Digwyddiadau

Rydym yn cynnal nifer o ddigwyddiadau gan gynnwys darlithoedd, digwyddiadau rhwydweithio, a digwyddiadau dathlu megis 'Diwrnod Rhyngwladol y Menywod. Rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o'n gwaith ymchwil. Mae'r canlynol yn rhai uchafbwyntiau o 2014.

Ffair Gyrfaoedd Gwahanol ar gyfer menywod a merched sy’n ystyried gyrfaoedd ‘anhraddodiadol’ yn y Sector Diwydiant STEM, 27 Hydref 2016. Ymunwch â Chwarae Teg mewn partneriaeth â Costain a Gyrfa Cymru ar gyfer: #NotJustForBoys. Archebwch eich lle, heddiw!

Am y digwyddiadau diweddaraf, ewch i’n dudalen Eventbrite.

Uwchgynhadledd Menywod Cymru: Taith i fywyd cyhoeddus. Y newyddion! Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2016.

Dyma rai uchafbwyntiau o ddigwyddiadau Chwarae Teg blaenorol.


Ffotograff. Lucinda Hawksley yn eistedd yn dal ei llyfr a gyhoeddwyd yn ddiweddar  — March, Women, March: Voices of the Women’s Movement — Digwyddiad Darlith Chwarae Teg ar y 12 Mawrth, 2014, Prifysgol Caerdydd. Lucinda Hawksley. Darlith Chwarae Teg, 12 Mawrth ’14, Prifysgol Caerdydd.

Lucinda Hawksley, 12 Mawrth 2014, Prifysgol Caerdydd.

Fe wnaeth yr awdur adnabyddus Lucinda Hawksley (llun gyferbyn) yn trafod ei llyfr — March, Women, March: Voices of the Women’s Movement — ac yn bwrw golwg dreiddgar ar straeon y menywod a’r dynion anhygoel a fu’n brwydro dros gydraddoldeb rhywiol yn y DU.

Faith: Mae Lucinda yn ddarlithydd llenyddiaeth a chelf, a hi yw gor gor-wyres Charles a Catherine Dickens.

Dilynwch Lucinda ar Twitter: @lucindahawksley.


Ffotograff. Mewnol. Y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd. Tori James llawen i'r afael â'r gynulleidfa yn ystod ei chyflwyniad yn y digwyddiad IMPACT prosiect Cenedl Hyblyg Chwarae Teg i ddathlu cyflawniadau'r prosiect.Tori James yn y digwyddiad IMPACT prosiect Cenedl Hyblyg Chwarae Teg.

Effaith Cenedl Hyblyg, 23 Hydref 2014, Bae Caerdydd.

Ymhlith y rhestr o westeion arbennig nodedig oedd Tori James ( llun gyferbyn ), sef y fenyw Brydeinig ieuengaf a’r fenyw gyntaf o Gymru i ddringo i gopa Mynydd Everest. Dilynwch Tori ar Twitter: @torijtweets.

Yn 2009 dechreuodd y prosiect Cenedl Hyblyg cyflwyno rhaglen uchelgeisiol iawn. Mae dros 3,000 o fenywod, 600 o fusnesau a 75 o addysgwyr wedi elwa’n uniongyrchol o’r prosiect. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, a Llywodraeth Cymru. Mae’r prosiect Cenedl Hyblyg wedi darparu gwerth £12.5 miliwn o wasanaethau.

Rydym hefyd wedi cynnal 4 darn pwysig o ymchwil er mwyn cryfhau ein dealltwriaeth o’r materion sy’n effeithio cynnydd menywod yn y gweithle. Rydym wedi ffurfio partneriaethau gyda sefydliadau ar draws Ewrop.


Graffeg. Awyr-las cefndir, gyda chynrychiolaeth graffigol y Ddaear lapio gan band aml-lliw cylchlythyr. Ochr dde mae testun lliw gwyn: Diwrnod Entrepreneuriaeth Menywod.Delwedd trwy garedigrwydd WED© – safwe.

Diwrnod Entrepreneuriaeth Merched, 19 Tachwedd 2014.

Fe wnaethom gynnal digwyddiad dathlu ar gyfer entrepreneuriaid benywaidd.

Yn cynnwys gwesteion arbennig: Abi Carter, Cyfarwyddwr Forensic Resources Ltd., Sara Robinson, Rheolwr Gyfarwyddwr – Brighter Comms., a Rebecca Jones – The Red Shoe Biz Woman.

It is the world’s largest celebration of women innovators and job creators who launch startups that bring ideas to life, drive economic growth and expand human welfarewomenseday.org, Twitter: @Womenseday.


Ffotograffiaeth. Ffont graffig sy'n gorgyffwrdd. Ochr chwith: testun lliw gwyn: # KEEPING IT REAL. Ochr dde yn cynnwys menyw ifanc yn sefyll o flaen wal lechi.Delwedd trwy garedigrwydd My Full Circle© – safwe.

Chwarae Teg, Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 8 Mawrth 2014.

Ar 7 Mawrth 2014, mynychodd tri chant o ferched arddegau digwyddiad yn Stadiwm Pêl-droed Dinas Caerdydd ar gyfer digwyddiad unigryw i ddathlu Wythnos Gyrfaoedd Cenedlaethol — a — Diwrnod Rhyngwladol y Menywod.

Rhoddodd Joy Kent neges o rymuso a dyhead i fenywod ifanc yng nghwmni eu hathrawon.

Trefnwyd y digwyddiad gan Addysg Full Circle, mewn partneriaeth gyda’r Fyddin Brydeinig, i annog menywod ifanc i ddatblygu dyheadau, herio ystrydebau rhyw yn y gweithle, ac i ehangu eu gorwelion gyrfa. Ewch i My Full Circle. Dilynwch nhw ar Twitter: @FullCircleCIC.


Diwethaf ond nid y lleiaf . . .


The Paula Principle gan Tom Schuller

9 Hydref 2014, Prifysgol De Cymru, Campws Dinas Casnewydd.

Mae’r Egwyddor Paula yn bwysig, oherwydd ar draws yr holl wledydd diwydiannol menywod a merched yn perfformio’n well na dynion a bechgyn yn addysgol, ac ennill cymwyseddau uwch fel oedolion. Nid yw hyn fantais yn cael ei adlewyrchu yn nhermau gyrfa a chyflog.

Yn y ddarlith hon, archwilio Athro Tom Schuller resymau negyddol a phositif ar gyfer yr anfantais; ac efe trafod ei oblygiadau i’r bywydau gwaith i fenywod a dynion yn y dyfodol. Safwe Tom Schuller.