Gwaith modern – hyblygrwydd neu anhyblygrwydd – neu beidio â llwytho eich hun ar eraill.

Mae Chwarae Teg wedi bod yn flaenllaw o ran arferion gweithio modern ers blynyddoedd lawer, yn enwedig gweithio hyblyg a chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.

Yn ddiweddar, rydym wedi bod yn datblygu ein gwybodaeth am y pethau sydd eu hangen fel y gall pobl wneud eu gorau dros eu cyflogwr – yr amgylchedd ffisegol, cymorth technegol ac yn bwysicaf oll, y berthynas rhwng cyflogwr a gweithiwr.

Dwi’n meddwl fy mod wedi sylwi bod gwahanol ddulliau’n adlewyrchu diwylliant y sector neu bersonoliaeth arweinydd y sefydliad – mae’n debyg fod hyn yn perthyn i’r categori hollol amlwg!

Dwi wedi cael sgyrsiau diddorol gyda phobl sy’n gweithio mewn meysydd gofal sy’n teimlo mai gofalu am eu staff sy’n eu gwneud yn gyflogwr da.

Popeth yn dda – ond pryd mae hynny’n analluogi neu’n tanseilio rhywun?

Rydym ni i gyd yn oedolion ac angen cymorth a her i fod yn dda yn ein gwaith. Gall bod yn rhy ofalgar danseilio hyder a throi diwylliant o gyfarwyddyd a rheolaeth yn un o berthynas rhiant a phlentyn yn anfwriadol.

Dwi hefyd wedi cyfarfod arweinwyr sy’n hoffi llawer o drefn yn eu bywydau ac yn cyflwyno rheolau llym i’r sefydliad yn yr un modd.

Unwaith eto, mae’r bwriad yn dda ond yn yr achos hwn, nid yw’r un ateb yn gweithio i bawb.

Dwi wedi darllen llawer gan gynghorwyr busnes uchel eu parch sy’n dweud fod gwahardd negeseuon e-bost ar ôl amser penodol yn beth da.

Yn yr Almaen, dwi’n meddwl eu bod nhw’n cyflwyno deddfau i sicrhau hyn.

Dwi’n meddwl fod hyn yn deillio o le da ond dwi ddim wedi fy argyhoeddi mai’r dyma ffordd iawn o helpu pobl i roi o’u gorau. Dyw gweithio 9 tan 5 ddim yn cael y gorau o bawb ac mae bywydau rhai pobl yn eu hatal rhag gallu gwneud hynny – pam gwneud pethau’n anoddach iddynt allu cyflawni eu gwaith i chi?

Yn fy marn i, gweithle modern yw un sy’n gwneud y gorau o’r presennol ac sy’n galluogi pawb i roi o’u gorau yng nghyd-destun heddiw.

 

Rydym yn cyflogi oedolion. Yn wahanol i’r oes ddiwydiannol lle roedd pobl yn cael eu cyflogi fel “pâr o ddwylo” rydym am wneud defnydd llawn o ymennydd pobl – eu syniadau a’u brwdfrydedd.

 

Mae gwyddoniaeth wedi dangos mai unigolion ydyn ni ond bod pethau tebyg yn ein cymell – y gallu i gyflawni gwaith yn ein ffordd ni, i wella’r ffordd a wnawn hynny a theimlo ein bod ni’n gwneud cyfraniad defnyddiol at rywbeth sy’n fwy na ni.

Mae gennym ni ddiddordebau a gofynion gwahanol – dyw teulu pawb ddim run peth na’n bywydau chwaith. Gallwn gofleidio hyn drwy ddefnyddio technoleg yn well. Os ydym am weithio 9 tan 5, gwych – os ydym yn gweithio’n well yn gynharach neu’n hwyrach – pam ddim?

Mae angen i ni ailfeddwl am y contract rhwng cyflogwr a gweithiwr a’i ystyried fel partneriaeth gyfartal sy’n canolbwyntio ar gyflawni amcan a rennir.

Fel gweithiwr dwi eisiau teimlo’n gyffrous am yr amcan mwy dwi’n cyfrannu ato. Dwi angen deall beth rydych chi eisiau gennyf er mwyn gallu ei gyflawni.

Dwi am i chi adael i mi barhau â’m gwaith a dwi am deimlo y byddech chi’n fodlon gwrando arna i fel oedolyn pe bawn i angen rhywbeth gennych chi er mwyn cyflawni’n well. Fi sy’n nabod fy hun orau – gadewch i mi gyflawni i chi.

Fel cyflogwr dwi angen gwybod beth mae’r sefydliad yn ceisio ei gyflawni a’r cyfraniad mae’r timau a’r unigolion yn mynd i’w wneud er mwyn gwireddu hyn.

Dwi wedi meddwl beth fydd hyd y cyfraniad a faint o arian i’w dalu am eich cyfraniad.

Byddaf yn darparu’r hyn sydd ei angen arnoch i gyflawni a dwi’n disgwyl i chi ddod ataf os oes angen i ni drefnu rhywbeth i gael pethau’n iawn – ond yn y bôn, chi sy’n gyfrifol ac yn atebol.

Cytuno?

Mae pob sefydliad ar daith a dyma’r math o feddylfryd rydym yn ceisio ei hymgorffori yn nyfodol Chwarae Teg. Fe rown ni wybod i chi sut mae pethau’n mynd.

Gan Joy Kent. Prif Swyddog Gweithredol, Chwarae Teg. Dilynwch ar Twitter.