Mae Chwarae Teg yn cydweithio ag Oxfam Cymru, Merched yn Gwneud Gwahaniaeth a Swyddfa’r Llywydd.

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yma eto, gan gynnig cyfle i ni ddathlu cyflawniadau menywod o bedwar ban byd, ond hefyd myfyrio ar y gwaith sydd angen ei wneud o hyd i wireddu cydraddoldeb rhywiol.

Rydym wedi gwneud cynnydd ledled y byd.

Rydym wedi gweld mwy o fenywod yn brif weinidogion, mae mwy o seneddau yn ceisio gwella’r cydbwysedd rhwng y rhywiau ac mae gennym Nod Datblygu Cynaliadwy unigol o “gyflawni cydraddoldeb rhywiol a rhoi grym i bob menyw a merch”, ac mae’n rhaid i bob gwlad weithio i gyflawni hyn.

Yma yng Nghymru, mae gennym lawer i ymfalchïo ynddo.

Perthnasol: Mae tri sefydliad – Merched yn Gwneud Gwahaniaeth, Chwarae Teg ac Oxfam Cymru – wedi dod ynghyd gyda Swyddfa’r Llywydd. Cynhadledd arbennig ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched.

Rydym yn parhau i gadw cydraddoldeb rhywiol yn ganolog ar agenda pawb, gan gynnwys ein gwleidyddion, cyflogwyr ac addysgwyr.

Mae gan y Cynulliad Cenedlaethol un o’r cymarebau rhyw gorau ymysg sefydliadau gwleidyddol a drwy Ddeddf Llesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), rydym wedi deddfu ein hymrwymiad fel cenedl i fod yn fwy cyfartal a llewyrchus.

Fodd bynnag, ni allwn laesu dwylo.

Ledled y byd, mae’r newid wedi arafu gyda Fforwm Economaidd y Byd yn dweud y bydd yn cymryd tan 2133 i sicrhau cydraddoldeb rhyw byd-eang.

Yng Nghymru, dim ond 27% o gynghorwyr lleol a 9 o bob 40 AC o Gymru sy’n fenywod ac ers cyflawni cynrychiolaeth 50:50 yn ein Cynulliad cyntaf, mae pob etholiad ers hynny wedi gweld hyn yn dirywio gyda dim ond 41% o ACau yn fenywod yn 2011.

Ni allwn laesu dwylo ym myd busnes ychwaith.

Dim ond 2% o brif weithredwyr y 100 prif fusnes yng Nghymru sy’n fenywod ac mae menywod yn dal yn llai tebygol na dynion o ddechrau eu busnes eu hunain.

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod eleni, mae Chwarae Teg yn cydweithio ag Oxfam Cymru, Merched yn Gwneud Gwahaniaeth a Swyddfa’r Llywydd i gynnig y cyfle i fenywod gyfarfod â phenderfynwyr a’r cyfryngau er mwyn tynnu sylw at yr heriau sy’n wynebu menywod heddiw.

Bydd Uwchgynhadledd Menywod Cymru yn dathlu cyflawniadau menywod yng Nghymru ac yn ceisio sicrhau bod Cymru yn parhau i geisio bod yn wlad lle gall menywod lwyddo a ffynnu.

Beth am ymuno â’r orymdaith dros gydraddoldeb?

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod eleni yn gofyn i bawb – dynion a menywod – i #PledgeForParity ac addunedu i gymryd camau cadarn i helpu i sicrhau cydraddoldeb rhywiol yn gynt.

Mwy o wybodaeth am #PledgeForParity.

Newyddion Perthnasol: Cynhadledd arbennig ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched 2016.