Dri mis yn ôl, fe ddechreuais i ar fy antur yma yng Nghymru; fy her oedd ceisio diffinio ‘espresso’, cefnogi tîm rygbi Cymru, gwisgo cenhinen bedr ar fy siaced a dysgu rhai geiriau Cymraeg.

Diolch i raglen Leonardo da Vinci, ar ôl anfon fy CV a chael cyfweliad, cyn pen dim roeddwn i’n pacio fy mag llai na 20kg ac yn teithio i Gymru.

Mae rhaglen Leonardo da Vinci, a ariennir gan Ewrop, yn cefnogi symudedd trwy drefnu lleoliadau gwaith i raddedigion a’r rhai sy’n gadael ysgol, gan roi cyfle iddyn nhw ennill profiad yn gweithio dramor.

Roedd yna ddau beth yr oeddwn i am eu cael: y profiad personol a’r profiad proffesiynol. Rwyf wedi cael y ddau.

Trwy fy nod o wella fy sgiliau marchnata sylfaenol a’m diddordeb mewn cyfle cyfartal, clywais am Chwarae Teg, sef sefydliad elusennol sy’n canolbwyntio ar helpu menywod i ehangu eu gorwelion, gwella eu hyder, gwneud y defnydd gorau o’u sgiliau a chael gyrfa sy’n rhoi llawer o foddhad iddyn nhw.

Ac mae gyrfa’n golygu llawer i mi! Ond nid dim ond gyda menywod y mae’r sefydliad yn gweithio.

Mae Chwarae Teg yn datblygu “diwylliant” go iawn lle gall menywod a dynion fod yn gyfartal, heb stereoteipiau, gan roi cyfle i genedlaethau’r dyfodol gael eu magu mewn amgylchedd sy’n ymwybodol o’r rhywiau.

Mae’r profiad hwn yn fy helpu i ddatblygu fy sgiliau marchnata a rhwydweithio ac yn fy helpu i ddod yn fwy ymwybodol o’r materion a’r rhwystrau sy’n wynebu menywod.

Gall gweithio dramor eich herio chi mewn ffyrdd nad oeddech chi erioed wedi’u dychmygu. Ond y ffordd rydych chi’n ymateb ac yn addasu i’r heriau hyn sy’n penderfynu a allwch chi ddatblygu i fod yn unigolyn gwell, ac mae gan y teulu rydych chi’n aros gyda nhw a’r cwmni gyfraniad allweddol i’w wneud.

Er eich bod chi ymhell o gartref, rydych chi’n teimlo eich bod chi gartref ac yn rhan o dîm. Mae’r syniad o weithio mewn tîm yn bwysig yn Chwarae Teg.

Mae’r dull hwn o weithio yn annog amrywiaeth o dasgau, ymreolaeth, cyfrifoldeb a chyswllt cymdeithasol, sy’n hollbwysig i fyfyriwr o dramor. Ers fy niwrnod cyntaf yma, dydw i ddim wedi teimlo fel ‘yr intern’ ac rwyf wedi cael yr holl hyfforddiant oedd ei angen arna i.

Mae yma amgylchedd hyblyg, pobl frwdfrydig sy’n gweithio tuag at nod ac sy’n credu yn y gwaith maen nhw’n ei wneud a phobl sy’n creu a chefnogi Cymru lle mae menywod yn cyflawni ac yn ffynnu – rwy’n ymwybodol o ba mor bell rydym ni o gyflawni hyn yn yr Eidal.

Diolch i Gronfa Gymdeithasol Ewrop, mae’r sefydliad hwn yn datblygu i fod yn esiampl i’r wlad hon.

Ers ei lansio yn 2007, mae’r prosiect Cenedl Hyblyg wedi bod yn llwyddiant ysgubol. Mae’r profiad hwn yn fy helpu i ddatblygu fy sgiliau marchnata a rhwydweithio ac yn fy helpu i ddod yn fwy ymwybodol o’r materion a’r rhwystrau sy’n wynebu menywod.

Erbyn hyn, rydym ni’n ceisio gwella sgiliau a galluoedd menywod er lles teuluoedd, cymunedau ac economi Cymru.

Mae stereoteipio ar sail rhyw yn dal i fod yn broblem, gyda menywod heb gynrychiolaeth ddigonol mewn llawer o sectorau ledled Ewrop. Ond mae’r gwahaniaeth mae Chwarae Teg yn ei wneud yng Nghymru yn dangos bod newid yn bosibl.

Bron i dri mis ar ôl i mi gyrraedd, rwy’n teimlo’n rhan o’r cwmni. Mae ceisio gwneud pen a chynffon o iaith newydd a cheisio manteisio’n llawn ar leoliad mewn cyfnod byr yn gallu cymryd llawer o egni, ond diolch i’m tîm, rwy’n magu hyder bob dydd.

Yn ystod fy lleoliad gwaith, rwyf wedi cymryd rhan mewn llawer o wahanol weithgareddau marchnata, gan gynnwys cyfryngau cymdeithasu sy’n datblygu i fod yn ddull rhwydweithio a chyfathrebu blaenllaw; dau beth sy’n hollbwysig i yrfa ym maes marchnata.

Rwyf wedi dysgu bod pethau’n newid yn barhaus yn y cyfryngau cymdeithasu! Rwyf hefyd yn helpu fy nhîm i greu cynnwys ar gyfer y wefan, trefnu gweithgaredd ymchwil, sefydlu a hyrwyddo digwyddiadau a chynrychioli’r sefydliad mewn cynadleddau.

Roeddwn i’n mwynhau ein cyfarfodydd dros goffi; dyna pryd y byddem ni’n cael ein syniadau gorau. Mae’n anghyffredin bod y rheolwyr yn eich cynnwys wrth ddatblygu syniadau; yn yr Eidal, roedd rhaid i mi ddilyn cyfarwyddiadau’r rheolwr. Trwy weithio gyda’n gilydd fel hyn, gallwn ni gyflawni mwy.

Dyma’r ffordd orau o greu amgylchedd gweithio mwy creadigol a chynhyrchiol!

Hoffwn i ddiolch i’m tîm, holl staff Chwarae Teg a’r holl gwmnïau a sefydliadau eraill sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr fyw a gweithio dramor bob blwyddyn. Heddiw yn fy ngwlad i, dyw hi ddim yn hawdd dod yn oedolyn, cael swydd dda a dechrau byw’n annibynnol.

Rwyf wedi penderfynu dechrau bywyd newydd yn y DU. Ie, yn y DU. Rwy’n gobeithio dychwelyd i’r Eidal ryw ddiwrnod, ond dim nawr. Rwy’n hapus ac yn fodlon ac rwyf newydd gael contract swydd!

Mae rhaglen Leonardo da Vinci yn sicr yn llwyddo i gyflawni’r amcan o greu dinasyddiaeth Ewropeaidd. Mae gen i gysylltiadau â phobl o wahanol ddiwylliannau, ac mae’n ffordd wych o ddod i ddeall pwy ydych chi.

Dwi ddim yn gwybod beth ddaw dros y misoedd nesaf, ond os bydd yn debyg i’r hyn rwyf wedi bod yn ei wneud a’r bobl rwyf wedi bod yn cyfarfod â nhw hyd yma, rwy’n edrych ymlaen!

Diolch, Chwarae Teg.