Dathlu Diwrnod Cenedlaethol Menywod mewn Peirianneg.

Rydym ni wedi cysylltu â dau o Gefnogwyr diweddaraf Chwarae Teg, sef Sefydliad y Peirianwyr Sifil Cymru a Costain, i ofyn pam mae cydraddoldeb rhywiol yn bwysig iddyn nhw a beth maen nhw’n ei wneud i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Menywod mewn Peirianneg 2016.

 

Edrych i ennill Cymhwyster Rheoli a Sgiliau Arwain Tîm?

Drwy ein Rhaglen Cenedl Hyblyg 2, gall menywod sy’n gweithio ym maes adeiladu a pheirianneg yn cymryd rhan mewn rhaglen datblygu gyrfa, a ariennir yn llawn.

 

Sefydliad y Peirianwyr Sifil.

ICE yw un o’r sefydliadau peirianneg sifil mwyaf blaenllaw yn y byd. Cafodd ei sefydlu bron i 200 mlynedd yn ôl, ac mae’n cefnogi dros 91,000 o aelodau ledled y byd.

Mae ICE Cymru yn cefnogi a chynrychioli mwy na 3,600 o beirianwyr sifil sy’n gweithio a byw yng Nghymru.

Ei nod yw dylanwadu ar bolisi seilwaith cyhoeddus, hyrwyddo’r proffesiwn peirianneg sifil a darparu cymorth, hyfforddiant a chyfleoedd rhwydweithio i aelodau ICE.

Keith Jones, Cyfarwyddwr, ICE Cymru:

— “Mae diffyg cynrychiolaeth menywod yn y diwydiant yn amlwg; mae’r gyfradd wedi rhewi ar 10% ers sawl blwyddyn, nid yn unig yng Nghymru ond yn y DU hefyd, ac rydym ni’n gweithio i fynd i’r afael â’r anghydbwysedd hwn rhwng y rhywiau.

Gyda 51% o boblogaeth Cymru yn fenywod, mae angen i ni sicrhau ein bod ni’n manteisio’n llawn ar sgiliau menywod i helpu ein heconomi i dyfu, yn hytrach na chyfyngu ein hunain i gyfran o’r ddawn sydd ar gael yma yng Nghymru.”

Cymryd camau cadarnhaol.

Mae ICE Cymru yn cymryd camau cadarnhaol i fynd i’r afael â’r anghydbwysedd rhwng y rhywiau, ac mae ganddo gynllun gweithredu ar amrywiaeth cadarnhaol dros ben.

Fel un o gefnogwyr brawd Diwrnod Cenedlaethol Menywod mewn Peirianneg, mae ICE Cymru yn cynnal digwyddiadau blynyddol i ddathlu’r achlysur, a doedd eleni ddim yn eithriad.

Ar 21 Mehefin 2016, cynhaliodd ICE Cymru ‘This is Civil Engineering’.

yn cynnwys araith gan Julie James AC, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, ac aeth tri pheiriannydd sifil sy’n fenywod ati i rannu’r heriau a’u profiadau o fod yn fenyw ym maes peirianneg a’r gyrfaoedd llwyddiannus maen nhw wedi’u creu ar gyfer eu hunain.

Costain.

Mae Costain yn ddarparwr atebion seilwaith cenedlaethol sy’n darparu atebion arloesol ac effeithlon sy’n cael eu sbarduno gan werth i gwsmeriaid ym maes ynni, dŵr a chludiant, ac mae wedi bod mewn bodolaeth ers 150 mlynedd.

Mae Costain yn cael ei gyflogi gan Lywodraeth Cymru ar bedwar prosiect seilwaith mawr yn y De, ac mae wedi ymrwymo i ddatblygu ei staff sy’n fenywod, gan eu hannog i wella eu cymhwysedd proffesiynol ac i wneud cais am swyddi rheoli.

Bruce Richards, Cyfarwyddwr Prosiect, Costain:

— “Fel cyflogwr, mae Costain yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chefnogi ei weithlu, sy’n allweddol er mwyn cyflawni prosiectau a sicrhau llwyddiant y sefydliad.

Mae’n ceisio cyflogi pobl o bob math o ddiwylliannau a setiau sgiliau, ynghyd â sicrhau cyfle cyfartal i bawb sy’n cefnogi a sbarduno amcanion y cwmni.

Mae’r cwmni’n ymwybodol bod y cydbwysedd rhwng dynion a menywod mewn swyddi rheoli ar draws y sefydliad yn annerbyniol, ac mae’n gweithio gyda Chwarae Teg i fynd i’r afael â’r anghydbwysedd yn Ne Cymru.

Trwy godi ymwybyddiaeth a chefnogi ein staff sy’n fenywod, dylai’r broses arwain at reolwyr mwy cymwys a brwdfrydig a fydd, yn ei dro, yn sbarduno mwy o gynhyrchiant a llwyddiant ledled ein sefydliad.

Rydym ni hefyd yn gweithio’n agos gyda Sefydliad y Peirianwyr Sifil yn eu hawydd i annog mwy o fenywod i ddilyn gyrfaoedd ym maes Peirianneg.

Y gobaith yw y bydd ein gwaith gyda Chwarae Teg yn arwain at fwy o fenywod yn gwneud cais am swyddi rheoli.

Byddwn ni hefyd yn ceisio codi ymwybyddiaeth o agenda Chwarae Teg a Menywod mewn Peirianneg ICE trwy ein rhaglen ysgolion.”

 
I ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Menywod mewn Peirianneg 2016, bydd Costain yn cyhoeddi cyfres o flogiau a phodlediadau costain.com/news/blog.
 

Women’s Engineering Society. NWED 2016.

Ymunwch â Sefydliad y Peirianwyr Sifil Cymru a Costain i geisio sicrhau cydraddoldeb rhywiol a dewch yn Gefnogwr Chwarae Teg heddiw. Mae cofrestru’n rhwydd!

Ysgrifennwyd gan Emma Tamplin, Chwarae Teg. Gadewch i ni gysylltu, @Mrs_Tamplin.