Yn draddodiadol, menywod oedd yn bragu cwrw tan tua canol y bedwaredd ganrif ar ddeg, ac mae Sarah John, bragwr ac entrepreneur o Abertawe, yn dod â’r traddodiad yn ôl i Gymru.

Mae Boss Brewing, bragdy meicro Sarah – a lansiwyd ym mis Ebrill 2015 gyda Roy Allkin, ei phartner a’i phartner busnes, yn gwneud cryn argraff ar y diwydiant cwrw yng Nghymru.

Ar hyn o bryd mae Boss Brewing yn cynhyrchu wyth math o gwrw drafft, neu gwrw go iawn, ac un math o lager yn eu bragdy yn Llansamlet gan ddefnyddio cynhwysion o ansawdd ar gyfer pobl sy’n caru eu cwrw.

Dilynodd Sarah gwrs newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Caerdydd yn wreiddiol cyn mynd i weithio i’r maes gwerthiant, marchnata a datblygu busnes.

Yn y cyfamser, roedd yn bragu cwrw gartref gyda’i phartner gan ddefnyddio cit can litr a oedd yn cynhyrchu dwy gasgen.

Troi diddoreb brwd yn fusnes.

Ar ôl helpu pobl eraill i ddatblygu eu busnesau, dechreuodd feddwl ei bod am wneud hynny ei hun ac felly drwy gyfuno ei gallu entrepreneuraidd â’i brwdfrydedd i fragu, llwyddodd i greu bragdy meicro.

Daeth llwyddiant Boss Brewing dros nos bron. Yn y flwyddyn gyntaf , cynyddodd nifer eu cwsmeriaid i dri chant a mwy o safleoedd, gan gynnwys tafarndai, cyfanwerthwyr, siopau delicatessen a siopau fferm.

Mae’r bragdy meicro wedi ennill wyth o wobrau busnes a dwy wobr ar gyfer y diwydiant, un ohonyn nhw o fewn chwe wythnos i lansio’r busnes.

— “Gwyddwn y byddem yn gweithio’n galed iawn a gwyddwn ein bod am wneud popeth o fewn ein gallu,” meddai Sarah, “ond doeddwn i ddim yn disgwyl y byddem wedi cyrraedd lle rydyn ni erbyn hyn.”

“Chi yw’r bos.”

Felly, beth yw cyfrinach llwyddiant Boss Brewing? Yn ôl Sarah, egwyddor sylfaenol yw’r ateb yn rhannol, sy’n cael ei gyfleu gan y syniad mai ‘chi yw’r bos’.

Mae’r bragdy meicro yn annog adborth ac awgrymiadau gan ei gwsmeriaid, ac mae’n cael ei ddefnyddio wedyn i greu mathau newydd o gwrw.

— “Gofynnodd landlordiaid cefn gwlad Cymru i ni a allem ni wneud cwrw gorau traddodiadol, cwrw brown traddodiadol. Felly aethom ati i greu un yn arbennig ar eu cyfer nhw ac mae’n un o’r rhai sy’n gwerthu orau erbyn hyn. Rydyn ni’n cynnwys pobl, felly nhw yw’r bos ni.”

Gweithiodd Sarah yn galed hefyd i greu bwrlwm a chyffro yn ystod yr wythnosau yn arwain at y lansiad, o ennyn diddordeb tafarndai a siopau yn yr ymgyrch a denu dilynwyr ar y cyfryngau cymdeithasol.

Er bod y busnes wedi tyfu’n llwyddiannus ac yn gyflym, bu sawl her. Gwta fis ar ôl cychwyn y busnes, darganfu Sarah ei bod yn disgwyl babi, felly roedd yn rhaid iddi ymdopi â busnes newydd a beichiogrwydd ac yna gofalu am fabi bach newydd-anedig.

“Gallwch gael y cyfan.”

— “Pan fyddwch chi’n cychwyn eich busnes eich hun, mae’n rhaid rhoi cant y cant. Mae’n rhaid i chi ymroi’n llwyr er mwyn llwyddo.

Felly, y brif her i mi oedd ymdopi â gwaith a bywyd teuluol yr un pryd. Mae amser yn her, felly rydw i’n gweithio’n hwyr gyda’r nos yn aml ar ôl i’m merch fynd i’w gwely.”

Cafodd Sarah ei hysbrydoli gan Karren Brady, swyddog gweithredol yn y byd chwaraeon, seren deledu ac awdur, a ddychwelodd i’w gwaith yn fuan ar ôl cael ei babi. “Mae hi’n ysbrydoliaeth fawr,” meddai Sarah. “Sylweddolais y gallwch gael y cyfan.”

Mae cymorth ar gael ar gyfer unrhyw fenyw sy’n cychwyn busnes yng Nghymru heddiw. Mae Sarah wedi cofrestru ar gyfer prosiect Cenedl Hyblyg 2 Chwarae Teg, lle bydd yn ennill cymhwyster Lefel 5 y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Rheoli.

Er bod ganddi lawer iawn o brofiad yn datblygu cwmnïau, roedd rheoli yn faes newydd i Sarah.

Bydd y cymorth hwn yn amhrisiadwy, yn enwedig ers i’r bragdy meicro gyflogi dau weithiwr newydd dryw gynllun Twf Swyddi Cymru, ffordd gost-effeithiol i fusnesau gyflogi staff newydd gan ddarparu cyfleoedd gwaith i bobl yr un pryd.

Cynnwys y gymuned leol.

Dywedodd Sarah hefyd fod bragdu’n ddiwydiant cyfeillgar a’i bod wedi cael cymorth a chyngor gan fragwyr lleol eraill.

Yn ogystal â chroesawu adborth ac awgrymiadau gan gwsmeriaid, mae Sarah wedi cael y gymuned leol i gyfrannu hefyd drwy gynnal cystadleuaeth ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Abertawe i fathu enw ar gyfer y bragdy meicro.

“Roedd yn enghraifft o fenter ac addysg yn cydweithio”.

Mae cynlluniau Boss Brewing ar gyfer y dyfodol yn cynnwys bar yn Abertawe, gwerthu’r cwrw ar-lein ac ennill mwy o gwsmeriaid yn Lloegr.

Mae Sarah wedi cael cyfarfod â Busnes Cymru yn ddiweddar hefyd er mwyn trafod allforio cwrw, o bosibl i wledydd Llychlyn, rhan o’r byd sy’n croesawu cwrw o Brydain bob amser”.

Cynnydd, nid perffeithrwydd.

Mae Sarah yn credu mai hyder yw’r elfen bwysicaf i fenywod wrth gychwyn eu busnesau eu hunain.

— “Rydw i’n credu bod menywod yn llawer caletach ar eu hunain na dynion. Dwi’n siŵr bod menywod yn disgwyl perffeithrwydd. Ond cynnydd yw’r ateb, nid perffeithrwydd.”

Dywed mai gwaith caled yw’r peth pwysicaf a gweithio oriau di-ri, ond ei chyngor pwysicaf i fenywod eraill yw:

“Byddwch yn hyderus ac ewch amdani”.