Mae rhoi arferion cydraddoldeb ac amrywiaeth ar waith wedi dod yn hollbwysig ym mhob gweithle, ond beth mae hyn yn ei olygu i fusnesau yn y sector preifat?

Yma yn Chwarae Teg rydym wrthi’n gweithio ar ein prosiect £10.2 miliwn newydd a gyllidir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru, Cenedl Hyblyg 2, sy’n canolbwyntio ar ddatblygiad menywod yn y gweithle, gan fynd i’r afael â materion fel y bwlch cyflog rhwng y rhywiau ac annog menywod i ddringo’r ysgol yn eu gyrfaoedd.

Rydym yn cydweithio â busnesau’r sector preifat i godi ymwybyddiaeth o’r materion hyn a datblygu polisïau sy’n gweithio tuag at gydraddoldeb rhywiol.

Felly, beth yw manteision gweithlu cynhwysol i’r sector preifat?

Mae’n amlwg y gall menywod gynnig safbwynt gwahanol – gyda’u gwahanol ffyrdd o feddwl a mynd ati i gyflawni tasgau.

Fodd bynnag, gallant fanteisio ar hyn. Mae cydymffurfiaeth wrth wneud penderfyniadau’n gallu achosi problemau, ond bydd annog ystod amrywiol o safbwyntiau, creadigrwydd ac arloesedd yn arwain at ffyrdd gwell o ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau.

Gall busnesau elwa hefyd ar gronfa sgiliau ehangach. Mae amrywiaeth yn arwain at fwy o sgiliau a gwybodaeth, gan roi gwell driniaeth o’r hyn y gellir ei wneud i wella cynhyrchiant a pherfformiad busnes.

Mae Cenedl Hyblyg 2 yn unigryw gan ei fod yn cefnogi 9 sector blaenoriaeth economi Cymru, gyda phwyslais penodol ar bynciau STEM lle nad oes gan fenywod gynrychiolaeth ddigonol o gwbl.

Drwy weithio gyda busnesau yn y sector hwn i annog mwy o fenywod i ymuno â sectorau sy’n cael eu rheoli gan ddynion fel arfer, gellir datblygu gweithlu mwy cytbwys a chynrychiadol.

Mae angen cydraddoldeb gan mai menywod yw 50% o’r boblogaeth.

Felly, mae angen iddynt gael eu cynrychioli yn y gweithlu er mwyn gallu diwallu anghenion cleientiaid a chwsmeriaid benywaidd.

Credaf y byddech chi neu’ch busnes yn elwa ar gymryd rhan yn Cenedl Hyblyg 2. Dilynwch y ddolen hon i gofrestru’ch diddordeb a chael clywed am yr holl ddatblygiadau diweddaraf.

 

Ysgrifennwyd gan Olivia Brett, Israddedig Busnes Rhyngwladol o Brifysgol Loughborough.

Newyddion/Erthyglau Perthnasol:

Latest news: Diweddariad Cenedl Hyblyg 2!

Ar gyfer Menywod – rydym yn awr yn derbyn ceisiadau: Cenedl Hyblyg 2All Systems Go!

Eich camau nesaf?

Yn y cyfamser, cysylltwch â: 0300 365 0445, neu anfonwch e-bost: an2@chwaraeteg.com am rhagor o wybodaeth.