Cafodd Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ei gydnabod am ei ymrwymiad i hybu gweithle mwy iach ac am greu cyfleoedd cyfartal i staff.

Enillodd yr Ymddiriedolaeth, sy’n cyflogi dros 3,000 o bobl, statws ‘Cyflogwr Enghreifftiol’ gan Chwarae Teg am ei hymagwedd at weithio hyblyg.

Yn 2011, dechreuodd yr Ymddiriedolaeth ddadansoddi holl ddata’r gweithlu gan gynnwys adolygiad o lefelau salwch, a phenderfynodd bod achos cryf dros newid.

Ymunodd â Chwarae Teg a sefydlu grwp gorchwyl a gorffen penodol i sicrhau bod ei hymagwedd at weithio hyblyg yn gwneud mwy na’r gofyn yn ôl y ddeddf.

Roedd cyfres o weithdai’n helpu i wella dealltwriaeth rheolwyr o fudd gweithio hyblyg ac yn sicrhau eu bod yn gallu delio’n deg ac yn gyson gyda cheisiadau tra ar yr un pryd yn ystyried gofynion eu tîm a’r Ymddiriedolaeth.

Cyhoeddwyd polisi gweithio hyblyg diwygiedig ym mis Medi eleni ac, erbyn hyn, mae rheolwyr yn cynnal amgylchedd gweithio hyblyg ac yn ymateb i geisiadau pan fydd hynny’n bosibl i sicrhau cydbwysedd gwaith-bywyd iachach i staff.

Ychwanegodd Jonathan Sweet, Rheolwr Ardal yn Rhondda Cynon Taf:

“Roedd staff wedi arfer gyda rhestr ddyletswyddau sefydlog a byddai rhai’n gwirio eu sifftiau ymhell i’r dyfodol.  Ond, mae ymagwedd hyblyg at restrau dyletswyddau’n caniatáu i ni gyfateb adnoddau i’r galw.

“Ar ôl cynnal gweithdai gyda chefnogaeth Chwarae Teg, mae gennym yn awr well dealltwriaeth o weithio hyblyg ac rydym mewn sefyllfa llawer gwell i egluro i staff pam, weithiau, na allwn dderbyn y cais a gweithio’n agosach gyda nhw i addasu ceisiadau’r dyfodol.  Mae hyn yn sicr o fudd i staff, y tîm ac yn y pen draw, y claf.”

Ychwanegodd Judith Hardisty, Cyfarwyddwraig Gweithlu a Datblygu Cyfundrefnol:

“Mae iechyd a lles ein staff yn hanfodol. Cydnabyddwn y bydd ymagwedd sensitif tuag at weithio hyblyg, gan gynnwys gweithio’n rhan amser, rhannu swydd a rhestrau dyletswyddau hyblyg, yn gwella buddion i gyflogai ac yn gwella eu lles.”

Ychwanegodd: “Rydym yn falch iawn o gael ein cydnabod fel hyn, a gobeithio y bydd y statws newydd hwn yn atgyfnerthu gwaith arall sy’n cael ei ddatblygu.”

Mae’r Cynllun Datblygu Cyflogwyr Enghreifftiol yn cydnabod sefydliadau yng Nghymru sy’n gwneud mwy na chydymffurfio â deddfau ym meysydd cydraddoldeb ac amrywiaeth er mwyn creu gweithleoedd hyblyg a chyfleoedd cyfartal i’r holl weithwyr.

Dywedodd Emma Richards, Rheolwr Datblygu Prosiect Chwarae Teg:

“Rydym yn hynod o falch ein bod wedi gallu cyflwyno statws Datblygu Cyflogwyr Enghreifftiol i’r Ymddiriedolaeth sydd wedi cymryd ymagwedd blaengar a rhagweithiol tuag at weithredu arferion gwaith teg a chyfiawn.

“Mae ei mentrau wedi meithrin gweithle cynhwysol sydd wedi bod o fudd i gyflogai a’r gwasanaethau gan ei galluogi i recriwtio o gronfa ehangach o dalentau ac i gadw’r staff gorau.”

Llinell Amser Twitter ar gyfer: #ExemplarEmployer.