Mae pethau bach yn gwneud gwahaniaeth mawr!

Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio’n brysur ar lawer o bethau MAWR yn Chwarae Teg – rydym yn sefydlu ein prosiect Cenedl Hyblyg 2 newydd a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru, yn datblygu system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid newydd, yn ailwampio ein seilwaith TGCh ac yn adolygu llawer o brosesau.

Mae’r cyfan oll yn waith tu hwnt o werthfawr a fydd yn ein helpu ni i helpu mwy o fenywod yng Nghymru i gyflawni a ffynnu.

Fodd bynnag, credwn ei bod hi’n bwysig cofio pwysigrwydd y pethau bach hefyd. Y pethau cyflym a hawdd y gall pawb eu gwneud i sicrhau ein bod ni’n gwneud ein gorau i helpu menywod i gyflawni a ffynnu.

Ond beth yw’r pethau bach hyn?

Doedden ni ddim yn siŵr chwaith felly fe ofynnon ni i’r tîm feddwl am un peth bach y gallen nhw ei wneud o fewn eu hamserlen brysur. Isod, ceir rhestr o’r pethau bach rydym yn eu gwneud i helpu menywod i gyflawni a ffynnu.

Os ydych, fel ni, am weld Cymru yn datblygu i fod yn wlad lle ceir gwir gydraddoldeb rhwng y rhywiau ymunwch â ni a gwnewch y pethau bychain!

Wrth gwrs, gallwch wneud llawer o bethau bach ar adeg sy’n gyfleus i chi – yn y bôn, mynd ati’n gadarnhaol i hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol pob cyfle posibl yw hyn.

Y newyddion da yw y gall Un Peth Bach fod yn hwyl, yn greadigol, yn arloesol, yn gyflym ac mae am ddim.

Rydym o ddifrif am yr ymgyrch i sicrhau cydraddoldeb rhywiol ond does dim rheswm pam na allwn gael ychydig o hwyl hefyd wrth wneud hynny.

Os ydych chi’n meddwl am y peth, mwya’n byd o hwyl gawn ni yn gwneud yr Un Peth Bach, mwya’n byd o bobl sy’n debygol o gymryd sylw a dechrau gwneud y Pethau Bach hefyd!

Byddwn yn rhannu Un Peth Bach ar Twitter gan ddefnyddio’r hashnod #UnPethBach gan obeithio y bydd unrhyw un sydd am helpu i greu Cymru lle mae menywod yn cyflawni a ffynnu yn gwneud Un Peth Bach hefyd.

Dyma ein rhestr Un Peth Bach ni:

Rhestr o 34 …

Ymuno â grwpiau Facebook ac egluro’n syml beth yw cydraddoldeb rhywiol a’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

Annog menywod i ddiweddaru eu CVs a sut y gellir eu defnyddio i roi hwb i’w gyrfa.

Rhoi’r argymhellion a ddysgais mewn hyfforddiant ar LinkedIn i fy llysfam sydd am ddatblygu mwy ers mynd yn hunangyflogedig.

Dosbarthu swyddi’r Bwrdd i aelodau ein cronfa ddata a’n ffrindiau.

Gwneud ymdrech i siarad â’m ffrindiau sy’n chwarae rygbi sydd â barn gref am beth sy’n iawn a beth sydd ddim yn iawn i’w meibion eu gwneud fel bechgyn. Eu helpu i gwestiynu eu barn er mwyn hybu meddwl creadigol.

Helpu fy mam hunangyflogedig i wneud ei chyfrifon.

Siarad â mamau ar yr iard am ein prosiect newydd yn lle sefyll ar fy mhen fy hun.

Mynd ar ôl un cyswllt newydd.

Meddwl yn fwy cadarnhaol am yr hyn dwi wedi’i gyflawni ac atgoffa fy hun o hyn bob dydd – mae’r pethau bach yn gwneud gwahaniaeth!

