Beth fydd pleidiau gwleidyddol Cymru yn ei wneud i helpu i greu Cymru lle mae menywod yn cyflawni a ffynnu?

Rydym ni wedi craffu ar faniffestos y 6 phrif blaid wleidyddol o safbwynt menywod – Ceidwadwyr Cymreig, Plaid Werdd Cymru, Llafur Cymru, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Plaid Cymru ac UKIP Cymru – i ystyried sut y bydd eu gwahanol addewidion yn helpu i greu Cymru lle mae menywod yn cyflawni a ffynnu.

Ceidwadwyr Cymreig.

Ymysg eu haddewidion, mae’r Ceidwadwyr Cymreig yn bwriadu cynyddu nifer yr oriau o ofal plant am ddim sydd ar gael i rieni plant 3 a 4 oed i 30 awr yr wythnos, gweithio i hyrwyddo cydbwysedd rhwng y rhywiau mewn prentisiaethau ac annog twf opsiynau rhan-amser, dysgu o bell a chyrsiau hyblyg mewn addysg bellach ac uwch.

Plaid Werdd Cymru.

Byddai’r Plaid Werdd Cymru yn creu gwasanaeth gofal plant ac addysg gynnar cyffredinol, am ddim o’r geni hyd at ddechrau addysg ffurfiol, yn sicrhau bod colegau a phrifysgolion yn cynnig gwasanaeth crèche am ddim ac yn ail-fuddsoddi mewn astudiaethau rhan-amser.

Llafur Cymru.

Byddai Llafur yn cynyddu nifer yr oriau o ofal plant am ddim sydd ar gael i rieni plant 3 a 4 oed i 30 awr yr wythnos, 48 wythnos y flwyddyn.

Treialu model newydd o Ganolfannau Dysgu Cymunedol a fyddai’n arwain at ysgolion yn darparu gwasanaethau estynedig rhwng 8yb a 6yh i gynnwys gofal plant a dysgu teuluol, yn cymryd camau pellach mewn perthynas â’r cyflog byw ac yn cyfyngu ar y defnydd o gontractau dim oriau.

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.

Byddai’r Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn sefydlu comisiwn dan arweiniad gweinidog i archwilio’r anghydraddoldeb rhwng y rhywiau yng ngweithlu Cymru, megis diffyg cynrychiolaeth a bylchau cyflog.

Cynnig 10 awr yr wythnos o ofal plant am ddim i rieni plant rhwng 9 mis a deuflwydd oed a rhieni plant 2 a 3 oed ac yn cyflwyno tocynnau aml-brynu, rhan-amser ac adegau tawel i leihau costau cymudo i weithwyr rhan-amser.

Plaid Cymru.

Bydd Plaid Cymru yn gweithio gyda gwahanol sefydliadau gwirfoddol i wella cynrychiolaeth menywod mewn gwleidyddiaeth, yn darparu gofal plant llawn amser am ddim i bob plentyn dros 3 oed erbyn diwedd tymor nesaf y Cynulliad.

Ceisio mynd i’r afael ag anghydraddoldeb rhwng y rhywiau yn y gweithle trwy hyrwyddo patrymau gweithio hyblyg, gan greu cynllun mentora i gynyddu cynrychiolaeth menywod mewn swyddi anhraddodiadol a chyflwyno byrddau rheoli sy’n gytbwys o ran y rhywiau mewn sefydliadau a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

UKIP Cymru.

Bydd UKIP Cymru yn gwella mynediad gofalwyr at gymorth trwy rannu gwybodaeth am yr hawl i gael budd-daliadau a gofal cymdeithasol.

Cefnogi darpariaethau rhan-amser i ehangu mynediad at addysg uwch trwy ysgogi sefydliadau i gynnig opsiynau rhan-amser a chadw ffioedd yn isel ac yn sicrhau nad yw merched yn cael eu gadael ar ôl mewn perthynas â darpariaeth cyfleusterau chwaraeon lleol.

 

Mae llawer mwy yn y maniffestos a byddem yn annog pawb i fwrw golwg arnyn nhw cyn i chi bleidleisio yr wythnos nesaf.

Gallwch ddarllen maniffestos y pleidiau uchod yn llawn trwy ddilyn y dolenni canlynol:

Ewch i wefan:- Ceidwadwyr Cymreig. (Opsiwn:- Lawrlwytho PDF).

Ewch i wefan:- Plaid Werdd Cymru. (Opsiwn:- Lawrlwytho PDF).

Ewch i wefan:- Llafur Cymru. (Opsiwn:- Lawrlwytho PDF).

Ewch i wefan:- Democratiaid Rhyddfrydol Cymru. (Opsiwn:- Gweld Maniffesto Llawn).

Ewch i wefan:- Plaid Cymru. (Opsiwn:- Lawrlwytho PDF).

Ewch i wefan:- UKIP Cymru. (Opsiwn:- Gweld Maniffesto Llawn).