ymaWnaethoch chi bleidleisio yn yr etholiad diwethaf? Efallai i chi bleidleisio yn yr etholiad cyffredinol ond na wnaethoch chi fwrw’ch pleidlais yn etholiadau Cymru? Neu efallai eich bod chi wedi rhoi’r gorau i bleidleisio erbyn hyn?

Mae’ch llais chi’n llawn mor bwysig ag un pawb arall, ac os nad ydych chi’n pleidleisio chewch chi mo’ch clywed. Mae’n siŵr eich bod chi wedi clywed hynna droeon. Ond oes rhywun wedi gofyn i chi pam nad ydych chi’n pleidleisio?

Mae Chwarae Teg yn cefnogi’r Gymdeithas Diwygio Etholiadol i lansio prosiect i ddechrau sgwrs genedlaethol gyda phobl ledled Cymru am bleidleisio, yr hyn sy’n eu rhwystro rhag gwneud a barn pobl nad ydyn nhw’n pleidleisio ar wleidyddiaeth.

Bydd ‘Lleisiau Coll’ yn darganfod sut mae pobl yn teimlo am wleidyddiaeth yng Nghymru a pham nad yw cymaint o bobl yn pleidleisio.

Bydd y prosiect yn defnyddio pob math o ddulliau, fel arolygon ar-lein, sgyrsiau grŵp ar-lein, grwpiau ffocws wyneb yn wyneb ac yn mynd allan i gwrdd â phobl ar y stryd.

Os nad ydych chi’n pleidleisio bob tro ac yr hoffech chi ddweud pam, yna gallwch gymryd rhan yn yr arolwg yma. Neu ymunwch â ni ar-lein am drafodaeth Facebook cyn hynny – gallwch gofrestru’ch diddordeb drwy e-bostio Natasha.davies@chwaraeteg.com.

Yn ogystal â Chwarae Teg, bydd ERS Cymru yn gweithio gyda nifer o bartneriaid er mwyn siarad â chynifer o bobl â phosib, yn cynnwys NUS Wales, Cymorth Cymru, Llamau, RNIB Cymru, ProMo-Cymru, Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Cyngor ar Bopeth, Rhwydwaith Llywodraeth Agored Cymru a Gwasanaethau Gwirfoddol Cyngor Abertawe.

Bydd adroddiad yn cynnwys canfyddiadau’r prosiect yn cael ei gyhoeddi yn yr hydref.

Mae’r lansiad yn digwydd cyn i Gymru gael pwerau dros etholiadau a gynhelir yng ngwanwyn 2018, yn dilyn pasio Deddf Cymru yn gynharach eleni.

Meddai Jess Blair, Cyfarwyddwr ERS Cymru:

“Rydym mewn oes o newid sylfaenol a fydd yn effeithio ar bob person sengl yn y wlad.

“Yn yr Etholiad Cyffredinol diweddaraf ym mis Mehefin, gwelwyd cynnydd o dri y cant yn y nifer oedd yn pleidleisio yng Nghymru o gymharu â 2015, ac mae adroddiadau’n awgrymu bod tipyn o rheiny’n bleidleiswyr ifanc. Ac eto er gwaethaf y cynnydd hwn, mae miloedd o bobl yn ein cymdeithas heb lais ar benderfyniadau mawr sy’n effeithio ar eu bywydau ac mae angen i ni ddarganfod pam.

“Dyna pam mae ERS Cymru a’n partneriaid wedi lansio ‘Lleisiau Coll’ heddiw. Bydd y prosiect yn ymgysylltu’n uniongyrchol â phobl sy’n pleidleisio o dro i dro neu efallai sydd erioed wedi bwrw pleidlais yn eu byw, fel y gallant ddeall yr hyn sydd angen ei wneud i wneud gwleidyddiaeth yn fwy perthnasol a diddorol. Gyda’r wybodaeth a gasglwn, byddwn yn gallu chwilio am ffyrdd o chwalu’r rhwystrau sy’n atal pobl rhag pleidleisio a rhoi llais i’r miloedd o leisiau coll sydd yng Nghymru.”

Meddai Natasha Davies, Arweinydd Polisi ac Ymchwil yn Chwarae Teg:

‘Gwyddom fod llawer o benderfyniadau’r Llywodraeth yn cael effaith wahanol ar fenywod o gymharu â dynion. Os nad yw lleisiau menywod yn cael eu clywed fel rhan o etholiad, mae’n debyg y byddant yn cael eu hanwybyddu o hyd wrth wneud penderfyniadau pwysig.

Yn y cyfnod cyn yr 8fed o Fehefin, roedd menywod ifanc yn un o’r grwpiau mwyaf o bleidleiswyr oedd dal heb benderfynu beth i wneud. Mae’n hanfodol ein bod yn deall pam, ac yn parhau i sicrhau bod menywod yn ymgysylltu â’r broses etholiadol, a’r byd gwleidyddol, er mwyn sicrhau bod eu lleisiau a’u hanghenion yn cael eu hystyried yn y dyfodol.”