Mae dau o gwmnïau gweithgynhyrchu a pheirianneg mwyaf blaenllaw Cymru wedi cofrestru â gwasanaeth Cyflogwr Chwarae Teg, sef ymrwymiad addawol i ddyfodol y sector yng Nghymru.

Mae Chwarae Teg, sefydliad cydraddoldeb rhywiol blaenllaw Cymru, yn falch iawn bod Ford Manufacturing a Safran Seats GB wedi ymuno â’r rhaglen, sy’n cefnogi ac adolygu busnesau ar feysydd allweddol fel recriwtio, arferion gwaith modern, ymgysylltu â staff a chynhwysiant. Mae’r gwasanaeth yn darparu cynllun gweithredu pwrpasol, cydnabyddiaeth fel Cyflogwr Chwarae Teg a mynediad i adnoddau a digwyddiadau amrywiol i gleientiaid.

Mae Safran Seats GB yn cyflogi mwy na 1700 o bobl ar dri phrif safle, gyda’i Brif Swyddfa yng Nghwmbrân, Torfaen. Ar 1 Rhagfyr eleni, daeth Safran Seats GB (yr hen Zodiac Aerospace) yn is-gwmni swyddogol o Safran o Ffrainc, sef grŵp uwch dechnoleg rhyngwladol sy’n gweithredu yn y marchnadoedd gyrru a chyfarpar awyrennau, gofod ac amddiffyn.

Drwy’r gwasanaeth Cyflogwr Chwarae Teg maent yn gobeithio parhau ar eu taith i fod yn lle gwych i weithio ac archwilio mentrau pellach i ddenu peirianwyr benywaidd i’r sefydliad. Meddai Sian Williams, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Safran Seats GB:
“Rydym wrth ein bodd yn cael gweithio gyda Chwarae Teg ar y rhaglen Cyflogwr Chwarae Teg ac yn credu y bydd hyn yn ein helpu wrth i ni symud ymlaen i fod yn lle gwych i weithio wrth i ni nodi a gwella ein hamrywiaeth, cynhwysiant a chydraddoldeb i bawb.”

Meddai Louise David, Arweinydd Busnes Chwarae Teg:

“Rydym yn falch iawn o weithio mor agos â’r sector gweithgynhyrchu a pheirianneg yng Nghymru. Da o beth yw gweld sefydliadau fel Safran Seats a Ford yn rhoi rhyw wrth wraidd eu busnes er budd pawb.

“Nid yw’n ymwneud a recriwtio menywod i’r sector yn unig. Mae busnesau blaengar yn gweithredu mewn ffordd llawer mwy cyfannol. Maen nhw am sicrhau bod gan eu busnes yr amgylchedd iawn i bawb ffynnu, a dyna lle gall Chwarae Teg ddarparu dros 25 mlynedd o arbenigedd drwy Gyflogwr Chwarae Teg.”

Meddai Hugh Davies, Rheolwr Tîm Cynhyrchu Ford Manufacturing ym Mhen-y-bont ar Ogwr:

“Rydym wrth ein bodd yn dechrau ar ein taith gyda Chwarae Teg ac yn edrych ymlaen at archwilio elfennau newydd o ymgysylltu â gweithwyr a chynhwysiant. Mae deall a chefnogi ein gweithlu’n ffactor allweddol i ddatblygu a chynnal amgylchedd gwaith hapus ac mae’n hyrwyddo gwell cyfleoedd a syniadau busnes hefyd.”

Mae diwydiant gweithgynhyrchu a pheirianneg y DU yn dal i ddioddef prinder sgiliau. Mae 72% o weithgynhyrchwyr yn bryderus am ddod o hyd i’r sgiliau sydd eu hangen ar eu busnes tra mai dim ond 10% o’r gweithlu sy’n fenywod. Byddai sicrhau bod gyrfaoedd ym meysydd peirianneg a gweithgynhyrchu yn apelio at fenywod a merched yn gam mawr ymlaen tuag at ddarparu gweithlu gyda chyfleoedd gwych argyfer unigolion a busnesau fel ei gilydd.

Dengys ymchwil os ydym yn gweithio tuag at gau’r bylchau rhwng y rhywiau yn yr economi gallem ychwanegu £150 biliwn at gynnyrch domestig gros erbyn 2025 a fyddai’n arwain at dwf economaidd o 8% yn economi Cymru.

Mae’r ymrwymiad sydd wedi’i ddangos gan y ddau gyflogwr blaenllaw hyn yng Nghymru yn newyddion calonogol ar gyfer dyfodol y diwydiant, a’r economi, yng Nghymru.

Os ydych chi am gael rhagor o wybodaeth am raglen Cyflogwr Chwarae Teg, cysylltwch â fairplayemployer@chwaraeteg.com