Gweithio ar liwt eich hun – yr heriau sy’n wynebu menywod hunangyflogedig.

Dengys adroddiad newydd fod angen dull mwy ymwybodol o’r rhywiau er mwyn helpu i gynyddu nifer y menywod sy’n entrepreneuriaid yng Nghymru.

Gan Delyth Phillipps, Partner Ymchwil Chwarae Teg. Dilynwch ar Twitter.

Ers y 1950au cafwyd cynnydd sylweddol yn nifer y menywod sy’n ymuno â’r gweithle, i’r fath raddau fel bod bron i hanner gweithlu’r DU yn fenywod erbyn hyn.

Felly pam mae yna fylchau sylweddol o hyd rhwng dynion a menywod o ran faint o fenywod sy’n hunangyflogedig neu’n berchen ar fusnes?

 

Mae cydweithio yn ymwneud â gweithio’n gydweithredol, dysgu gan gymheiriaid, cefnogi eich gilydd, rhannu syniadau a dangos anogaeth – yr holl egwyddorion yr ydym yn eu cefnogi yn Chwarae Teg.

 

Yn ddiweddar, cynhaliodd Chwarae Teg a Phrifysgol De Cymru astudiaeth i’r mater hwn fel rhan o’r ‘Strategic Insight Programme’ ( SIP ).

Lawrlwythwch yr adroddiad, dogfen PDF.

Nod y gwaith ymchwil oedd cael gwell dealltwriaeth o’r heriau y mae menywod yn eu hwynebu wrth gychwyn busnes a gweld beth arall y gellid ei wneud i’w cefnogi.

Defnyddio gofodau cyfweithio yw’r ffordd arall o gynorthwyo menywod hunangyflogedig yng Nghymru i gyflawni a ffynnu, yn ôl yr ymchwil.

Mae llawer o entrepreneuriaid, busnesau newydd, gweithwyr llawrydd a busnesau twf eisoes wedi croesawu’r dull cydweithredol hwn o weithio ac mae’n debyg fod y tueddiad yn cynyddu.

Nod gofodau cydweithio yw mynd y tu hwnt i’r syniad o ofodau ffisegol yn unig, i fod yn llefydd sy’n darparu adnoddau wedi’i targedu at yr hyn y mae busnesau eu hangen er mwyn tyfu a ffynnu.

Mae’r ffaith bod yna rwydwaith a rhyngweithio cymdeithasol ar gael yn cael ei ystyried yn un o brif fanteision cydweithio.

Hefyd, mae’r posibilrwydd o ryngweithio rheolaidd ag unigolion eraill sy’n cydweithio â chi yn cael ei weld yn un o’r meini prawf pwysicaf i fenywod wrth ddewis ymuno â gofod cydweithio.

Argoeli’n dda hyd yn hyn?

Nes i mi ddysgu mwy am y pwnc hwn, roeddwn yn tybio fel sawl un arall, bod gofodau cydweithio wedi’u cyfyngu i ganolfannau deori busnes ffurfiol, diwydiannau uwch-dechnoleg neu ofodau swyddfa ond mae hynny’n hollol anghywir.

Gall cydweithio gynnwys grwpiau cyfunol o fudd cyffredin hefyd fel “caffi crefftau” a siopau “gwib”.

Gwyddom fod menywod, yn ôl eu natur, yn meithrin perthnasoedd ac yn rhyngweithio ag eraill yn wahanol i ddynion ac rydym yn dathlu’r gwahaniaeth hwn.

Pan nad oes systemau cymorth ar gael, mae busnesau wedi gorfod dysgu bod yn greadigol gydag adnoddau a chanfod eu hatebion eu hunain – y dull ‘bricolage’.

Awgryma tystiolaeth fod y dull hwn yn cael ei ddefnyddio’n aml gan fenywod a’i fod yn dueddol o gael effaith mwy cadarnhaol ar y busnes yn y cam cychwynnol ond llai o effaith ar y busnes unwaith y mae wedi’i sefydlu.

Nid yw menywod sy’n berchen busnes yn grŵp unffurf felly mae sefydlu gofodau cydweithio un rhyw yn unig yn gorsymleiddio’r sefyllfa gan ei fod yn fater mwy cymhleth.

Un ateb sy’n gweddu pawb.

Mae yna berygl bod yr ymagwedd fod un ateb sy’n gweddu pawb yn parhau’n rhy gyffredinol ac na fyddai’n diwallu anghenion penodol busnesau unigol newydd hyd yn oed gyda chleientiaid wedi’u targedu.

Mae sicrhau dealltwriaeth o’r rhanbarth, y diwydiant a’r ddemograffeg (oedran, rhywedd a lefel addysgol) yn allweddol er mwyn cynnig y cymorth mwyaf perthnasol.

Mae canfyddiadau’r adroddiad yn dangos y ffactorau cyfrannol sy’n ddiffygiol: cymorth ariannol, mynediad rhyngrwyd cyflymder uchel, mynediad i gyfarpar/cyflenwadau, cyfleoedd rhwydweithio a gofal plant/gofal preswyl i oedolion.

Hyd nes y mabwysiadir dull sy’n fwy ymwybodol o’r rhywiau i gefnogi entrepreneuriaid benywaidd, ni fyddwn byth yn gallu datgloi ein potensial yn llawn a manteisio ar yr holl gyfleoedd sydd gan Gymru i’w cynnig!