Cynhaliwyd sesiynau yng Nghasnewydd, Abertawe a Wrecsam ac roeddem ni wrth ein bodd i gael cwmni Mark Hodder.

Mewn partneriaeth â CMI Cymru, dychwelodd Hive ym mis Hydref gan ddwyn ynghyd gyflogwyr o blith yr holl sectorau yng Nghymru, i edrych ar arferion gweithio modern sy’n fwy priodol i fyd gwaith yr unfed ganrif ar hugain a helpu i ddileu’r rhwystrau sy’n atal menywod rhag cyrraedd eu potensial llawn a meithrin gyrfaoedd llawn boddhad.

Daeth 106 o bobl o 61 sefydliad gwahanol yng Nghymru i 3 digwyddiad.

Mae Mark yn gweithio gyda gwyddorau seicoleg a niwrowyddoniaeth cadarnhaol cymhwysol i greu gweithleoedd hapusach a mwy llwyddiannus.

Wrth fynd ati i edrych ar Bod yn Gadarnhaol, Brwdfrydedd ac Ymddiriedaeth mewn gweithdy rhyngweithiol, gwelsom sut mae creu amgylchedd mwy cadarnhaol yn y gwaith yn gallu cynyddu cynhyrchiant, lles a gweithgarwch yn y gwaith.

Mae agwedd gadarnhaol yn arwain at fwy o frwdfrydedd.

Er bod gwyddoniaeth wedi darganfod y prif ffactorau wrth wraidd brwdfrydedd, nid yw llawer o sefydliadau’n manteisio i’r eithaf ar y technegau hyn o hyd.

Bu Mark yn sôn am waith ymchwil helaeth ac enghreifftiau ymarferol a gwelwn fod 3 ffactor allweddol ar gyfer creu brwdfrydedd parhaus:

  • Pwrpas clir sy’n cyd-fynd â phob penderfyniad.
  • Meistrolaeth, gweithio i fod yn fwy medrus yn ein gwaith.
  • Rheolaeth, rhoi rheolaeth yn ôl dros benderfyniadau ystyrlon yn y gwaith.

Er mwyn i’r 3 ffactor hwn greu gweithle llewyrchus yng ngwir ystyr y gair, rhaid iddynt fod yn seiliedig ar un ffactor terfynol, sef ymddiriedaeth.

“Byddwch y newid rydych chi am ei weld yn eich gweithle!”

Cafodd dilynwyr Hive lond gwlad o syniadau ymarferol sydd wedi ennill eu plwyf yn y gweithdy er mwyn eu defnyddio ar unwaith yn eu gweithleoedd.

Diolch am bawb a ymunodd â ni a gwneud y sesiynau’n hwyl ac yn rhyngweithiol.

Diolch arbennig i; ein siaradwr gwadd, Mark Hodder, ein noddwr CMI Cymru a’r sefydliadau lle cynhaliwyd y gweithdai; Lendlease, DVLA ac Airbus Defence and Space.