Diolch i’r UE!

Allwch chi gredu fod Chwarae Teg yn dathlu ei ben-blwydd yn 25 oed eleni? Os mai dathlu yw’r gair cywir.

Mae Chwarae Teg wedi bod yn gweithio’n ddiflino i gau’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yng Nghymru ers 25 mlynedd ac wedi gwneud cynnydd sylweddol. Mae’r bwlch cyflog canolrifol rhwng y rhywiau ar gyfer gweithwyr llawn amser yng Nghymru yn 7.46% ar hyn o bryd. Gyda chamau gweithredu wedi’u targedu a gwaith codi ymwybyddiaeth, y gobaith yw y bydd y bwlch hwn yn cael ei gau rhyw ddydd ac y byddwn ni’n gallu troi ein sylw at faterion eraill.

Un o’r ffyrdd mae Chwarae Teg wedi aros ar flaen y gad ers ei sefydlu yw drwy ei waith trawswladol. Gwyddom fod cydweithio â gwledydd eraill yn dda i fusnes a bod rhannu’r hyn a wnawn y tu allan i Gymru yn ffordd wych o gyrraedd mwy o bobl. Rydym yn codi ymwybyddiaeth o hyn, yn ei hyrwyddo ac wedi datblygu pecyn cymorth a hyfforddiant i annog eraill i weld manteision edrych y tu hwnt i’w ffiniau cenedlaethol.

Heddiw, ar Ddiwrnod Ewrop 2017, mae’n amser da i ni fyfyrio ar sut y llwyddwyd i gyflawni gwaith Chwarae Teg yn yr hinsawdd economaidd heriol sydd ohoni, gan ddiolch i’r rhai sydd wedi ein helpu ac yn parhau i’n helpu ar hyd y daith.

Hoffem ddiolch i Lywodraeth Cymru am ei chymorth ariannol parhaus a’i hymrwymiad i sicrhau cydraddoldeb rhywiol yn y gweithle a chadw’r mater ar frig yr agenda.

Hoffem ddiolch i’n llu o roddwyr, noddwyr a chefnogwyr am eu harian ac am godi ein proffil, gan sicrhau bod gennym y modd i gyflawni’r hyn a ddymunwn.

Yn olaf, hoffem ddiolch i’r UE am ei fuddsoddiad yng Nghymru. Ni fyddem wedi gallu darparu ein gwasanaethau heb yr arian sylweddol a dderbyniwyd o Gronfa Gymdeithasol Ewrop dros y blynyddoedd. Trwy arian Ewropeaidd yng Nghymru, mae Chwarae Teg wedi gallu datblygu rhaglenni i annog: mwy o fenywod i fod yn rheolwyr, mwy o fenywod i swyddi uwch, mwy o fenywod i swyddi cyhoeddus a gweithleoedd mwy hyblyg a chynhwysol.

 

Amy Kordiak, Arweinydd Ewropeaidd – Amy.Kordiak@chwaraeteg.com

*NOMIS
Share on Facebook

Tweet this

Share on Google+