Lawrlwytho / Papurau Briffio

Rydym yn gweithio'n agos gyda'r llywodraeth, academyddion a diwydiant. Rydym yn cynhyrchu sesiynau briffio rheolaidd i dynnu sylw at y materion sy'n effeithio ar rôl menywod yn y gweithlu yng Nghymru.

Ymchwil | Ymatebion i Ymgynghoriadau | Papurau Briffio


Ymchwil Sylw:

What does the 2015 Autumn Statement mean for women in Wales?
( Dec 2015 ) – ar gael yn Saesneg un unig ar hyn o bryd.

On the 25 November 2015, the Chancellor George Osborne outlined the UK Government’s spending plans. A number of the announcements could impact on women differently to men. We have outlined which announcements might impact more heavily on women than men
— Key areas of note are planned changes to the welfare system, further changes to public sector employment and additional free childcare for England.

Download: PDF.

Menywod a Diwygio Lles ( Tachwedd 2014 )

Mae’r papur hwn yn amlinellu sut mae diwygio lles wedi effeithio’n anghymesur ar fenywod hyd yn hyn a sut bydd yn parhau i wneud hynny
— Yn sgil eu sefyllfa yn y farchnad lafur ac yn y cartref, mae menywod yn dibynnu’n fwy ar fudd-daliadau nawdd cymdeithasol ac yn fwy tebygol o fod angen budd-daliadau fel ‘rhwyd ddiogelwch‘.

O ganlyniad, mae’r mesurau diwygio lles wedi effeithio’n anghymesur ar fenywod a rhagwelir y byddant yn parhau i fod yn fwy ar eu colled na dynion.

Lawrlwythwch: PDF.

Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau. ( Tachwedd 2015 )
— Mae’r papur hwn yn amlinellu’r hyn sydd wrth wraidd y bwlch cyflog rhwng y rhywiau a’r camau sydd eu hangen i’w gau.

Er gwaethaf rhywfaint o gynnydd mae’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn dal yn parhau ac yn cael ei farcio yn enwedig ar gyfer menywod hŷn. Nodyn: Mae fersiwn Cymraeg yn cael ei ddiweddaru. Yn y cyfamser, os gwelwch yn dda weld y fersiwn Saesneg.

Lawrlwythwch: PDF.

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2015-16. ( Tachwedd 2014 )
— Wrth i’r Cynulliad Cenedlaethol baratoi i drafod Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2015-16, mae’r papur hwn yn amlinellu effeithiau posibl rhai o’r penderfyniadau gwariant ar sail rhyw, a nodi’r meysydd lle gall fod angen mwy o asesiad o’r effaith ar hynny.

Mae gennym bryderon arbennig am effaith bosibl y toriadau sy’n cael ei gwneud i Lywodraeth Leol ar fenywod, gan mai menywod sy’n gweithio yn y sector cyhoeddus yn bennaf a’r ffaith fod menywod yn fwy dibynnol ar wasanaethau cyhoeddus.

Lawrlwythwch: PDF.

Menywod sy’n Ofalwyr ( Mehefin 2014 )
— Mae menywod yn dal i gael eu hystyried yn ofalwyr yn gyntaf ac yn enillwyr bara menyn yn ail, tra bod dynion yn dal i gael eu hystyried yn enillwyr bara menyn yn gyntaf ac yn ofalwyr yn ail. Mae’r syniadau hyn yn parhau i gael effaith niweidiol ar gynnydd menywod yn y gweithle ac yn atal llawer o fenywod rhag gwireddu eu potensial llawn.

Mae pwysau i ofalu yn parhau i atal menywod rhag gwireddu eu potensial llawn ac yn cyfyngu ar rôl menywod yn economi Cymru drwy eu cyfyngu i swyddi rhan-amser ar gyflogau is.

Lawrlwythwch: PDF.