Mae angen i gynlluniau gyrfa ar gyfer menywod gydnabod nad codiad cyflog a dyrchafiad fertigol yw’r prif ysgogwyr bob amser ar gyfer cael eich ysgogi yn y gwaith.

Gan Mair Rowlands: Cydlynydd Prosiect Rhanbarthol – Gogledd Cymru.

Yr PEDWERYDD mewn cyfres o 4 erthygl am ein Adroddiad Hyder newydd. Pori pob un o’r 4 erthyglau.

Yn ôl adroddiad Chwarae Teg yn 2012: Lle’r Fenyw, dywedodd dros hanner y menywod a holwyd nad oedden nhw’n hapus i barhau yn eu swydd bresennol, ac eto dim ond 1 o bob 7 oedd eisiau dyrchafiad.

Wrth gwrs, rhwystrau sy’n ymwneud â rhywedd yn aml yw’r rheswm pam nad yw llawer o fenywod yn cyrraedd haenau uchaf rheoli, ond rydym ni’n anghywir i gymryd yn ganiataol fod pob menyw am weithio a bod pob menyw am ennill y cyflogau uchaf a chael y dyrchafiad yna.

Dydy hyn ddim o reidrwydd yn wir yn hanes rhai menywod; mae eu hysgogiad i weithio yn gallu bod yn dra gwahanol.

Os ydych chi ar incwm isel neu’n fam sengl, mae’n bosib mai’r ysgogiad yw cadw’r blaidd rhag y drws, bwydo’ch plant, a’u cael nhw i’r ysgol ac o’r ysgol, ac os ydych chi’n llwyddo i wneud hynny, yna dyw dyrchafiad yn aml ddim ar eich meddwl.

I eraill, mae’n bosib nad yw’r amser yn iawn. Hwyrach bod yna resymau personol neu faterion yn ymwneud â hyder sy’n eu rhwystro rhag gwneud cais ar y pryd. Weithiau, nid cyfrifoldebau personol sydd i gyfrif – efallai eu bod yn ddigon hapus eu byd ac y gallai dyrchafiad newid hynny.

Os ydych chi’n nyrs ac yn mwynhau gweithio gyda chleifion, a fyddech chi am fynd am ddyrchafiad i fod yn rheolwr sy’n golygu efallai nad ydych chi’n gweithio ar y ward?

Ar y llaw arall, dyw bod yn hynod dda yn eich swydd ddim o reidrwydd yn golygu y byddech chi’n gwneud rheolwr da. Mae dyrchafiad yn arwain at fwy o gyfrifoldebau rheoli ac os nad dyna’ch cryfder yna fe allech chi ffeindio’ch hun allan o’ch dyfnder.

Mae’n bosib y byddai dyrchafiad yn mynd â chi i ffwrdd o lwybr gyrfa benodol ac yn effeithio ar eich gobeithion yn y dyfodol o gael y swydd yna y mae gennych chi’ch llygad arni.

Ro’n i’n gweithio’n llawn amser pan oedd fy mhlant yn fach iawn, dw i wedi rheoli timau mawr, wedi gweithio’r oriau hir, yn hwyr gyda’r nos ac ar benwythnosau felly dw i wedi gwneud y cyfan a mwy.

Wrth i mi heneiddio, mae fy mlaenoriaethau’n newid ac er mod i’n hapus yn fy swydd bresennol, dw i dal eisiau datblygu sgiliau newydd a buddsoddi yn fy hyfforddiant a’m datblygiad fy hun, a dw i am i’r sgiliau a’r profiad sydd gen i gael eu cydnabod. Jest am mod i ddim yn chwilio am ddyrchafiad, dyw hynny ddim yn golygu mod i’n llai triw i’m cyflogwr.

Meddai Elbert Hubbard unwaith:

“Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael hapusrwydd o’ch gwaith neu’n mae’n bosib na fyddwch chi’n gwybod beth yw hapusrwydd o gwbl”. Dw i’n credu hynna. Mae angen i lwybrau gyrfaol gydnabod nad yw pawb am ddringo’r ysgol a bod y rheini ohonom sydd ddim am wneud yn llawn mor driw i’n cyflogwyr â’r rhai sydd am ddringo’n uwch.

Darllenwch ein hadroddiad hyder: Pwysau, Dyrchafiad, Codiadau Cyflog a Chydraddoldeb. Mae astudiaeth yn archwilio’r rhwystrau i hyder a dilyniant menywod yn y gweithle.