Siwrnai merched i fywyd cyhoeddus yng Nghymru. Cynhadledd arbennig ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched.

Bydd yr heriau sy’n wynebu merched yng Nghymru, o gael swydd i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus, yn cael eu trafod ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched eleni mewn digwyddiad arbennig dan gadeiryddiaeth y newyddiadurwraig Carole Green.

Mae tri sefydliad – Merched yn Gwneud Gwahaniaeth, Chwarae Teg ac Oxfam Cymru – wedi dod ynghyd gyda Swyddfa’r Llywydd i roi cyfle i ferched yng Nghymru i gwrdd â’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau a’r wasg er mwyn taflu goleuni ar rai o’r heriau sy’n wynebu merched yng Nghymru heddiw.

Siwrnai…

Bydd y Gynhadledd, sy’n cael ei chynnal yn Adeilad eiconig y Pierhead ym Mae Caerdydd, yn cynnwys sesiwn ddyfeisgar gyda’r bardd Cymraeg Rhian Edwards, er mwyn helpu cyfranogwyr i archwilio eu siwrnai i fywyd cymdeithasol trwy gyfrwng barddoniaeth.

Assembly Members heard directly from women experiencing poverty, and discussed the policies that would make the biggest difference to them.

A chyfle i Aelodau Cynulliad i glywed yn uniongyrchol gan ferched sy’n profi tlodi, a thrafod y polisïau fyddai’n gwneud y gwahaniaeth mwyaf iddyn nhw; a seremoni gwobrwyo i ddathlu merched sydd wedi llwyddo yn ystod eu siwrnai i fywyd cyhoeddus.

Joni Alexander, Cyfarwyddwr Merched yn Gwneud Gwahaniaeth:

Er mwyn ceisio newid y cydbwysedd grym yn ein neuaddau cymunedol a neuaddau’r Senedd rhaid dechrau wrth rymuso merched sydd â’r hyder a’r gallu.

Mae’n bwysig ein bod yn dathlu’r merched hyn yng Nghymru sydd ar y siwrna droellog hon i fywyd cyhoeddus. Ond ni fydd grymuso merched yn ateb i’r holl heriau wrth i ni geisio sicrhau cydraddoldeb.

Dyna pam rydym ni’n dod ynghyd i archwilio rhai o’r rhwystrau mae merched yn eu hwynebu, cyn edrych ar sut gallwn ni weithio gyda’n gilydd i oresgyn y rhwystrau hyn.

Carys Mair Thomas, Pennaeth Oxfam Cymru:

— “Mae mwy o ferched na dynion mewn swyddi rhan amser a swyddi cyflog isel yng Nghymru, sy’n golygu eu bod yn fwy tebygol o gael profiad o dlodi.

Mae angen i ni sylweddoli bod profiad merched o dlodi yn wahanol ac os na fyddwn ni’n mynd i’r afael a’r broblem hon wnawn ni ddim cael gwared arni, boed hynny yma yng Nghymru neu ledled y byd.

Mae pobl sy’n byw mewn tlodi yn llai tebygol o gael eu clywed, felly ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched eleni rydym eisiau sicrhau bod ACau yn clywed yn uniongyrchol gan ferched sy’n profi tlodi.”

Christine O’Byrne, Arweinydd Polisi ac Ymchwil yn Chwarae Teg:

— “Dechreuodd ein Cynulliad Cenedlaethol gyda chymhareb o 50:50, ond bob etholiad ers hynny mae mwy o ddynion na merched wedi dod yn Aelodau Cynulliad.

Os nad oes digon o gynrychiolaeth gan ferched ar lefel gwneud penderfyniadau, fel sy’n wir ledled Cymru, yna ni fydd penderfyniadau yn ystyried materion y ddau ryw.

Dyna pam bod cefnogi merched yn eu siwrnai i fywyd cyhoeddus mor bwysig.”

Y Llywydd, Y Fonesig Dame Rosemary Butler AC:

— “Rydym yn nodi Diwrnod Rhyngwladol y Merched ers y 1900au cynnar, ac eto dyma ni yn 2016 dal yn ymgyrchu am gydraddoldeb i ferched.

Mae mwy na hanner y boblogaeth yn ferched ond wrth edrych ar y rhai sy’n gwneud y penderfyniadau a’r arweinwyr yn ein cymdeithas, mae’r mwyafrif dal yn ddynion.”

“Ar y lleiaf rydym yn colli cyfle i wneud y mwyaf o’r bobl dalentog sydd o’n gwmpas, ac ar y gwaethaf rydym yn parhau i weld anffafriaeth sefydliadol.

Felly mae’n grêt gallu croesau sefydliadau fel Merched yn Gwneud Gwahaniaeth, Chwarae Teg ac Oxfam Cymru i ystâd y Cynulliad i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Merched.”

Gofal Plant a thrafnidiaeth…

Bydd y diwrnod yn cynnwys cyfle i bleidiau gwleidyddol rannu eu barn a’u polisïau am faterion y ddau ryw, cyn trafodaethau uniongyrchol ar faterion allweddol, megis gofal plant a thrafnidiaeth, gyda merched o bob cwr o Gymru, gan gynnwys merched sydd wedi cymryd rhan ym prosiectau Chwarae Teg, ‘Merched yn Gwneud Gwahaniaeth’ ac Oxfam Cymru.

Newyddion Perthnasol: International Women’s Day 2016.