Rhoi un erthygl newydd o leiaf ar LinkedIn.

Cynnig fy hun i fod yn swyddog menywod pwyllgor gweithredol y Blaid Lafur yn yr ardal.

Ysgrifennu blog.

Trydar yn amlach am gydraddoldeb rhywiol a gwasanaethau Chwarae Teg.

Sôn wrth fy nghôr am Chwarae Teg a’r wefan newydd, i helpu i ledaenu gwybodaeth am ein gwaith.

Derbyn gwahoddiad i de gan rai o’r myfyrwyr Cemeg sydd yn yr ail flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd sydd am wybod mwy am gydraddoldeb rhywiol.

Ffonio Gleision Caerdydd i ofyn a wnawn nhw dynnu’r poster anweddus o ferch sydd y tu ôl i far y chwaraewyr.

Sôn wrth bobl sy’n mynychu digwyddiadau Ysgytlaeth Chwarae Teg am yr holl ffyrdd eraill rydym yn helpu menywod yng Nghymru i gyflawni a ffynnu.

Rhannu ein Gwefan Newydd ar y cyfryngau cymdeithasol – i sicrhau bod fy holl gysylltiadau yn cael y neges!

Gwneud ymdrech i roi llawer o adborth cadarnhaol i fy holl gydweithwyr sy’n gweithio mor galed ar y funud. Cadw’r momentwm i fynd a dangos iddyn nhw mod i’n cydnabod eu bod nhw’r un mor brysur â fi.

Ysgrifennu darn i LinkedIn am y tanddefnydd o sgiliau menywod gyda dolen i Cenedl Hyblyg 2 – mae gen i dros 500 o gysylltiadau!

Rhoi’r daflen Improve i’r wraig gyfeillgar sy’n gweithio rhan-amser yn y Co-op ac sy’n astudio am radd ym maes bwyd, ond yn chwilio am swyddi mewn sectorau eraill.

Helpu fy merch i gyflawni yn ei bywyd drwy helpu i drefnu mentor o Grŵp.

Dangos i bobl sut mae cynllunio a chodio gwefan.

Treulio mwy o amser ac egni yn ymchwilio i dechnoleg a chynhyrchion cyfredol (a newydd). Bydd hyn yn helpu i gynorthwyo a hwyluso llwyddiant cynyddol (a pharhaus) Chwarae Teg drwy welliannau cyfathrebu a gwelliannau i systemau.

Ffonio ffrind a’i helpu i ymdrin â chydweithwyr sy’n rhoi ffafriaeth i un rhyw yn fwy na’r llall.

Annog rhywun newydd i ddod i nofio dŵr agored.

Helpu fy chwaer gyda’i gwaith coleg!

Rhannu fy mhrofiad ym maes bancio a morgeisi ar wefan Mumsnet neu wefannau tebyg.

Hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol i bob unigolyn newydd y byddaf yn cysylltu â nhw’r wythnos nesaf.

Trydar swyddi’r Bwrdd a swyddi gwag eraill.

Hyrwyddo gwasanaethau Chwarae Teg ym mhob galwad ffôn y byddaf yn ei gwneud neu yn ei derbyn yr wythnos nesaf.

Wrth gyfarfod â hen ffrindiau a chysylltiadau byddaf yn gofyn iddyn nhw ledaenu gwybodaeth am Cenedl Hyblyg 2.

Bob tro fydda i’n mynd i siop sy’n gwerthu papurau newydd fe wna i roi papur newydd arall neu gylchgrawn i guddio unrhyw dudalen flaen sydd â phennawd neu lun negyddol am fenywod!

’Rargol… dyna glamp o restr o Bethau Bach!

Gobeithio y cewch eich ysbrydoli i feddwl am eich Un Peth Bach chi a rhowch wybod i @ womenspire beth fydd eich Un Peth Bach chi i helpu menywod i gyflawni a ffynnu.