Lawrlwytho / Ymchwil

Rhannu ein gwybodaeth a'u harbenigedd i gefnogi datblygiadau polisi a fydd yn helpu i greu Cymru lle mae merched yn cyflawni a ffynnu. Ymchwil diweddar, ymatebion i'r ymgynghoriad, sesiynau briffio. Gweithio gyda gwneuthurwyr polisi, addysgwyr a'r cyfryngau.

Ymchwil Newydd: Teithiau Menywod sy’n Gweithio, gan Dr Lucy Knight. Lawrlwythwch »
Ymchwil Newydd: Lle’r Fenyw yn y Maes Tai, gan Dr Hade Turkmen. Lawrlwythwch »

Ymchwil | Ymatebion i Ymgynghoriadau | Papurau Briffio


Ymchwil Sylw:

Lle’r Fenyw yn Lesotho. Mynd i’r afael â rhwystrau i gydraddoldeb ( Ebrill 2015 )
— Mae Lesotho yn wynebu nifer o heriau o ran sicrhau cydraddoldeb rhwng dynion a merched.

Lawrlwytho’r Ynchwil: PDF.

Newyddion Perthnasol: Lle’r Fenyw yn Lesotho.

Lle’r Fenyw ( Medi 2013 )
— Mae’r astudiaeth wedi helpu i nodi’r ffactorau sy’n effeithio ar allu menywod i gael mynediad i’r gweithle, parhau i weithio a symud ymlaen yn eu gyrfa.

Mae’r canfyddiadau’n rhoi cyfle i Chwarae Teg, y llywodraeth, diwydiant a’r byd academaidd adolygu arferion cyfredol, datblygu polisïau ac ystyried deddfwriaeth i herio’r rhwystrau hyn er mwyn sicrhau bod menywod yn gallu parhau i ddatblygu a chamu ymlaen yn gadarnhaol yn economi Cymru.

Lawrlwytho’r Adroddiad Cryno: PDF .

Adroddiad Llawn: PDF.

Araith gan Huw Lewis, y Gweinidog Gweinidog Addysg a Sgiliau*: PDF.

Lle’r Fenyw yn y Byd Academaidd, Symud Ymlaen ( Tachwedd 2014 )
— Gwyddom bod cydbwysedd rhwng y rhywiau yn dda ar gy fer busnes. Mae’n golygu bod sefydliadau’n gallu manteisio ar ystod ehangach o wybodaeth a phrofiad a bod safbwyntiau gwahanol yn rhan o’r drafodaeth.

Lawrlwytho: PDF.

Harchebu Yn ôl Dyddiad:

Lle’r Fenyw yn y Byd Academaidd ( Medi 2014 )
— Mae mynegeion Lle’r Fenyw yn y Byd Academaidd yn dangos, fesul sefydliad, cynrychiolaeth menywod mewn rolau llywodraethu a gweithredol mewn wyth o brifysgolion a phymtheg o golegau addysg bellach.

Lawrlwytho: PDF.

Pwysau, Dyrchafiad, Codiadau Cyflog a Chydraddoldeb ( Medi 2014 )
— Astudiaeth o’r rhwystrau i hyder a llwybrau datblygu menywod yn y gweithle. Y bwriad oedd gweld i ba raddau mae diffyg hyder – ymhlith ffactorau eraill – yn torri calon a/neu’n atal menywod rhag ceisio am ddyrchafiad.

Lawrlwytho: PDF.

Rhannu Swyddi ar Lefel Uwch ( Mai 2014 )
— Ym mis Mawrth 2014 comisiynodd Chwarae Teg Ymchwil Arad i gynnal ymchwil a fyddai’n edrych ar y manteision, y rhwystrau a’r ffactorau llwyddiant sy’n gysylltiedig â rhannu swydd ar lefel uwch i fusnesau yng Nghymru.

Yr hyn sydd ei angen ar fenywod â chymwysterau da yn y gweithle yw ffordd o weithio a fyddai’n eu galluogi i leihau eu horiau a galluogi eu cyflogwyr i elwa ar fanteision llawn cael gweithiwr llawn amser.

Lawrlwytho: PDF.

Rhwystrau i arferion gwaith modern ar gyfer busnesau yng Nghymru ( Mawrth 2014 )
— Mae diffyg arferion gwaith modern yn rhwystr pwysig i ddilyniant gyrfa menywod yng Nghymru.

Trwy ystyried dealltwriaeth cyflogwyr o’r term — Arferion Gwaith Modern — mae amrywiaeth yr ymatebion a ddarparwyd yn awgrymu nad yw llawer o gyflogwyr yn siŵr beth mae’r term ‘arferion gwaith modern’ yn cyfeirio ato.

Lawrlwytho: PDF.