Daeth Chwarae Teg â’r gymuned fusnes leol at ei gilydd ar gyfer ei digwyddiad Rhwydwaith Busnes Chwarae Teg agoriadol yn Lolfa Virgin Money, Caerdydd, yn ystod y mis. Nod y rhwydwaith newydd yw cefnogi busnesau Cymru gyda materion cydraddoldeb rhywiol.

Dengys y ffigurau diweddaraf bod y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yng Nghymru yn 2018 yn 13.5%, sy’n fwlch llai na chyfartaledd y DU o 18%. Mae’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yng Nghymru wedi gostwng yn gyflymach na gweddill y DU yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae Chwarae Teg yn gweithio gyda busnesau Cymru i ddangos arweiniad ar gydraddoldeb rhywiol drwy ein Rhaglen Fusnes Cenedl Hyblyg 2, a gyllidir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Rhoddodd y digwyddiad flas i’r westeion ar y cyngor a’r cymorth arbenigol sydd yn cael ei gynnig gan y rhaglen.

Rhannodd y siaradwr gwadd Ryan Cullen, Arweinydd Llwyddiant Pobl DevOpsGroup, ei farn ar sut roedd y busnes TG llwyddiannus iawn o Gaerdydd yn nodi a mynd i’r afael â rhagfarn anwybodol yn eu harferion recriwtio – gydag effeithiau dramatig ar nifer y menywod sy’n gwneud cais a gweithio yn y cwmni yn sgil hynny.

Cafodd sawl busnes sydd wedi cwblhau’r rhaglen Cenedl Hyblyg 2 yn ddiweddar eu cydnabod yn y digwyddiad hefyd. Roedd y rhain yn cynnwys Control 2K Training, Pen-y-bont ar Ogwr, a Blue Water Recruitment, Nantgarw. Enillodd y ddau sefydliad y wobr Cyflogwr Chwarae Teg Cenedl Hyblyg 2 ‘Blaenllaw’.

Bydd Rhwydwaith Busnes Chwarae Teg yn cynnal digwyddiadau pellach ar hyd a lled Cymru yn 2019.