Hwb i’w hyder, yn darparu amgylchedd dysgu cefnogol a chymhwyster ffurfiol…

… ychydig o fanteision Cenedl Hyblyg 2 a gafodd eu rhannu gyda Derek Vaughan ASE gan gyfranogwyr.

Roedd hi’n fraint cael croesawu Derek Vaughan i’n swyddfa yng Nghaerdydd, a oedd yma i weld drosto’i hun sut mae ein prosiect Cenedl Hyblyg 2, a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru, wedi helpu menywod a busnesau yng Nghymru.

Cafodd y cyfranogwyr y cyfle i rannu eu profiadau o Cenedl Hyblyg 2. cyflawniad mwyaf?

Ennill cymhwyster ffurfiol gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

“Beth ydych chi’n gobeithio ei ennill?”

Cawsom gwmni gweithwyr o Nudjed a Target Finance sydd wedi cwblhau’r Rhaglen Fenywod, a Chlwb Rygbi yr Eglwys Newydd sy’n cymryd rhan yn y Rhaglen i Gyflogwyr.

Dechreuodd yr ymweliad gydag esboniad o brosiect Cenedl Hyblyg 2 yn gyffredinol, gan nodi’r manteision a gaiff BBaChau yng Nghymru o gymorth Chwarae Teg.

Mae hyn yn cynnwys adolygu eu harferion gweithio modern, datblygu strategaethau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth i annog busnes mwy hyblyg ac amrywiol a gwella cynhyrchiant drwy weithlu brwdfrydig.

Eglurwyd y llwybr roedd ein menywod wedi’i ddilyn hefyd. Roedd hyn yn cynnwys ennill cymhwyster ffurfiol gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth, cymorth un-i-un parhaus a phecyn hyfforddi ‘Pick ‘n Mix’ y mae’r menywod yn gallu dewis beth i’w astudio er mwyn gwella eu gyrfa.

Cyfleoedd a dyheadau.

Yn ystod y drafodaeth, daeth yn amlwg bod cyfranogwyr yn rhannu’r un farn am Brosiect Cenedl Hyblyg 2

Cyfle gwych i ddysgu mwy am ein cryfderau, gwendidau a dyheadau.

Yn ogystal â’r cyfle i gyfarfod merched eraill o’r un anian sydd ar gam tebyg yn eu gyrfa, a rhannu ein profiadau a chyngor.

Becky:

— “Roedd yr holl brofiad yn hwb mawr i’m hunanhyder, gan roi’r nerth i mi gyflawni fy nod o siarad yn gyhoeddus.

Rhoddodd rwydwaith gwych o fenywod cefnogol i mi hefyd sy’n gweithio mewn amrywiaeth eang o sectorau ledled y De.

Rwy’n hyderus y bydd y rhwydwaith hwn yn parhau i dyfu a chryfhau wrth i bawb ohonom ddatblygu yn y dyfodol.”

Craig Davies-Edmunds, Rheolwr Cyffredinol Clwb Rygbi Eglwys Newydd:

— “Mae’r cymorth a gawn gan Cenedl Hyblyg 2 mewn cyfnod o dwf a newid yn amhrisiadwy.

Rydym yn cynnal mwy o ddigwyddiadau a chynadleddau ac mae ein staff yn ysgwyddo mwy o gyfrifoldeb rheoli.

Mae Chwarae Teg yn helpu i sicrhau ein bod ni’n datblygu diwylliant sy’n cefnogi twf cynaliadwy ac yn datblygu ein staff i’w potensial llawn.”

Derek Vaughan:

— “Bydd y prosiect hwn yn helpu gyrfaoedd 2,207 o fenywod ac yn helpu 500 o fusnesau dros y tair blynedd nesaf.

Mae yna angen gwirioneddol am hyn ac roedd hi’n wych cael siarad â’r bobl sydd wedi elwa’n uniongyrchol o’r cymorth hwn.”

Trish Chalk, Arweinydd Prosiect Cenedl Hyblyg:

— “Roeddem yn falch iawn o groesawu Derek Vaughan i’n swyddfa heddiw i gwrdd cyfranogwyr o’r prosiect Cenedl Hyblyg 2.

Mae’r prosiect Cenedl Hyblyg cyntaf wedi helpu bron i 3000 o fenywod a mwy na 500 o fusnesau.

Rydym yn falch iawn i barhau â’r gwaith hwn, i adeiladu Cymru lle mae merched yn cyflawni a ffynnu. ”

Cysylltiedig.

Newyddion: 3 Fideo. Edrych i Ennill Tîm Sgiliau Arwain?

Flickr. Lluniau. Derek Vaughan ASE, Cenedl Hyblyg 2.

Mae Derek Vaughan (Llafur) yn Aelod Seneddol Ewropeaidd dros Gymru. Mae’n cynrychioli buddiannau’r wlad ar lefel Ewropeaidd, ac fel rhan o’i rôl mae’n gyfrifol am fonitro’r defnydd o arian Ewropeaidd yng Nghymru.