Mae’n bleser gan Rwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru, Chwarae Teg, Women Connect First a Chymorth i Ferched Cymru lansio ein Maniffesto ar gyfer Cydraddoldeb i Fenywod a Merched yng Nghymru. Ar y cyd, mae gennym weledigaeth o Gymru lle caiff pob menyw a merch ei thrin yn gyfartal, yn gallu cyfrannu’n llawn at yr economi a bywyd cyhoeddus a gwleidyddol a byw heb drais ac ofn. Credwn fod angen camau gweithredu uchelgeisiol nawr ac yn gal war y canlynol er mwyn cyflawni cydraddoldeb rhyw yng Nghymru

1. ADDYSG CYDRADDOLDEB RHWNG Y RHYWIAU AR GYFER POB UN: Pawb yng Nghymru yn deall anghydraddoldeb rhwng y rhywiau ac yn mynd ati i hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y rhywiau.

2. HYRWYDDO MENYWOD DUON A LLEIAFRIFOEDD ETHNIG: Menywod duon a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru yn teimlo eu bod yn ddinasyddion gweithgar yng Nghymru.

3. ARWEINYDDIAETH GYFARTAL: Cyfranogiad llawn a gweithgar gan fenywod gyda chyfleoedd cyfartal ar gyfer arweinyddiaeth mewn bywyd gwleidyddol, economaidd a chyhoeddus.

4. RHOI DIWEDD AR DRAIS YN ERBYN MENYWOD A MERCHED: Menywod a merched i fyw heb drais, cam-drin a bygythiadau gyda mynediad at wasanaethau arbenigol a chyfiawnder.

5. CAU’R BWLCH CYFLOG RHWNG Y RHYWIAU A MYNEDIAD I WAITH TEG: Menywod yn gallu dod o hyd i waith cyflogedig sy’n deg ac yn rhoi mwynhad.

6. MAE GAN FENYWOD FYWYDAU ANNIBYNNOL: Menywod a merched yn gallu cael gafael ar yr adnoddau maen nhw eu hangen i fyw bywydau annibynnol.

7. MAE GWAITH GOFAL YN CAEL EI WERTHFAWROGI A’I RANNU: Creu economi sy’n gofalu yng Nghymru.

8. MAE IECHYD A LLES MENYWOD YN CAEL EU BLAENORIAETHU: Gwasanaethau iechyd atgenhedlu rhywiol o ansawdd uchel ar gael dros Gymru a hawliau atgenhedlu.

9. CYNNAL A GWELLA HAWLIAU MENYWOD AR ÔL BREXIT: Sicrhau bod hawliau cyfreithiol i fenywod yn cael eu hamddiffyn a’u symud ymlaen ar ôl gadael yr UE.

10. LLYWODRAETH CYMRU YN ATEBOL I FENYWOD A MERCHED: Hawliau menywod a chydraddoldeb rhwng y rhywiau’n cael ei integreiddio yn Llywodraeth Cymru.

Meddai Cerys Furlong, Prif Weithredwr Chwarae Teg

‘Mae’n bleser gan Chwarae Teg ymuno â sefydliadau menywod eraill yng Nghymru i amlinellu’n gweledigaeth ar gyfer gwneud Cymru’n arweinydd byd eang mewn cydraddoldeb rhyw i sicrhau economi a chymdeithas ffyniannus a llwyddiannus, mae angen i ni fynd i’r afael â’r anghydraddoldeb parhaus y mae menywod yn ei wynebu a sicrhau y gall pawb yng Nghymru ffynnu, ni waeth beth yw ei gefndir. Mae’r maniffesto hwn yn nodi camau gweithredu clir mewn amrywiaeth o feysydd polisi a fydd yn cyflwyno’r newid y mae angen i ni ei weld ac edrychwn ymlaen at weithio gyda menywod ledled Cymru i sicrhau y cânt eu rhoi ar waith.’


CYDRADDOLDEB AR GYFER MENYWOD A MERCHED YNG NGHYMRU: EIN MANIFFESTO