Lawrlwytho / Ymatebion i Ymgynghoriadau

Rydym yn darparu ymatebion i amrywiaeth eang o ymgynghoriadau gan Lywodraeth Cymru, y Cynulliad Cenedlaethol ac eraill ar bynciau sy'n berthnasol i waith Chwarae Teg er budd penderfyniadau polisi.

Ymchwil | Ymatebion i Ymgynghoriadau | Papurau Briffio


Ymchwil Sylw:

Ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar: Strategaeth Genedlaethol newydd ar gyfer Gwaith Ieuenctid i Gymru 2013 – 2018.

Strategaeth Genedlaethol newydd ar gyfer Gwaith Ieuenctid i Gymru ( Medi 2013 )
— Dylai’r gwasanaethau ieuenctid statudol a gwirfoddol yn anelu at gael data penodol rhwng y ddau ryw. Byddai hyn yn rhoi trosolwg cywir o wahaniaethau rhwng y rhywiau a rhwng unrhyw ddefnyddwyr gwasanaeth.

Byddai hyn yn arwain at ddatblygu dull rhyw benodol, a all fod yn fwy effeithiol.

Mae’r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Lawrlwythwch: PDF.

Ymateb i ymchwiliad dilynol y Pwyllgor Menter a Busnes i: Sgiliau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg ( STEM ). ( April 2014 )
— Nid yw menywod yn cael eu cynrychioli’n ddigonol mewn diwydiannau STEM a byddai ymyriadau cynnar wedi’u targedu ar oedran cy nnar yn helpu i leihau’r bwlch rhwng dynion a menywod.

Mae’n bwysig bod gan fodelau rôl benywaidd o ddiwydiannau STEM ran weithgar yn y gwaith o ymgysylltu ac addysgu ym meysydd STEM, er mwyn helpu i annog merched i gyflawni eu llawn botensial a dilyn gyrfaoedd mewn diwydiannau STEM yn ddirwystr.

Lawrlwythwch: PDF.

Harchebu Yn ôl Dyddiad:

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) ( Ionawr 2016 )
— Allwch chi fesur cynnydd gwlad heb edrych ar gydraddoldeb rhywiol? Ond roedd un peth pwysig ar goll o’r gyfres o 40 o ddangosyddion — rhywedd.

Mae’r Ddeddf yn ceisio gwneud yr hyn a awgrymir — sef sicrhau llesiant cenedlaethau’r dyfodol — trwy sicrhau bod Cymru’n dod yn fwy ffyniannus, gwydn, iach, cyfartal a chyfrifol yn fyd-eang, gyda diwylliant bywiog ac iaith Gymraeg sy’n ffynnu.

Lawrlwythwch: PDF. (Ar gael yn Saesneg).

Effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol ( Ionawr 2014 )
— Galwad am gudd-wybodaeth ac enghreifftiau arfer gorau. Mae merched yn fwy tebygol o fod mewn tlodi na dynion, yn fwy tebygol o ddioddef cyfnodau hirach o dlodi ac mewn mwy o berygl o syrthio i dlodi os ydynt yn colli eu swydd.

Er mwyn cael gwared ar y cysylltiad rhwng tlodi a chyrhaeddiad addysgol gwael, mae angen gweithredu i fynd i’r afael â thlodi menywod yn y tymor hir.

Mae’r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Lawrlwythwch: PDF.

Egwyddorion Cyffredinol — Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ( Cymru ) —, ( Awst 2014 )
— Nid oes gan fenywod gynrychiolaeth ddigonol ym maes gwneud penderfyniadau yng Nghymru o hyd. Mae’n bwysig cael cydbwysedd rhwng y rhywiau ( 50% yn fenywod ) ar Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus fel eu bod yn cynrychioli’n well y cymunedau maent yn eu gwasanaethu.

Lawrlwythwch: PDF.

Tlodi ac Anghydraddoldeb ( Medi 2014 )
— Ymateb i ymchwiliad Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae tlodi yn effeithio ar y ddau ryw yn wahanol. Mae risgiau, achosion a phrofiadau o dlodi yn wahanol ar gyfer dynion a menywod, ac mae safle’r fenyw yn y cartref a’r gweithle yn ffactorau allweddol wrth bennu’r gwahaniaethau hyn.

Lawrlwythwch: PDF.

Ymchwiliad y Pwyllgor Menter a Busnes i Brentisiaethau yng Nghymru ( Mawrth 2012 )
— Er gwaethaf camau i herio stereoteipiau a nifer cynyddol o ferched yn mynd i mewn i sectorau sy’n draddodiadol ei ddominyddu gan ddynion, y mater o rhyw-arwahanu yn parhau yn ein heconomi.

O blith y sectorau twf a nodwyd yn Strategaeth Adnewyddu’r Economi Llywodraeth Cymru, mae’r mwyafrif yn bennaf ddynion (ee Gweithgynhyrchu) ac mae’r lleill yn mewn sectorau incwm isel (ee Twristiaeth).

Mae’r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Lawrlwythwch: PDF.