Sefydliad ymgynghori a hyfforddi yw DevOpsGroup sydd wedi ymrwymo i drawsnewid y ffordd y mae sefydliadau’n arloesi a darparu meddalwedd. Dau unigolyn a gychwynnodd y cwmni – James Smith a Steve Thair – a heddiw mae ganddyn nhw 70 a mwy o aelodau staff yng Nghaerdydd, Cymru a Llundain. Yma, mae Joanna Pontin, y rheolwr marchnata, yn rhannu eu profiad o Raglen Fusnes Cenedl Hyblyg 2.

Pam benderfynoch chi gofrestru â’r rhaglen?

Mae ein tîm yn esblygu drwy’r amser. Heddiw, rydyn ni’n cynrychioli grŵp o bobl gyda safbwyntiau, cefndiroedd ac arbenigeddau eang. Penderfynom gymryd rhan er mwyn cydnabod y gwaith rydyn ni wedi bod yn ei wneud er mwyn gwella amrywiaeth ar sail rhyw a helpu i gau’r bwlch mewn sgiliau STEM.

Pam ydych chi’n credu bod cydraddoldeb rhywiol yn y gweithle mor bwysig?

Mae yna syniadau cyfeiliornus yn ein diwydiant am yr hyn y mae gweithio ym maes TG neu weithio fel datblygwr yn ei olygu. Fodd bynnag, y realiti yw bod busnesau am gael mwy o unigolion sydd â sgiliau cydweithredu a gwaith tîm yn ogystal â sgiliau technegol. Mae cael mwy o gydraddoldeb ar sail rhyw yn ein diwydiant yn gwbl hanfodol i wireddu ein gweledigaeth o sicrhau TG sy’n perfformio i’r eithaf.

Beth oedd gwers fwyaf y rhaglen?

Cael profiad o fod mewn amgylchedd diogel gyda menywod tebyg er mwyn gloywi a dysgu sgiliau arweinyddiaeth a theimlo eich bod yn cael eich grymuso i’w defnyddio. Roeddwn yn lwcus o gael gwrando ar siaradwr gwadd o’r Brifysgol Agored yn un o’r sesiynau, a doedd gen i ddim syniad pa mor hygyrch a realistig yw astudio am radd, yn rhan-amser yr un pryd a gweithio’n llawn amser!

Beth sydd wedi newid ers i chi gymryd rhan?

O gychwyn ar y rhaglen ddwy flynedd yn ôl i’r sefyllfa rydym ynddi nawr, mae’r newidiadau rydyn ni wedi’u rhoi ar waith wedi cyfoethogi’r amgylchedd gwaith yn sylweddol ac maen nhw wedi ein galluogi i ddenu cronfa fwy amrywiol o ddoniau. Y wers fwyaf i ni oedd y newidiadau y gallwn eu gwneud o ddydd i ddydd. Mae’r rhain yn newidiadau sy’n ymddangos yn rhai bach ond gyda’i gilydd maen nhw’n gwneud un newid mawr sy’n gwella twf ein busnes. Er enghraifft, rydyn ni wedi newid iaith ein hysbysebion swyddi er mwyn sicrhau eu bod yn apelio at bawb ac rydyn ni wedi diweddaru ein polisi gweithio hyblyg er mwyn sicrhau ei fod rhoi mwy o hyblygrwydd.

A fyddech chi’n argymell y rhaglen i fusnesau eraill?

Yn sicr. Drwy gydweithio â Chwarae Teg, gallwn barhau i hybu ein harferion amrywiaeth yn barhaus er mwyn sicrhau bod pob aelod o’r tîm yn cael y cyfle i ffynnu. Wrth i’n cwmni barhau i dyfu, rydyn ni am barhau i ddenu, cadw a meithrin pobl o bob cefndir a phob rhan o gymdeithas.

Os oes gennych chi ddiddordeb yn ein Rhaglen Fusnes, cysylltwch â ni ar 0300 365 0445 neu AN2@chwaraeteg.com