Mae’n gyfnod etholiad unwaith eto.

Ar 5 Mai, bydd pleidleiswyr Cymru yn pleidleisio dros eu Haelod Cynulliad a’u Comisiynydd Heddlu a Throseddu nesaf.

Yn draddodiadol, mae nifer pleidleiswyr yn etholiadau’r Cynulliad yn llawer is nag yn Etholiad Cyffredinol y DU, er nad yw nifer y rhai sy’n pleidleisio yn yr etholiad hwnnw yn uchel chwaith.

Y llynedd, dim ond 66% o’r cyhoedd ym Mhrydain a bleidleisiodd.

Yma yng Nghymru yn etholiad y Cynulliad yn 2011, dim ond 41.4% o bleidleiswyr cymwys a bleidleisiodd er mwyn mynegi barn ynglŷn â phwy fyddai’n eu cynrychioli yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

Pam ddylai menywod bryderu am yr etholiad hwn?

Yn gyntaf, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru yn gwneud penderfyniadau ar lawer iawn o faterion sy’n effeithio ar ein bywydau bob dydd.

Yma yng Nghymru, mae ein Haelodau Cynulliad yn gwneud penderfyniadau am y gwasanaeth iechyd, addysg, trafnidiaeth, gofal plant a rhaglenni er mwyn trechu tlodi ac anghydraddoldeb.

Yn ail, bydd Aelodau Seneddol yn gallu gwneud eu gwaith yn well os ydyn nhw’n cynrychioli’r cymunedau y maen nhw’n eu gwasanaethu i raddau mwy ac os ydyn nhw’n clywed yn uniongyrchol gan y bobl am y materion sy’n bwysig iddyn nhw a’r atebion y maen nhw eu hangen.

Dim ond os yw mwy ohonom yn cymryd y cyfle i sicrhau y caiff ein lleisiau eu clywed y gellir cyflawni hyn.

Mae hyn yn bwysig i fenywod yn benodol, nad oes ganddynt gynrychiolaeth ddigonol o hyd ymysg gwneuthurwyr polisïau, er mwyn sicrhau bod ein gwleidyddion yn deall sut mae eu penderfyniadau’n effeithio ar fenywod yn wahanol.

Mae pleidleisio yn rhan hanfodol o sicrhau bod ein lleisiau’n cael eu clywed ond mae yna ddigon o ffyrdd eraill y gallwch gymryd rhan yn nhrafodaeth yr etholiad a sicrhau bod rhywedd yn parhau’n uchel ar yr agenda.

 
  • Gallech fynychu cyfarfodydd hysting lleol sy’n rhoi cyfle i etholwyr holi eu hymgeiswyr ar yr hyn y bydden nhw’n ei wneud petaen nhw’n cael eu hethol.
  • Gallech ofyn i ymgeisydd am ei flaenoriaethau pan fydd ar garreg y drws.
  • Gallech anfon neges i’ch ymgeiswyr ar y cyfryngau cymdeithasol – mae’r rhan fwyaf yn awyddus i glywed mwy gan eu hetholwyr posibl!
 

Felly, wrth i ddiwrnod pleidleisio nesáu, rydyn ni’n annog menywod, a dynion, i gymryd rhan yn y drafodaeth; rydyn ni’n gofyn i wleidyddion beth fydden nhw’n ei wneud er mwyn gwneud yn siŵr bod Cymru yn genedl fwy cyfartal a ffyniannus a sicrhau y gall menywod gyflawni a ffynnu.

Ac yn bwysicach, rydyn ni’n annog pawb i fynd i orsaf bleidleisio ar 5 Mai er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael mynegi eich barn ynglŷn phwy fydd aelodau nesaf Cynulliad Cymru.