynol.

O’n sgyrsiau bob dydd, rydym ni’n gwybod bod yna gamddealltwriaeth yn aml ynglŷn â’r syniad o ddynion yn cefnogi elusen sy’n cynorthwyo menywod. Weithiau, mae pobl ym meddwl ein bod yn “sefydliad i fenywod” am ein bod yn gweithio i helpu menywod ond nid dyna’r achos.

Ond eto gyda Chwarae Teg, ein pwyslais yw helpu menywod i ehangu eu gorwelion, magu hyder, gwneud y defnydd gorau o’u sgiliau a chael gyrfaoedd gwerth chweil o’u dewis. Rydym am weld hyn yn digwydd oherwydd mae’n dda i bob un ohonom ac yn dda i’r economi.

Er mwyn helpu i gyflawni hyn, rydym ni’n deall bod llawer o’r materion sy’n atal menywod rhag mynd yn eu blaenau yn faterion sy’n ymwneud â chymdeithas, felly mae’n hanfodol bwysig ein bod yn cydweithio â menywod a dynion a chael ein cynorthwyo ganddyn nhw.

Yn syml, er mwyn i ni sicrhau newidiadau effeithiol ar gyfer menywod, mae angen i ni sicrhau newidiadau mewn deddfwriaeth, mewn arferion gweithio ac ym meddyliau pobl. Mae hyn oll yn golygu bod yn rhaid i bawb gynorthwyo a gweithredu.

Rydym ni’n credu hefyd fod hon yn agwedd “y byd go iawn”; wedi’r cwbl, ychydig iawn o fenywod, os o gwbl, sy’n byw’n gyfan gwbl ar wahân i ddynion. Mewn gwirionedd y gwrthwyneb sy’n wir ac mewn achosion lle mae dynion a menywod yn rhannu eu bywydau, yn aml byddan nhw’n gwneud penderfyniadau ar y cyd am eu gyrfaoedd a sut i reoli eu hymrwymiadau gwaith a phersonol.

Felly rydym ni’n troi at fenywod a dynion ym maes gwleidyddiaeth, diwydiant, y byd academaidd a’r cyfryngau i gefnogi’r gwaith rydym ni’n ei wneud ac i helpu i sicrhau y gallwn ni, gyda’n gilydd, helpu i fynd ati’n ddyfal i sicrhau datblygiad menywod yng Nghymru.

A ninnau’n siarad am ddynion, o’n profiad ni, rydym ni wedi dysgu’r canlynol:

  • Mae ots gan ddynion hefyd
  • Mae dynion am fwynhau bod yn dadau a chael rhan lawn yn y gwaith o fagu eu plant
  • Bydd dynion yn manteisio hefyd o fyw mewn Cymru lle gall pobl ddewis llwybrau gyrfa yn seiliedig ar eu sgiliau yn hytrach na mewn Cymru sydd â disgwyliadau sy’n seiliedig ar ryw
  • Gall dynion fod yn ffeministiaid hefyd
  • Mae dynion wedi bod yn gefnogol iawn i Chwarae Teg ac mae hynny’n wir o hyd

Archwiliwch Twitter: #CTLoves.