Mae Chwarae Teg am longyfarch enillwyr ein bwrsarïau yn 2016, sef Ami Marsden ac Angharad Thomas.

Nod cynllun bwrsari Chwarae Teg yw rhoi help llaw i fenywod wireddu eu breuddwydion.

Roedd dau fwrsari gwerth hyd at £500 yr un ar gael, sef ‘ffynnu’ a ‘cyflawni’.

Mae ‘Ffynnu’ wedi’i anelu at fenywod sy’n gobeithio ehangu eu busnes trwy brynu offer newydd. Mae ‘Cyflawni’ ar gyfer menywod sydd am ddilyn cyrsiau addysgol i gamu ymlaen yn eu gyrfa.

Ffynnu

angharad-thomas-bursary-2016Cyflwynwyd bwrsari ‘Ffynnu’ i Angharad Thomas, ffotograffydd ifanc o Sir Benfro. Defnyddiodd Angharad yr arian i ehangu ei busnes trwy brynu golau stiwdio er mwyn helpu i sefydlu’i stiwdio ffotograffiaeth gyntaf yn ei chartref.

Meddai Angharad:  ‘Dw i mor ddiolchgar i Chwarae Teg am fy newis i fel enillydd bwrsari Ffynnu yn 2016. Roeddwn i’n barod i fynd â ’musnes ffotograffiaeth i lefel uwch eleni, ac fe wnaeth Chwarae Teg fy helpu i brynu cyfarpar goleuo stiwdio sydd wedi ’ngalluogi i ehangu a chynnig sesiynau stiwdio – yn enwedig i fabanod newydd-anedig.

“Heb eu cymorth nhw, fyddwn i ddim wedi gallu fforddio’r cyfarpar hwn sy’n hwb aruthrol i’m siawns o gael rhagor o archebion/gwaith. Maen nhw wedi gwireddu fy mreuddwydion a’m huchelgais!’

Cyflawni

ami-marsden-bursary-2016Dyfarnwyd bwrsari ‘Cyflawni’ i Ami Marsden, cerflunydd ac artist o Abertawe, a fu o gymorth iddi gael trwydded llif gadwyn gyhoeddus. Bydd y drwydded yn caniatáu iddi weithio ar dir cyhoeddus a derbyn comisiynau gan awdurdodau lleol.

Ers cwblhau’i chwrs trwydded llif gadwyn, mae Ami eisoes wedi cael dau gomisiwn i weithio ar eiddo cyhoeddus.

Yn ôl Ami: “Dw i mor ddiolchgar am y cyfle hwn ac yn edrych ymlaen yn awchus am yr holl gyfleoedd a ddaw i’m rhan – diolch o galon!

“Bydd y drwydded llif gadwyn yn ehangu’r meysydd hynny rwy’n gymwys i weithio ynddynt, gan ei bod yn caniatáu i mi greu cerfluniau wedi’u naddu mewn mannau cyhoeddus. Bydd yn gwneud cyfraniad enfawr i ’ngyrfa i, gan fy ngalluogi i dderbyn mwy o waith a sicrhau bod fy enw’n fwy amlwg ac uchel ei barch mewn maes mor anarferol.

“Dynion a welir yn bennaf yn y maes cerfio â llif gadwyn, felly dw i’n teimlo ei bod hi’n bwysig cael menyw yn arddangos y sgiliau yn gyhoeddus ac yn hyrwyddo cydraddoldeb yn y grefft. Dw i’n rhagweld fy hun yn cynnal cyrsiau i fenywod eraill ddefnyddio llifiau cadwyn at ddibenion artistig a garddio hefyd’

Meddai’r Prif Weithredwr Joy Kent: ‘Rydyn ni’n falch iawn o allu helpu Ami ac Angharad i gymryd y cam nesaf yn eu gyrfaoedd gyda’r bwrsarïau hyn.

‘Fe gawson ni lawer iawn o geisiadau ar gyfer y bwrsari eleni, felly nid tasg hawdd oedd dewis yr enillwyr. Roedd Angharad ac Ami mor frwdfrydig dros eu nodau a’u hamcanion, ac wedi dangos yn glir sut fyddai’r bwrsari yn eu helpu i gamu ymlaen yn eu gyrfa – felly roedden nhw’n enillwyr teilwng iawn.’

 “Mae yna gannoedd o fenywod ledled Cymru sydd am lwyddo, ond weithiau maen nhw angen rhywfaint o help llaw i’w rhoi ar ben ffordd. Byddwn yn annog pob menyw uchelgeisiol sydd am roi hwb i’w gyrfa i wneud cais am y bwrsarïau flwyddyn nesaf”

Bydd Bwrsari Chwarae Teg yn ail agor yng Ngwanwyn/Haf 2017.
Cymerwch cip olwg ar ein prosiect Cenedl Hyblyg 2 yn y cyfamser ar gyfer cyfleoedd eraill i ddatblygu eich gyrfa gyda Chwarae Teg. #GwneudEichHun