Yn ddiweddar, roedd gennym 3 diwrnod ffantastig o ddigwyddiadau HIVE cynnal yng Ngogledd, De a Gorllewin Cymru.

Dilynwch fi ar Twitter: @Mrs_Tamplin.

Mae hyn cipolwg sydyn yn y digwyddiadau Mawrth, yn cynnwys Dr Paul Thomas.

Hive, y gymuned ar gyfer gweithio modern.

Dychwelodd Hive gan ddwyn ynghyd cyflogwyr o’r holl sectorau yng Nghymru, i archwilio arferion gwaith modern sy’n fwy priodol ar gyfer gweithio yn yr 21ain Ganrif a chynorthwyo i ddymchwel y rhwystrau sy’n dal menywod yn ôl rhag datblygu yn y gweithle.

Partnering up with CMI Cymru we delivered 3 events across Wales, presenting findings from Chwarae Teg’s recent study exploring the barriers to women’s confidence and progression in the workplace ‘Pressures, Promotions, Pay-rises and Parity’.

Gan weithio mewn partneriaeth â CMI Cymru Cymru cynhaliwyd 3 digwyddiad ledled Cymru, gan gyflwyno canfyddiadau o astudiaeth ddiweddar gan Chwarae Teg a oedd yn archwilio’r rhwystrau i hyder a datblygiad menywod yn y gweithle ‘Pwysau, Dyrchafiad, Codiadau Cyflog a Chydraddoldeb’.

“Er mai menywod yw mwyafrif graddedigion Addysg Uwch y DU a bod menywod yn 48% o’r gweithlu yng Nghymru, datgelodd ymchwil yn 2013 gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth ( ILM ) bod bron i dri chwarter menywod yn teimlo bod rhwystrau rhywedd yn eu hatal rhag cyrraedd haen uchaf rheoli. Un o’r rhwystrau allweddol a nodwyd oedd hyder yn y gweithle.” Pwysau, Dyrchafiad, Codiadau Cyflog a Chydraddoldeb.

 

 

Ymunodd Dr Paul Thomas, DNA Definitive.

Cadeirydd CMI Cymru a Doctor Busnes y BBC â ni i’n helpu i ddeall sut mae systemau naturiol, dynol yn gweithredu drwy ‘Simplexity and Empowering the Frontlimne’.

“Pensaernïaeth syml yw Simplexity™ ar gyfer gweld a deall sut mae systemau naturiol, dynol yn gweithredu. Mae gweld Complexity-made-Simple yn helpu i ‘reolwyr’ ddeall bod ymddygiad pobl yn effeithio ar gynllun a chyfeiriad y sefydliad cyfan, nid ar y gweithdrefnau, y polisïau neu’r strategaethau yn unig.”

 

 

Y newyddion diweddaraf am Gyfraith Cyflogaeth.

With the arrival of Shared Parental Leave on 5th April 2015 Acuity Legal and Allington Hughes Law took us through the legal requirements, rights and entitlements and the benefits of new legislation.

Gyda chyflwyniad Absenoldeb Rhieni ar y Cyd ar 5 Ebrill 2015, disgrifiodd Acuity Legal ac Allington Hughes Law y gofynion cyfreithiol, hawliau a hawliadau i ni a manteision y ddeddfwriaeth newydd.

“Nod Absenoldeb Rhiant a Rennir yw rhoi mwy o hyblygrwydd i rieni o ran sut i rannu gofal eu plentyn yn y flwyddyn gyntaf ar ôl yr enedigaeth neu ar ôl mabwysiadu. Bydd rhieni’n gallu rhannu pot o absenoldeb, a phenderfynu bod i ffwrdd o’r gwaith ar yr un adeg a/neu yn eu tro i gael cyfnodau o absenoldeb i ofalu am eu plentyn.” ~ Acas

Lawrlwytho: Absenoldeb Rhiant a Rennir: canllaw arfer da i gyflogwyr a chyflogeion ( Saesneg, PDF ): acas.org.uk.

 

Arweinyddiaeth, pwrpas, ymddiriedaeth . . .

 

Institute of Leadership & Management, ( 2013 ), Ambition and gender at work, available at: i-l-m.com.