Artist tecstilau Chrissie Menzies yn gwneud y cyfan yn gwbl ddidrafferth.

Efallai fod rhedeg busnes eich hun a bod yn gyd-gyfarwyddwr busnes arall wrth weithio’n rhan-amser a rhedeg fferm alpacaod yn ormod o dasg i un person, ond mae’r artist tecstilau Chrissie Menzies yn gwneud y cyfan yn gwbl ddidrafferth.

Yn ei busnes tecstilau unigol, Chrysalis Art-to-Wear, mae Chrissie’n cynllunio a chreu gweithiau unigol â llaw, yn cynnwys sgarffiau, stôlau a chlustogau.

Mae’n gweithio â ffelt yn bennaf, wedi’i droelli o wlân bridiau gwahanol o ddefaid a’i diadell alpaca ei hun, sy’n cael ei gyfuno’n aml â sidan wedi’i lifo â llaw a brodwaith.

Cefn gwlad Cymru yn ysbrydoli.

Eglura Chrissie ei bod wedi dewis yr enw Chrysalis gan fod rhywbeth hardd yn dod o grysalis. Dyma’r enw a ddewisodd i’w diadell alpaca hefyd.

Mae’n cael ysbrydoliaeth ar gyfer ei gwaith o’r cefn gwlad o amgylch ei chartref a’i stiwdio ym Mhowys ac mae wedi cynllunio darnau wedi’u hysbrydoli gan waith artist yr Adfywiad Celtaidd a chyn gynllunydd Liberty Llundain, Archibald Knox.

Mae Chrissie hefyd yn gyd-gyfarwyddwr Wonderwool Wales, gŵyl flynyddol o gynhyrchion crefftwyr wedi’u gwneud o wlân a ffibrau naturiol eraill, a gynhelir ar faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd bob mis Ebrill.

Dechrau busnes a gweitho’n rhan-amser.

Datblygodd Chrissie y ddau fusnes yn rhan-amser wrth weithio ym maes gweinyddu a chyfrifyddu, gan leihau ei horiau gwaith yn raddol wrth i’w busnesau dyfu.

Byddai’n argymell i bobl sydd am ddechrau eu busnes eu hunain ond nad oes ganddynt y cyfalaf i ddechrau busnes llawn amser i wneud hynny wrth weithio’n rhan-amser gan fanteisio ar yr incwm sefydlog o’r swydd honno.

Ers yn blentyn, mae Chrissie wedi bod â diddordeb mewn gwnïo a gwneud dillad ac roedd yn arfer dysgu clytwaith a chwiltio i oedolion.

Dysgodd ei hun i wehyddu yna cofrestrodd i astudio am gymhwyster City and Guilds mewn brodwaith, a oedd yn cynnwys diwrnod o ddysgu ffeltio. “Ron i wrth fy modd yn syth,” meddai, “ac yn raddol fe anghofiais am bopeth arall.”

Yn y cyfamser, dechreuodd Chrissie ffermio hefyd gyda’i gŵr, rheolwr fferm odro, a dechrau arddangos defaid mewn sioeau amaethyddol.

Gyda’i hoffter o ffibrau hardd, dechreuodd arddangos y cnuoedd gan ennill sawl pencampwriaeth.

Ymhen tipyn gwerthodd ei defaid a chael alpacaod yn eu lle, dau i ddechrau yna datblygu i gael diadell o bump ar hugain. “Mae gwlân alpaca yn feddal iawn,” meddai. “Mae’n hyfryd ac yn neis iawn ar gyfer creu pethau.”

Dechreuodd werthu ei chrefftau a’i dillad mewn ffeiriau Nadolig a datblygodd Chrysalis Art-to-Wear o hynny.

Wrth ddechrau ei busnes o ddifrif derbyniodd gymorth gan Busnes Cymru a Chyngor Sir Powys ar ffurf mentor busnes a sawl cwrs undydd yn cynnwys cyrsiau marchnata, sefydlu busnes ac ysgrifennu cynllun busnes.

