Aethom ni’n dau i’r un ysgol, buom ni’n chwarae gyda’r un pecynnau Lego, cawsom ein magu gan yr un rhieni, ac eto does gen i ddim clem beth yw algorithm.

Fel myfyrwraig â diddordeb yn y gwyddorau a’r dyniaethau, roedd hi’n naturiol i mi astudio Saesneg a Mathemateg Safon Uwch. Roeddwn i’n edrych ymlaen at ddatrys hafaliadau cwadratig lawn cymaint ag yr oeddwn i at ddeall y rhesymau am weithredoedd Hamlet i ysbryd ei dad ei blagio.

Gan Laura Davies.

Fe wnaeth fy mrawd hŷn astudio pynciau celfyddydol/gwyddonol hefyd, ac erbyn hyn mae’n gweithio i’r cwmni gemau cyfrifiadurol rhyngwladol Electronic Arts.

Dechreuodd ymddiddori yn y maes cyfrifiadureg yn ifanc iawn, ac erbyn ei fod yn 15 oed, roedd yn adeiladu ei gyfrifiaduron ei hun ac yn dysgu rhaglennu cyfrifiadurol fel ail iaith.

Aethom ni’n dau i’r un ysgol, buom ni’n chwarae gyda’r un pecynnau Lego, cawsom ein magu gan yr un rhieni, ac eto does gen i ddim clem beth yw algorithm.

A dweud y gwir, wn i mo’r peth lleiaf am godio neu ‘iaith cyfrifiaduron’, a hyd yn oed pe bawn i, does gen i ddim syniad sut neu pham y byddai’n ddefnyddiol i mi.

Fodd bynnag, byddai Mitch Resnick yn dadlau bod gwybod sut i godio yn agor y drws i ddysgu ehangach ( gwelwch ei araith ddiweddaraf ar gyfer TEDLet’s Teach Kids to Code’ ) a’i fod yn sgil hanfodol i bob bachgen a merch ei ddysgu.

Mae’n bosibl mai ein diddordebau gwahanol fel brawd a chwaer, yn hytrach nag unrhyw ragfarn ar sail rhyw yn ystod ein plentyndod, sy’n gyfrifol am y bwlch enfawr yn fy nealltwriaeth i a’m mrawd o iaith cyfrifiaduron.

Er hynny, gydag arolwg diweddar gan un o gyrff y diwydiant, ESnet, yn dangos bod prinder amlwg o fenywod mewn swyddi electroneg a meddalwedd yng Nghymru, a’r galw dybryd a chydnabyddedig am ragor o weithwyr proffesiynol a thechnegwyr ym meysydd gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg yn y DU ( mae’r Academi Frenhinol Peirianneg wedi rhybuddio na fyddwn ni’n llwyddo i gyrraedd y targed gofynnol o 1.25 miliwn erbyn 2020 ), mae angen mynd i’r afael â’r broblem, beth bynnag fo’r rhesymau am y gwahaniaeth rhwng dynion a menywod.

Nid yw’n sefyllfa unigryw i Gymru a Phrydain chwaith; mae CODE, sefydliad dielw o UDA, yn rhagweld y bydd 1,000,000 yn fwy o swyddi cyfrifiadura nag o fyfyrwyr gwyddoniaeth yn yr Unol Daleithiau erbyn 2020, sy’n pwysleisio’r diffyg addysg berthnasol ar hyn o bryd gyda dim ond 9 o bob 10 ysgol yn yr UDA yn cynnig dosbarthiadau rhaglennu cyfrifiadurol.