Wrth groesawu ein Cefnogwr newydd.

Bydd Heddlu De Cymru’n cydweithio â Chwarae Teg i roi cydraddoldeb rhyw ar waith, gan ddechrau gyda’i weithlu ei hun, helpu i adeiladu Cymru lle mae merched yn cyflawni a ffynnu, trwy hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y rhywiau yn y gweithle ac yn dod yn y Cefnogwr ddiweddaraf Chwarae Teg.

Rhoddwyd croeso i’r newyddion gan Sophie Howe, yr Is-gomisiynydd Heddlu a Throseddu gan ddweud:

Rwy’n falch mai ni yw Cefnogwyr diweddaraf Chwarae Teg ac edrychaf ymlaen at gydweithio’n agos â nhw.

“Rydym yn awyddus i ddeall y bobl a’r cymunedau rydym ni’n eu gwasanaethu yn arbennig o dda, felly mae’n bwysig bod ein gweithlu’n ddarlun o gymunedau De Cymru o ran nifer y menywod sy’n swyddogion ac sy’n gweithio ar staff yr heddlu, yn enwedig ar lefel uwch a chyfran y swyddogion sy’n bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig.

Mae camau mawr wedi’u cymryd i sefydlu cydraddoldeb rhywiol ar y lefel uchaf un, ac mae hyn yn galondid, ond yn gyffredinol nid oes digon o fenywod yn swyddogion a’n nod yw cynyddu’r gynrychiolaeth uwchben lefel Arolygwyr, lle nad oes hanner digon o fenywod yn gweithio.

Fel Cefnogwyr newydd i Chwarae Teg, ein gobaith yw y bydd ein hadolygiad thematig yn gallu datgelu rhai o’r rhwystrau i recriwtio a chamu ymlaen ac y bydd yn llywio cynllun gweithredu i wella’r gynrychiolaeth sydd gennym o fenywod.

Mae hyn yn rhan bwysig o’n strategaeth ehangach i sicrhau bod ein gweithlu’n adlewyrchiad gwell o’r rhywiau a bydd ein gweithgarwch yng — nghynhadledd Cymdeithas Ryngwladol Menywod yr Heddlu (IAWP) — hefyd yn gyfle gwych i ni ehangu ein hymchwil i swyddogion benywaidd o heddluoedd a gwledydd eraill

Yno, byddwn yn cynnal arolwg i ofyn am rwystrau sy’n bodoli ar hyn o bryd, gan gynnwys, er enghraifft, profiadau o ran cael dyrchafiad, cyfleoedd i weithio’n hyblyg a diwylliant y sefydliad.”

Meddai Joy Kent, Prif Weithredwr Chwarae Teg:

“Rydym wrth ein bodd mai De Cymru yw’r heddlu cyntaf i ddangos eu gwir ymrwymiad i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb rhwng y rhywiau yn y gweithle trwy ymuno â’n Rhaglen i Gefnogwyr. Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio â nhw.”

 

Newyddion Cysylltiedig:

Darllenwch yr erthygl wreiddiol ar wefan Heddlu De Cymru.

Dysgwch ragor am Gefnogwyr Chwarae Teg.