Derbyniodd gyllid hefyd i brynu cyfarpar, yn cynnwys peiriant ffeltio a pheiriant rholio.

Comisiwn annisgwyl.

Mae ganddi restr o gleientiaid erbyn hyn yn cynnwys gwragedd fferm sydd am rywbeth hardd i’w wisgo ar gyfer achlysur arbennig ac arddangoswyr yn Wonderwool Wales, yn ogystal â siop ar-lein.

Ond ei llwyddiant mwyaf oedd comisiwn gan y nofelydd arobryn, Frederick Forsyth, a oedd eisiau anrheg i fabi newydd teulu o Rwsia y bu’n aros gyda nhw wrth ymchwilio i un o’i nofelau.

Mae stori Chrissie yn dangos pa mor bwysig yw gwneud enw i’ch gwaith.

“Roedd yna erthygl amdana i yng nghylchgrawn Alpaca World magazine ac fe welodd e [Forsyth] hi.”

Yna, comisiynodd Chrissie i wneud blanced babi gan nodi’r union drwch a maint. “Wnes i ddim sylweddoli mai fe oedd e i ddechrau. Roedd hi’n gryn dasg ond fe lwyddais i.”

Ehangu, heriau ac atebion.

Sefydlwyd Wonderwool Wales fel digwyddiad yn 2006 gyda chymorth cyllid GLASU gan Gyngor Sir Powys a grant LEADER+ gan yr Undeb Ewropeaidd.

Pan ddaeth yr arian i ben dair blynedd yn ddiweddarach, ailsefydlodd Chrissie a dau aelod arall o’r grŵp llywio gwreiddiol y digwyddiad fel sefydliad dielw, Wonderwool Wales Cyf, ac mae wedi mynd o nerth i nerth ers hynny.

Dechreuodd gyda deugain o arddangoswyr yn y flwyddyn gyntaf ac erbyn hyn mae dros ddau gant yn arddangos yn flynyddol.

Er nad oes cynlluniau i ehangu Wonderwool Wales ymhellach, mae Chrissie’n awyddus i weld Chrysalis Art-to-Wear yn tyfu.

“Dwi wir eisiau arddangos fy ngwaith mewn mwy o lefydd, yn enwedig orielau.” Fel un o’r bobl a’i hysbrydolodd, Archibald Knox, mae hi hefyd yn breuddwydio am werthu ei gwaith yn Liberty ac yn ystyried mynychu eu galwad agored blynyddol am gynllunwyr.

Ond mae Chrissie wedi wynebu heriau wrth farchnata a gwerthu ar-lein.

“Mae prynu tecstilau ar-lein yn anodd iawn gan nad ydych chi’n eu gweld a dydi’r hyn rydych chi’n ei gael ddim yn edrych yr un fath â’r hyn sydd ar y sgrin bob amser.

Mae teimlad yn bwysig iawn. Mae pobl dan yr argraff bod ffelt yn stiff a thrwm ond rwyf wedi cael sylwadau hyfryd gan bobl yn dweud fod fy ngwaith i’n gain ac yn ysgafn iawn.

Unwaith mae pobl yn adnabod eich gwaith, mae popeth yn iawn gan eu bod yn gwybod beth yw’r safon.”

Cyngor arall ganddi ar gyfer dechrau busnes yw cydnabod eich cryfderau a’ch gwendidau mor fuan â phosibl.

“Sylweddolwch nad ydych chi’n gallu gwneud popeth.” Yr ateb gorau yw cael cymorth gydag elfennau nad ydych chi’n gallu eu gwneud cystal – sef marchnata yn ei hachos hi – er mwyn cael mwy o amser i ganolbwyntio ar eich cryfderau.

Fel arall, ei chyngor pennaf i fenywod eraill sydd am ddechrau busnes yw, “Ewch amdani. Os ydych chi’n gallu gwneud rhywbeth yn dda, mentrwch!”