Menywod yw mwyafrif y gweithwyr cyflogedig yn y sector tai ledled y DU …

… ond dim ond hyd at lefel rheolwyr canol.

Rhannu Arweinyddiaeth.

Dynion a merched yn rhannu arweinyddiaeth yn y materion sector tai.

Mae nifer fawr o astudiaethau’n dangos bod amrywiaeth mewn swyddi arwain, ac mewn gweithleoedd yn gyffredinol, yn arwain at sefydliadau mwy effeithiol, arweinyddiaeth fwy rhagweithiol a deallus a gwell prosesau asesu risg ac arloesi.

Mae hefyd yn galluogi sefydliadau i adlewyrchu dyheadau eu rhanddeiliaid – sefydliadau cyhoeddus, staff, tenantiaid, cymunedau lleol a chleientiaid eraill.

“Lle’r Fenyw yn y Maes Tai.”

Mae ymchwil Chwarae Teg, — Lle’r Fenyw yn y Maes Tai — , yn archwilio’r cydbwysedd rhwng y rhywiau mewn perthynas â swyddogaethau penderfynu cymdeithasau tai, awdurdodau lleol a sefydliadau rheoleiddio, cynghori ac ymbarél perthnasol eraill ledled Cymru.

Ar lefel lywodraethu a rheoli, ac yn cwmpasu 38 o gymdeithasau tai (CT), 22 o awdurdodau lleol (ALlau), 3 chorff rheoleiddio a chynghori a 6 sefydliad ymbarél i greu darlun o’r sefyllfa bresennol yn y sector tai cymdeithasol yng Nghymru

Yn gyffredinol.

Nod cyffredinol yr ymchwil yw dangos yr anghydbwysedd a welir ar hyn o bryd rhwng y rhywiau mewn swyddi arwain a darparu meincnod ar gyfer mesur camau tuag at fwy o gydraddoldeb yn nifer y menywod mewn swyddi penderfynu ledled Cymru.

Cyflawnwyd y gwaith ymchwil a’r dadansoddiad gan Partner Ymchwil Chwarae Teg, Dr Hade Turkmen. Hade.Turkmen@chwaraeteg.com.

Lawrlwytho ymchwil.

Ar gael fel PDF.

Crynodeb Gweithredol

Saesneg yn unig.

Adroddiad Llawn