Elusen o Gymru sy’n hybu cydraddoldeb rhwng y rhywiau yn lansio ymgyrch i dynnu sylw at ferched sy’n fodelau rôl

Mae Chwarae Teg yn awyddus i wybod pa ferched o Gymru sydd wedi eich ysbrydoli chi. Heddiw (11 Hydref) mae’r elusen sy’n hybu, yn arwain ac yn cyflawni cydraddoldeb rhwng y rhywiau’n lansio ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol i godi proffil menywod sy’n fodelau rôl yng Nghymru.

Bydd yr ymgyrch ‘Merched Gwych o Gymru’ yn rhoi sylw i Gymraes wahanol bob wythnos, gan nodi ei chyflawniadau a chynnig modelau rôl y gall merched a menywod ifanc o bob cwr o’r wlad geisio eu hefelychu.

Bydd merched o’r gorffennol a’r presennol yn cael sylw yn ystod yr ymgyrch.  Byddant yn wyddonwyr, yn athletwyr, yn actorion, yn bobl fusnes ac yn ddyngarwyr – yr unig feini prawf yw bod yn rhaid i’w stori fod yn un sy’n ysbrydoli pobl eraill a bod yn rhaid iddynt fod wedi cyflawni rhywbeth nodedig.

Mae Chwarae Teg yn gofyn i bobl o bob cwr o’r wlad gysylltu â nhw i sôn am y menywod yng Nghymru sydd wedi eu hysbrydoli. Meddai Cerys Furlong, Prif Weithredwr yr elusen:

“Mae heddiw yn ddiwrnod rhyngwladol y ferch, ond yn rhy aml o lawer dim ond am gyflawniadau modelau rôl sy’n ddynion y bydd merched yma yng Nghymru a ledled y byd yn cael clywed.  Sut gallwn ni ddisgwyl i ferched anelu at gyflawni eu potensial llawn os ydynt yn clywed byth a beunydd mai dynion sy’n gwneud hynny?  

“Rydym ni yn Chwarae Teg am newid hynny. Bob wythnos, byddwn yn rhoi sylw i Gymraes sydd wedi cyflawni rhywbeth nodedig, boed ym maes gwyddoniaeth, chwaraeon, cerddoriaeth, celf, gwleidyddiaeth neu unrhyw faes arall.  Rydym am i ferched a menywod ifanc yng Nghymru allu gweld menywod sy’n eu hysbrydoli, er mwyn dangos iddynt bod modd iddynt hwythau hefyd gyflawni unrhyw beth y maent yn rhoi eu bryd arno. 

 “Rydym yn gwahodd pobl i gymryd rhan yn yr ymgyrch trwy ddweud wrthym pwy sydd wedi eu hysbrydoli a pham.  Gallai fod yn fenyw sy’n byw i lawr y ffordd neu’n fenyw sy’n fyd-enwog.  Bydd proffiliau Merched Gwych o Gymru yn ymddangos ar draws llwyfannau digidol Chwarae Teg – ar Instagram, twitter a facebook ac ar ein gwefan. A oedd yna athrawes arbennig yn yr ysgol a’ch helpodd i gredu ynoch eich hun? A oes menyw yn eich cymuned sydd wedi gwneud gwahaniaeth go iawn ac sydd wedi eich ysbrydoli chi i wneud yr un peth? Neu a yw gweld athletwraig enwog yn llwyddo wedi eich ysbrydoli chi i wireddu eich potensial? Os felly, cysylltwch er mwyn rhoi gwybod i ni!

Gallwch gysylltu â Chwarae Teg ar facebook, twitter neu Instagram i gynnig enwau.