Yn ddiweddar, croesawyd Sarah Rees o Career Woman Wales i roi sgwrs Ysgytlaeth ar Ddiogelu’ch Gyrfa at y Dyfodol.

Fel pluen yn y gwynt – Na, nid yw hyn yn delynegol gan Elton John.

Dechreuodd Sarah ddisgrifio perthynas y rhan fwyaf o bobl â chynllunio gyrfa ‘fel pluen yn y gwynt’ – rhywbeth adweithiol bron yn ddieithriad yn hytrach na rhagweithiol.

Mae gwahanol rymoedd yn effeithio arnoch, boed yn ddileu swydd, beichiogrwydd neu’r angen i ofalu am rywun hŷn ac mae’r grymoedd hyn yn eich gwthio i ryw gyfeiriad beth bynnag fo’ch dymuniad chi.

Pwysleisiodd yr angen i chi fod wrth y llyw. Chi ddylai fod yn pennu’r nod a llywio’r daith ar eich llwybr gyrfa.

Nodiadau atgoffa, pentwr o nodiadau atgoffa.

Yn yr ymarfer cyntaf, gofynnodd Sarah 5 cwestiwn ac yna gwahodd y gynulleidfa i ddod i ddangos eu nodiadau atgoffa. Dyma’r pum cwestiwn:

 1. Pam dw i wedi dod i’r gweithdy heddiw …
 2. Pan yn blentyn roeddwn i am fod yn …
 3. Swydd roeddwn i’n ei charu …
 4. Fy swydd ddelfrydol yw …
 5. Mae … yn fy rhwystro rhag gwneud fy ngwaith

Os nad yw’n eich herio, ni fydd yn eich newid.

Dyw’ gyrfa eich breuddwydion ddim am ddisgyn oddi ar goeden; mae angen i chi wthio eich hun a herio’ch hun i ddod o hyd i’r yrfa berffaith.

Bod yn unigryw. Eich brand personol.

Yn yr ymarfer nesaf, gofynnodd i Sarah i bobl am eu hargraffiadau cyntaf o’r unigolion y gwelwyd eu lluniau ar sgrin.

 1. J.K. Rowling
 2. Katie Hopkins
 3. Richard Branson
 4. Katie Price / Adwaenir hefyd fel: Jordan

Dydw i ddim am ailadrodd rhai o’r geiriau a grybwyllwyd am rif 2. Ond afraid dweud i hyn sbarduno trafodaeth fywiog.

Diben yr ymarfer oedd sylweddoli y bydd pobl yn creu syniadau ac argraffiadau amdanoch chi o nifer o gliwiau, felly mae’n dda bod yn ymwybodol ohonynt.

Sut rydych chi’n gwisgo, iaith eich corff, eich dewis o eiriau a pha mor gwrtais ydych chi ymhlith pethau eraill.

Gofynnodd Sarah i’r grŵp feddwl sut rydym am gael ein portreadu a sut hoffem ni i eraill ein gweld gan fod hyn yn gallu bod yn bwysig iawn wrth ystyried eich gyrfa.

Bwriadau Nobel.

Ym 1888, pan fu farw rhywun o’r enw Ludwig Nobel, nifer o bapurau newydd drysu gyda’i frawd iau: Alfred – y mentrwr a dyfeisiwr enwog.

Cymerodd Alfred Nobel ar y cyfle i gael cipolwg unigryw ar sut y byddai’n cael ei gofio.

I syndod eang, ewyllys olaf Alfred (1895) yn nodi bod ei ffortiwn yn cael ei ddefnyddio i greu cyfres o wobrau ar gyfer y rhai sy’n cyfrannu i’r “budd mwyaf i ddynolryw” mewn ffiseg, cemeg, ffisioleg neu feddygaeth, llenyddiaeth, a heddwch.

Cofiwn Alfred Nobel am y ‘Y Gwobr Nobel‘. Ddim yn ddrwg i rywun a ddyfeisiodd deinameit!

Mae’r stori’n dangos nad yw hi byth yn rhy hwyr i ddechrau gwneud yr hyn rydych chi am ei wneud, a bod yn bwy bynnag y dymunwch.

Daeth Sarah â’r sesiwn i ben drwy rannu rhai o’i hoff gynghorion ar gyfer llunio cynllun gyrfa.

 1. Gofynnwch i eraill sut y cawsant eu swyddi – yn enwedig y rhai sy’n gwneud rhywbeth rydych chi’n ei edmygu, bydd llawer o bobl yn fwy na pharod i helpu.
 2. Pwy yw eich cysylltiadau presennol a sut gallant eich helpu.
 3. Ymhle mae’r cyfleoedd – peidiwch â chwilio ar wefannau swyddi yn unig, mae cyfleoedd di-rif eraill ar gael.
 4. Cymryd rhan – gwirfoddolwch gyda’ch sefydliad delfrydol, ewch i’w digwyddiadau a chyfarfod pobl.
 5. Neilltuwch amser – dyw hyn ddim am ddigwydd dros nos ac fel y soniwyd eisoes, dyw cyfleoedd delfrydol ddim yn tyfu ar goed. Meddyliwch amdano fel hobi a daliwch ati, rhowch sglein ar eich CV a chreu rhwydweithiau neu chwilio am gyfleoedd fesul tipyn.
 6. Ymchwiliwch – Cyn mynd i gyfweliad bydd y rhan fwyaf o bobl yn ymchwilio i’r sefydliad, ond mae’n bwysig ymchwilio i’ch CV a chi’ch hun hefyd. Ydy’ch sgiliau’n gyfoes; ydy’ch profiadau’n addas ar gyfer y swydd rydych chi’n ymgeisio amdani; ydych chi wedi derbyn unrhyw hyfforddiant perthnasol?
 7. Agwedd – Ceisiwch fynd i’r cyfweliad gyda’r agwedd mai chi sy’n eu cyfweld nhw, rydych chi am weld a ydyn nhw’n cyd-fynd â’ch cynllun gyrfa a’ch gwerthoedd a’ch ethos, nid y ffordd arall.
 

Mae Sarah yn gyfarwyddwr a sylfaenydd Career Women Wales, menter gymdeithasol sy’n darparu hyfforddiant i alluogi menywod i weld beth yw eu nodau gyrfa a chreu cynlluniau i’w cyflawni.

Os ydych chi’n meddwl y gallech chi elwa ar unrhyw rai o’r gwasanaethau, cysylltwch â Career Women Wales ar eu gwefan: careerwomenwales.com.