Llwyddiannau a’r uchafbwyntiau.

Ym mis Tachwedd (2015), cynhaliwyd trafodaeth bwrdd crwn i nodi Diwrnod Entrepreneuriaeth Menywod mewn partneriaeth â Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru a Phrifysgol De Cymru.

Ymunodd Jane Hutt, AC, y Gweinidog Cyllid, â 20 o fenywod busnes yn y digwyddiad hwn i drafod gwerth entrepreneuriaid benywaidd i fywyd cyhoeddus fel rhan o’i hymgynghoriad ar Gydraddoldeb ar Fyrddau Cyhoeddus.

Yn y newyddion.

Yn ogystal â chyfrannu at eitem newyddion ar gyfer y Western Mail ( Astudiaeth, nid oedd 28% o fenywod a 24% o ddynion wedi cael unrhyw hyfforddiant wedi’i drefnu gan gyflogwr yn y 12 mis diwethaf ).

Fe wnaethon ni rannu ein papur briffio ar Brentisiaethau (PDF) gydag Aelodau Cynulliad cyn dadl y cyfarfod llawn, sydd wedi arwain at rywfaint o gydweithio â Llywodraeth Cymru er mwyn mynd i’r afael â gwahanu galwedigaethol ym maes prentisiaethau.

‘Y Mwyafrif Coll’.

Cawsom gyfarfod â’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths, i drafod y gwaith rydyn ni wedi bod yn ei wneud ar ein hadroddiad ymchwil diweddaraf — Lle’r Fenyw yn y Maes Tai — a fydd yn cael ei lansio yn ein cynhadledd Y Mwyafrif Coll: Annog Menywod i fod yn Arweinwyr yn y Trydydd Sector ym mis Chwefror.

Mae ein tîm ymchwil wedi gwneud datblygiadau sylweddol hefyd ar ein prosiect ymchwil Cenedl Hyblyg 2, a fydd yn ymchwilio i ffyrdd o weithio a diwylliant sefydliadol yn y 9 sector blaenoriaeth.

Fe wnaethom ni ymuno â phartneriaid o bob cwr o Ewrop yn yr Uwch-gynhadledd Ewropeaidd ar Rywedd a gynhaliwyd yn Berlin a chlywsom gyflwyniad o’r gwaith ymchwil a gynhaliwyd ar gyfer y grŵp — Gorchwyl a Gorffen Menywod mewn Gwyddoniaeth ar fenywod yn y maes STEM yng Nghymru —.

Roedd y cyflwyniad yn rhannu llawer o arferion da yng Nghymru gan gynnwys nifer o fentrau Chwarae Teg.

Erbyn hyn rydyn ni’n edrych ymlaen at y lansiad yng Nghymru yn y Flwyddyn Newydd gobeithio.

Hefyd…

Rydyn ni’n datblygu papur ar rywedd a thrafnidiaeth a fydd yn ymchwilio i’r gwahaniaeth yn y defnydd o drafnidiaeth rhwng dynion a menywod gan ganolbwyntio’n benodol ar batrymau teithio i’r gwaith.

Ac i gloi…

Rydyn ni wedi sicrhau rhywfaint o gyllid gan yr Adran Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth er mwyn datblygu’r agenda yng Nghymru ar gyfer mentergarwch menywod.

Bydd y gwaith hwn yn ein galluogi i feithrin cysylltiadau cryfach â Busnes Cymru a chefnogi mwy o fenywod i gychwyn eu busnesau eu hunain.