Yn Chwarae Teg, mae’r Gymru yr ydym am ei chael erbyn 2020, os nad cyn hynny, yn un lle mae menywod yn cyflawni a ffynnu.

Er gwaetha’r cynnydd, mae menywod yn parhau i weithio’n islaw eu potensial mewn swyddi cyflog isel, rhan-amser, ac yn wynebu amrywiaeth o rwystrau wrth ymuno â’r gweithle a datblygu ynddo.

Optiswn. Gwyliwch fideo YouTube. Sgwrs gyda Ann Beynon, Joy Kent, Professor Laura McAllister, Dilynwch nhw ar Twitter.

Dau o brif nodau Bil Cenedlaethau’r Dyfodol yw gwneud Cymru yn genedl fwy cyfartal a’i gwneud yn fwy ffyniannus ac arloesol.

Bydd sicrhau y gall menywod gyrraedd eu potensial llawn yn helpu i gyflawni’r nodau hyn, sydd er budd menywod, teuluoedd a’r economi ehangach.

Rydym yn credu y gellir cyflawni hyn trwy 8 cam syml:

 1. Sicrhau bod Cymru ar flaen y gad o ran arferion modern yn y gweithle, gan greu Cymru hyblyg drwy annog cyflogwyr i gyflwyno arferion modern yn y gweithle fel gweithio hyblyg a gweithio o bell a chreu amgylchedd sy’n sicrhau y gall gweithleoedd modern ac arloesol ffynnu
 1. Sicrhau bod menywod yn cael cymorth i ddatblygu drwy fynd i’r afael a’r syniad bod gwaith rhan-amser yn llai gwerthfawr na gwaith llawn amser, drwy rannu arferion da ac astudiaethau achos o waith rhan-amser llwyddiannus ar lefel uwch, a mynd i’r afael â’r broblem o gyflog isel parhaus, a gwneud Cymru’n genedl Cyflog Byw
 1. Sicrhau bod gan fenywod fynediad llawn i hyfforddiant a sgiliau ac ymchwilio i’r rhesymau sy’n atal menywod sy’n hyfforddi mewn swydd rhag datblygu yn y gweithle
 1. Cynorthwyo menywod sy’n dilyn llwybrau gyrfa anhraddodiadol yn strwythuredig ac yn gymdeithasol drwy:

 • gasglu data sydd wedi’i dadgyfuno ar sail rhyw ar draws y sector STEM ac o ysgolion a darparwyr prentisiaethau er mwyn llywio polisïau
 • darparu cymorth gyrfaoedd sy’n ystyried y rhywiau ar gyfer pobl ifanc a sicrhau bod hyfforddiant sy’n benodol i’r rhywiau yn rhan annatod o holl gyrsiau TAR a Graddau Meistr mewn Addysg
 1. Sicrhau bod gan fenywod fynediad i seilwaith sy’n eu cynorthwyo i weithio drwy:

 • ymchwilio i fodelau newydd o ddarpariaeth gofal plant fel cwmnïau cydweithredol a mentrau cymdeithasol
 • cyflwyno disgowntiau amlddefnydd ar gyfer gweithwyr rhan-amser ar gyfer pob trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru
 • mynd ati i sicrhau bod cyflwyno band eang cyflym i bob rhanbarth o Gymru yn un o’r prif flaenoriaethau
 1. Annog menywod i sefydlu busnesau a chau’r bwlch rhwng y rhywiau o ran cychwyn busnesau:

 • sicrhau bod entrepreneuriaeth yn rhan annatod o addysg gynradd, uwchradd, bellach ac uwch
 • pwyso a mesur pa mor effeithiol yw cynlluniau microgyllid
 • rhoi mwy o bwyslais ar rôl mentrau cymdeithasol ym maes cyngor a chymorth i fusnesau gan fod menywod yn fwy tebygol o sefydlu busnes o’r math hwn
 1. Sicrhau cynrychiolaeth gyfartal mewn bywyd cyhoeddus ac wrth wneud penderfyniadau drwy osod targed o 50% o gynrychiolaeth ar sail rhyw ar fyrddau cyrff cyhoeddus erbyn 2020 ac annog pob plaid wleidyddol i gymryd camau er mwyn sicrhau gwell cydbwysedd rhwng y rhywiau ymysg eu hymgeiswyr a swyddogion etholedig
 1. Sicrhau bod egwyddorion cyd-gynhyrchu ac ymgysylltu â’r gymuned yn rhan o’r broses o wneud polisïau ar bob level

Yr unig ffordd y gallwn greu Cymru gyfartal a ffyniannus yw drwy gynorthwyo pob aelod o’r gymdeithas i wireddu eu potensial yn llawn.

Bydd y camau hyn yn galluogi menywod i oresgyn y rhwystrau sy’n eu hatal rhag gwneud hyn a sicrhau y bydd Cymru yn genedl deg a chynaliadwy.